Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Hagai 1:1-15

Wito Wa Kuijenga Nyumba Ya Bwana

11:1 Ezr 4:24; 5:1-3; 2:2; 3:2; 1Nya 3:19; 6:15; Mt 1:12-13Katika mwaka wa pili wa utawala wa Mfalme Dario wa Uajemi, katika siku ya kwanza ya mwezi wa sita, neno la Bwana lilikuja kupitia kwa nabii Hagai kwenda kwa Zerubabeli mwana wa Shealtieli, mtawala wa Yuda na kwa Yoshua1:1 Yoshua kwa Kiebrania ni Yeshua, maana yake ni Yehova ni wokovu. mwana wa kuhani mkuu Yehosadaki:

21:2 Isa 13:4; 29:13Hivi ndivyo asemavyo Bwana Mwenye Nguvu Zote: “Hawa watu husema, ‘Wakati haujawadia wa kujenga nyumba ya Bwana.’ ”

31:3 Ezr 5:1Kisha neno la Bwana likaja kupitia kwa nabii Hagai: 41:4 2Sam 7:2; Yer 33:12“Je, ni wakati wenu ninyi wa kuishi katika nyumba zenu zilizojengwa vizuri, wakati hii nyumba ikibaki, gofu?”

51:5 Mao 3:40; Hag 2:15-18Sasa hili ndilo asemalo Bwana Mwenye Nguvu Zote: “Zitafakarini vyema njia zenu. 61:6 Law 26:20; Isa 5:10; 9:20; 55:2; Amo 4:8; Hag 2:16; Zek 8:10Mmepanda vingi, lakini mmevuna haba. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa, lakini hamtosheki. Mnavaa nguo, lakini hamsikii joto. Mnapata mishahara, lakini inatoweka kama imewekwa kwenye mfuko uliotobokatoboka.”

7Hili ndilo asemalo Bwana Mwenye Nguvu Zote: “Zitafakarini vyema njia zenu. 81:8 Ay 22:3; Yer 13:11; 1Nya 14:1; Za 132:13-14; Kut 29:43Pandeni milimani mkalete miti na kujenga nyumba, ili nipate kuifurahia, na nitukuzwe,” asema Bwana. 91:9 Kum 28:38; Isa 5:10; Neh 13:11; Za 103:16; Eze 22:21“Mlitarajia mengi, kumbe, yametokea kidogo. Ulichokileta nyumbani nilikipeperusha. Kwa nini?” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote. “Ni kwa sababu ya nyumba yangu, inayobaki katika hali ya magofu, wakati kila mmoja wenu anajishughulisha na nyumba yake mwenyewe. 101:10 Kum 28:24; Mwa 27:28; 1Fal 17:1; 2Nya 6:26; Yer 3:3; Law 26:19; Yoe 1:18-19Kwa hiyo, kwa sababu yenu mbingu zimezuia umande wake na ardhi mavuno yake. 111:11 Kum 11:26; 28:22; Rut 1:1; 1Fal 17:1; Hag 2:17; Isa 5:6; 7:25; Hes 18:12Niliita ukame mashambani na milimani, kwenye nafaka, mvinyo mpya, mafuta pamoja na chochote kinachozalishwa na ardhi, juu ya watu na ngʼombe, pamoja na kazi za mikono yenu.”

121:12 Isa 1:9; 50:10; 55:11; Mt 28:20; Kum 31:12; Hag 2:2; Ezr 5:2; Mhu 12:13; Ay 36:11Kisha Zerubabeli mwana wa Shealtieli, Yoshua kuhani mkuu mwana wa Yehosadaki, pamoja na mabaki yote ya watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao pamoja na ujumbe wa nabii Hagai, kwa sababu alikuwa ametumwa na Bwana Mungu wao. Watu walimwogopa Bwana.

131:13 Hes 14:9; 27:21; 2Nya 15:2; 36:15; Mwa 26:3; Rum 8:31; Isa 41:10; Mt 28:20Kisha Hagai, mjumbe wa Bwana, akawapa watu ujumbe huu wa Bwana: “Mimi niko pamoja nanyi,” asema Bwana. 141:14 Ezr 5:2; Za 110:3; 2Nya 36:22; Hag 2:21; 1Nya 6:15; 1Kor 15:58Kwa hiyo Bwana akachochea roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli, mtawala wa Yuda, na roho ya kuhani mkuu Yoshua mwana wa Yehosadaki, pamoja na roho za mabaki yote ya watu. Walikuja wakaanza kufanya kazi katika nyumba ya Bwana Mwenye Nguvu Zote, Mungu wao, 151:15 Hag 2:10, 20; Ezr 4:24katika siku ya ishirini na nne mwezi wa sita, katika mwaka wa pili wa utawala wa Mfalme Dario.

Nouă Traducere În Limba Română

Hagai 1:1-15

Porunca de a reconstrui Templul

1În al doilea an al împăratului Darius, în prima zi a lunii a șasea1 29 august 520 î.Cr., Cuvântul Domnului le‑a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, și lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, zicând:

2„Așa vorbește Domnul Oștirilor2 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers [peste tot în carte].: «Poporul acesta zice: ‘N‑a venit încă vremea pentru rezidirea Casei Domnului.’»“

3Apoi Cuvântul Domnului le‑a vorbit prin profetul Hagai, zicând: 4„Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

5Acum, așa vorbește Domnul Oștirilor: „Uitați‑vă cu atenție la căile voastre! 6Ați semănat mult, dar ați adunat puțin! Mâncați, dar tot nu vă săturați! Beți, dar tot nu vă potoliți setea! Vă îmbrăcați, dar tot nu vă este cald, iar plata pe care o câștigați o puneți într‑o pungă spartă!“

7Așa vorbește Domnul Oștirilor: „Uitați‑vă cu atenție la căile voastre! 8Urcați‑vă pe munte, aduceți lemne și rezidiți Casa, ca astfel Eu să‑Mi găsesc plăcerea în ea și să fiu onorat, zice Domnul. 9V‑ați așteptat la mult, dar iată că ați adunat puțin, iar când ați adus recolta acasă, am spulberat‑o. De ce? zice Domnul Oștirilor. Deoarece Casa Mea zace în ruine, în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui! 10De aceea cerurile nu v‑au mai dat roua, iar pământul nu și‑a mai dat recolta! 11Am chemat seceta peste țară, peste munți și peste grâne, peste must, peste ulei și peste ceea ce rodește pământul, peste oameni, peste animale și peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12Atunci Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și întreaga rămășiță a poporului au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, și de cuvintele profetului Hagai, pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Și poporul s‑a temut de Domnul.

13Apoi Hagai, mesagerul Domnului, a spus poporului mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi“, zice Domnul. 14Astfel Domnul a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Șealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoțadak, marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Ei au venit și au lucrat la Casa Domnului Oștirilor, Dumnezeul lor, 15în a douăzeci și patra zi a lunii a șasea, în al doilea an15 21 septembrie 520 î.Cr. al împăratului Darius.