Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Hesabu 1:1-54

Watu Wahesabiwa Kwa Mara Ya Kwanza

11:1 Kut 27:21; 40:2; 19:1; 6:14; 40:17; Hes 10:12Bwana alisema na Mose katika Jangwa la Sinai, katika Hema la Kukutania, siku ya kwanza ya mwezi wa pili, katika mwaka wa pili baada ya Waisraeli kutoka nchi ya Misri. Akamwambia, 21:2 Kut 30:11-16; Hes 3:40; 26:2; 1Nya 21:2; 2Sam 24:2“Hesabu watu wa jumuiya yote ya Waisraeli kwa kufuata koo zao na jamaa zao, ukiorodhesha kila mwanaume kwa jina lake, mmoja mmoja. 31:3 Kut 4:14; 30:14; Hes 17:3; 26:2; Yos 5:4; 1Nya 5:18Wewe na Aroni mtawahesabu kwa migawanyo yao wanaume wote katika Israeli wenye miaka ishirini na kuendelea ambao wanaweza kutumika katika jeshi. 41:4 Law 24:11; Hes 7:2; 30:1; 31:26; 34:18; Kut 18:21; Kum 1:15; Yos 22:14Mwanaume mmoja kutoka kila kabila, kila aliye kiongozi wa jamaa yake, atawasaidia. 51:5 Hes 2:10; 7:30; 10:18; 17:2; Mwa 29:32; Ufu 7:4-5Haya ndiyo majina ya wanaume watakaowasaidia:

“kutoka Reubeni, ni Elisuri mwana wa Shedeuri;

61:6 Hes 25:14; 2:12; 7:36; 10:19kutoka Simeoni, ni Shelumieli mwana wa Surishadai;

71:7 Mwa 29:35; Za 78:68; Kut 6:23; Hes 7:12; Rut 4:20; 1Nya 2:10; Lk 3:32kutoka Yuda, ni Nashoni mwana wa Aminadabu;

81:8 Mwa 30:18; Hes 10:15; 2:5; 7:18kutoka Isakari, ni Nethaneli mwana wa Suari;

91:9 Hes 10:16; 2:7; 7:24kutoka Zabuloni, ni Eliabu mwana wa Heloni;

101:10 Hes 2:18, 20; 7:48-53; 10:22-23kutoka wana wa Yosefu:

kutoka Efraimu, ni Elishama mwana wa Amihudi;

kutoka Manase, ni Gamalieli mwana wa Pedasuri;

111:11 Hes 10:24; 2:22; 7:60; Za 68:27kutoka Benyamini, ni Abidani mwana wa Gideoni;

121:12 Hes 2:25; 7:66; 10:25kutoka Dani, ni Ahiezeri mwana wa Amishadai;

131:13 Hes 10:26; 2:27; 7:72kutoka Asheri, ni Pagieli mwana wa Okrani;

141:14 Hes 10:20; 2:14; 7:42kutoka Gadi, ni Eliasafu mwana wa Deueli;

151:15 Hes 10:27; 2:29; 7:78kutoka Naftali, ni Ahira mwana wa Enani.”

161:16 Kut 18:25; Hes 32:28; Mwa 6:4; 1Nya 5:24; Amu 6:15Hawa walikuwa wanaume walioteuliwa kutoka jumuiya, viongozi wa makabila ya baba zao. Walikuwa wakuu wa koo za Israeli.

17Mose na Aroni wakawachukua wanaume hao waliokuwa wamepewa majina yao, 181:18 Ezr 2:59; Ebr 7:3; Kut 30:14wakaita jumuiya yote pamoja katika siku ya kwanza ya mwezi wa pili. Watu wakaonyesha nasaba zao kwa koo zao na jamaa zao, nao wanaume waliokuwa na miaka ishirini au zaidi waliorodheshwa kwa majina, mmoja mmoja, 191:19 Kut 30:12; Hes 26:63; 31:49kama Bwana alivyomwagiza Mose. Hivyo aliwahesabu katika Jangwa la Sinai:

201:20 Mwa 10:15; 29:32; 46:9; Ufu 7:5Kutoka wazao wa Reubeni, mzaliwa wa kwanza wa kiume wa Israeli:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, mmoja mmoja, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 211:21 Hes 26:7Idadi kutoka kabila la Reubeni ilikuwa watu 46,500.

221:22 Mwa 29:33; Ufu 7:7; 2Sam 22:35; Za 60:12; Efe 6:12Kutoka wazao wa Simeoni:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi walihesabiwa na kuorodheshwa kwa majina, mmoja mmoja, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 231:23 Hes 26:14Idadi kutoka kabila la Simeoni walikuwa watu 59,300.

241:24 Mwa 30:11; Yos 13:24-28; Ufu 7:5Kutoka wazao wa Gadi:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 251:25 Mwa 46:16; Hes 26:18; 1Nya 5:11Idadi kutoka kabila la Gadi walikuwa watu 45,650.

261:26 Mt 1:2; Mwa 29:35; Ufu 7:5; Mwa 49:8-10; Za 78:68; Ebr 7:14Kutoka wazao wa Yuda:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 271:27 Hes 26:22Idadi kutoka kabila la Yuda walikuwa watu 74,600.

281:28 Mwa 30:18; Ufu 7:7Kutoka wazao wa Isakari:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 291:29 Mwa 30:18; Hes 26:25Idadi kutoka kabila la Isakari walikuwa watu 54,400.

301:30 Mwa 30:20; Ufu 7:8Kutoka wazao wa Zabuloni:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 311:31 Hes 26:27Idadi kutoka kabila la Zabuloni walikuwa watu 57,400.

321:32 Mwa 49:26; 41:52; Hes 26:35-37; Za 60:7; Yer 7:15Kutoka wana wa Yosefu:

Kutoka wazao wa Efraimu:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 331:33 Hes 26:37; 1Nya 7:20Idadi kutoka kabila la Efraimu walikuwa watu 40,500.

341:34 Mwa 41:51; Ufu 7:6Kutoka wazao wa Manase:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 35Idadi kutoka kabila la Manase walikuwa watu 32,200.

361:36 Mwa 35:18; 2Nya 17:17; Yer 32:44; Oba 1:19; Ufu 7:8Kutoka wazao wa Benyamini:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 371:37 Hes 26:41Idadi kutoka kabila la Benyamini walikuwa watu 35,400.

381:38 Mwa 30:6; Kum 33:22Kutoka wazao wa Dani:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 391:39 Hes 26:43Idadi kutoka kabila la Dani walikuwa watu 62,700.

401:40 Mwa 30:13; Hes 26:44; Ufu 7:6Kutoka wazao wa Asheri:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 411:41 Hes 26:47Idadi kutoka kabila la Asheri walikuwa watu 41,500.

421:42 Mwa 30:8; Ufu 7:6Kutoka wazao wa Naftali:

Wanaume wote waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi waliorodheshwa kwa majina, kufuatana na kumbukumbu za koo zao na jamaa zao. 431:43 Hes 26:50; Kut 1:1-4Idadi kutoka kabila la Naftali walikuwa watu 53,400.

441:44 Hes 26:64Hawa walikuwa wanaume waliohesabiwa na Mose, Aroni na viongozi kumi na wawili wa Israeli, kila mmoja akiwakilisha jamaa yake. 451:45 Hes 14:29; 2:32Wanaume wote Waisraeli waliokuwa na miaka ishirini au zaidi ambao waliweza kutumika katika jeshi la Israeli walihesabiwa kufuatana na jamaa zao. 461:46 Kut 12:37; 2Sam 24:9; Mwa 13:16; Kut 38:26; Hes 26:51; 1Fal 4:20Jumla ya hesabu yao ilikuwa watu 603,550.

471:47 Hes 3:17-20; 26:57; 4:3, 49; 1Nya 21:6Hata hivyo, jamaa ya kabila la Lawi hawakuhesabiwa pamoja na wengine. 48Bwana alikuwa amemwambia Mose: 491:49 Hes 26:62“Kamwe usihesabu kabila la Lawi wala kuwaweka pamoja katika hesabu ya Waisraeli wengine. 501:50 Kut 31:18; 15:9; 16:34; Mdo 7:44; Hes 4:15-33Badala yake, waweke Walawi kuwa viongozi wa Maskani ya Ushuhuda, juu ya samani zake na kila kitu kilichomo ndani yake. Wao watabeba Maskani na samani zake zote; wataitunza na kupiga kambi kuizunguka. 511:51 Kut 21:12; 26:1; Hes 4:5, 15; 3:38Wakati wowote Maskani inapohamishwa, Walawi wataifungua, na wakati wowote maskani inapotakiwa kusimamishwa, Walawi watafanya kazi hiyo. Mtu yeyote mwingine ambaye atasogea karibu nayo atauawa. 521:52 Hes 10:14; Za 20:4-5; Wim 2:4; 6:4Waisraeli watapiga mahema yao kwa makundi makundi, kila mwanaume katika kambi yake mwenyewe chini ya bendera yake. 531:53 Hes 2:10; 3:23-38; 16:46; 18:2-5; Law 10:6; Kum 9:22; Kut 38:21; 1Nya 23:32; 2Nya 13:10Hata hivyo, Walawi watapiga mahema yao kuzunguka Maskani ya Ushuhuda ili ghadhabu isiipate jumuiya ya Waisraeli. Walawi watawajibika kwa utunzaji wa Maskani ya Ushuhuda.”

54Waisraeli walifanya yote haya sawasawa kama Bwana alivyomwamuru Mose.

La Bible du Semeur

Nombres 1:1-54

Recensement et organisation des Israélites

Le premier recensement d’Israël

1Le premier jour du deuxième mois de la deuxième année après la sortie d’Egypte1.1 C’est-à-dire onze mois après l’arrivée des Israélites dans le désert du Sinaï (Ex 19.1), un mois après l’achèvement du tabernacle (Ex 40.17) et quinze jours après la célébration de la Pâque au Sinaï (9.1-5)., l’Eternel s’adressa à Moïse dans le désert du Sinaï dans la tente de la Rencontre. Il lui dit : 2Faites le recensement de toute la communauté des Israélites selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes 3âgés de vingt ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l’armée d’Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d’armée.

4Vous vous adjoindrez un homme par tribu ; vous prendrez celui qui se trouve à la tête de son groupe familial. 5Voici le nom des hommes qui vous assisteront1.5 Les tribus sont mentionnées dans l’ordre suivant : 1. les fils de Léa (sans Lévi, v. 47) ; 2. les fils de Rachel ; 3. les fils des servantes. Les noms de ces hommes reviennent aux chap. 2 ; 7 et 10. :

– pour Ruben : Elitsour, fils de Shedéour ;

6pour Siméon : Sheloumiel, fils de Tsourishaddaï ;

7pour Juda : Nahshôn, fils d’Amminadab ;

8pour Issacar : Netanéel, fils de Tsouar ;

9pour Zabulon : Eliab, fils de Hélôn ;

10pour les fils de Joseph :

pour Ephraïm : Elishama, fils d’Ammihoud ;

pour Manassé : Gamliel, fils de Pédahtsour ;

11pour Benjamin : Abidân, fils de Guideoni ;

12pour Dan : Ahiézer, fils d’Ammishaddaï ;

13pour Aser : Paguiel, fils d’Okrân ;

14pour Gad : Eliasaph, fils de Deouel1.14 L’ancienne version grecque et la version syriaque ont : Reouel (voir 2.14). ;

15pour Nephtali : Ahira, fils d’Enân.

16Tels sont les membres de la communauté qui furent convoqués. C’étaient les chefs de leurs tribus, ils étaient aussi à la tête des corps d’armée d’Israël. 17Moïse et Aaron s’adjoignirent ces hommes qui avaient été nommément désignés 18et convoquèrent toute l’assemblée, le premier jour du second mois ; les Israélites furent recensés, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, on releva le nom des hommes de vingt ans et au-dessus, un par un, 19comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. De cette manière, Moïse fit leur dénombrement au désert du Sinaï.

20On établit le recensement des descendants de Ruben, premier-né d’Israël, par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 21On en dénombra 46 5001.21 Tous les nombres sont arrondis à la centaine (sauf pour Gad, v. 25, dont le total est aussi arrondi dans certaines versions). Selon certains, les milliers que contiennent les divers nombres du recensement ne désigneraient pas mille individus mais des corps d’armées moins nombreux ou des chefs de troupe, conformément au sens que peut avoir le terme en hébreu (voir, p. ex., 31.14, 48). Une telle interprétation pose le problème du total des v. 45-46..

22On établit le recensement des descendants de Siméon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 23On en dénombra 59 300.

24On établit le recensement des descendants de Gad par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 25On en dénombra 45 650.

26On établit le recensement des descendants de Juda par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 27On en dénombra 74 600.

28On établit le recensement des descendants d’Issacar par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 29On en dénombra 54 400.

30On établit le recensement des descendants de Zabulon par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 31On en dénombra 57 400.

32Parmi les fils de Joseph1.32 Les descendants de Lévi étant exclus de ce recensement (v. 47), les descendants de Joseph sont groupés en deux tribus composées de la famille de ses deux fils, Ephraïm et Manassé. Le nombre de douze tribus est ainsi maintenu, et Joseph, qui devait recevoir le droit d’aînesse (1 Ch 5.2), a un héritage double. : on établit le recensement des descendants d’Ephraïm par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 33On en dénombra 40 500. 34On établit le recensement des descendants de Manassé par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 35On en dénombra 32 200.

36On établit le recensement des descendants de Benjamin par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 37On en dénombra 35 400.

38On établit le recensement des descendants de Dan par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 39On en dénombra 62 700.

40On établit le recensement des descendants d’Aser par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 41On en dénombra 41 500.

42On établit le recensement des descendants de Nephtali par familles et par groupes familiaux en relevant un par un le nom de tous les hommes de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée. 43On en dénombra 53 400.

44Tels sont les effectifs que recensèrent Moïse et Aaron, assistés de douze chefs d’Israël, un par tribu. 45Le total des Israélites de vingt ans et plus, aptes à servir dans l’armée, dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux, 46était de 603 550.

47Les lévites, en tant que tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec les autres tribus. 48En effet, l’Eternel avait dit à Moïse : 49N’inclus pas la tribu de Lévi dans le recensement et ne les compte pas avec les Israélites1.49 Ils seront recensés à part (3.14-39 ; 4.34-49).. 50Charge-les du service du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance1.50 C’est-à-dire les dix commandements gravés sur des tablettes de pierre (Ex 31.18 ; 32.15 ; 34.29) déposées dans le coffre (Ex 25.16, 21 ; 40.20)., de tous ses ustensiles et de tout son matériel ; ce sont eux qui transporteront le tabernacle avec tous ses accessoires et qui en assureront le service ; ils camperont autour du tabernacle. 51Quand il sera déplacé, les lévites le démonteront, puis ils le dresseront au nouveau campement. Tout membre étranger à leur tribu qui en approchera sera puni de mort. 52Les Israélites camperont chacun dans l’aire qui lui sera assignée, sous sa bannière, et selon leurs corps d’armée. 53Les lévites camperont autour du tabernacle qui abrite l’acte de l’alliance, pour que ma colère ne s’abatte pas sur la communauté des Israélites. Les lévites prendront soin du tabernacle.

54Les Israélites obéirent à tous les ordres que l’Eternel avait donnés à Moïse et les accomplirent.