Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mika 1:1-16

11:1 Yer 26:18; 2Pet 1:21; 1Nya 3:12-13; Hos 1:1; Isa 1:1Neno la Bwana lilimjia Mika, Mmoreshethi, wakati wa utawala wa Yothamu, Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda; ufunuo aliouona kuhusu Samaria na Yerusalemu.

21:2 Kum 4:26; 32:1; Yer 6:19; Mwa 31:50; Za 11:4; Isa 1:2Sikieni, enyi mataifa, enyi nyote,

sikilizeni, ee dunia na wote mliomo ndani yake,

ili Bwana Mwenyezi ashuhudie dhidi yenu,

Bwana kutoka Hekalu lake takatifu.

Hukumu Dhidi Ya Samaria Na Yerusalemu

31:3 Isa 18:4; 64:1; 26:21; Eze 3:12; Ebr 12:18, 19; Amo 4:13Tazama! Bwana anakuja kutoka mahali pake;

anashuka na kukanyaga

mahali palipoinuka juu pa dunia.

41:4 Za 46:2-6; Hes 16:31; Nah 1:5Milima inayeyuka chini yake

na mabonde yanagawanyika

kama nta mbele ya moto,

kama maji yatiririkayo kasi

kwenye mteremko.

51:5 Amo 8:14; Hos 5:5; Yer 2:18-19Yote haya ni kwa sababu ya kosa la Yakobo,

ni kwa sababu ya dhambi za nyumba ya Israeli.

Kosa la Yakobo ni lipi?

Je, sio Samaria?

Je, mahali pa juu pa Yuda pa kuabudia miungu ni nini?

Je, sio Yerusalemu?

61:6 Kum 20:6; Amo 5:11“Kwa hiyo nitaufanya Samaria kuwa lundo la kokoto,

mahali pa kuotesha mizabibu.

Nitayamwaga mawe yake katika bonde

na kuacha wazi misingi yake.

71:7 Eze 6:6; Kut 32:20; Kum 9:21; 23:17-18Sanamu zake zote

zitavunjwa vipande vipande;

zawadi zake zote za Hekalu

zitachomwa kwa moto;

nitaharibu vinyago vyake vyote.

Kwa kuwa alikusanya zawadi zake

kutokana na ujira wa kahaba,

nazo zitatumika tena

kulipa mishahara ya kahaba.”

Kulia Na Kuomboleza

81:8 Isa 15:3; 20:2Kwa ajili ya hili nitalia na kuomboleza;

nitatembea bila viatu na tena uchi.

Nitabweka kama mbweha

na kuomboleza kama bundi.

91:9 Yer 46:11; 10:19; 2Fal 18:13; Isa 3:26Kwa sababu jeraha lake halitibiki;

limekuja Yuda.

Limefika hasa kwenye lango la watu wangu,

hata Yerusalemu kwenyewe.

10Usiliseme hili huko Gathi;

usilie hata kidogo.

Huko Beth-le-Afra

gaagaa mavumbini.

111:11 Eze 23:29Piteni mkiwa uchi na wenye aibu,

ninyi mkaao Shafiri.

Wale waishio Saanani

hawatatoka nje.

Beth-Eseli iko katika maombolezo;

kinga yake imeondolewa kwako.

121:12 Yer 14:19; 40:2Wale waishio Marothi wanagaagaa kwa maumivu

wakingoja msaada,

kwa sababu maangamizi yamekuja

kutoka kwa Bwana,

hata katika lango la Yerusalemu.

131:13 Yos 10:3; Za 9:14Enyi mkaao Lakishi,

fungeni farasi kwenye magari ya vita.

Mlikuwa chanzo cha dhambi

kwa Binti Sayuni,

kwa kuwa makosa ya Israeli

yalikutwa kwako.

141:14 2Fal 16:8; Yos 15:44; Yer 15:18Kwa hiyo utaipa Moresheth-Gathi

zawadi za kuagana.

Mji wa Akzibu utaonyesha wazi udanganyifu

kwa wafalme wa Israeli.

151:15 Yos 15:44; 12:15Nitawaleteeni atakayewashinda

ninyi mnaoishi Maresha.

Yeye aliye utukufu wa Israeli

atakuja Adulamu.

161:16 Law 13:40; Ay 1:20; 2Fal 18:13; Amo 5:27; Kum 4:27Nyoeni nywele zenu katika kuomboleza

kwa ajili ya watoto wenu mnaowafurahia;

jifanyieni upara kama tai,

kwa kuwa watawaacha

na kwenda uhamishoni.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!