Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

1 Yohana 1:1-10

Neno La Uzima

11:1 Yn 1:2; 2Pet 1:16; Yn 20:27Tunawajulisha lile lililokuwepo tangu mwanzo, lile tulilosikia, ambalo tumeliona kwa macho yetu, ambalo tumelitazama na kuligusa kwa mikono yetu, kuhusu Neno la uzima. 21:2 Yn 14:6; 1Pet 1:20Uzima huo ulidhihirishwa; nasi tumeuona na kuushuhudia, nasi twawatangazia uzima wa milele, ambao ulikuwa pamoja na Baba, nao ukadhihirishwa kwetu. 31:3 1Kor 1:9; 1Yn 1:1; Mdo 4:20; Yn 17:21; 1Yn 2:24Twawatangazia lile tuliloliona na kulisikia, ili nanyi mwe na ushirika nasi. Na ushirika wetu hasa ni pamoja na Baba na Mwanawe, Yesu Kristo. 4Tunaandika mambo haya ili furaha yetu ipate kuwa timilifu.

Kutembea Nuruni

51:5 1Yn 3:11; 2Yn 12Huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake na kuwatangazia ninyi: kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. 61:6 Efe 5:8; 1Yn 4:20Kama tukisema kwamba twashirikiana naye huku tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatutendi lililo kweli. 71:7 Ufu 7:14; Ebr 9:14; Ufu 1:5Lakini tukienenda nuruni, kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu, Mwana wake, yatusafisha dhambi yote.

81:8 Yer 2:35; Yn 8:44Kama tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani yetu. 91:9 Mit 28; 13; Za 32:5; 51:2; Mit 28:13; 1Yn 1:7; Mik 7:18-20; Ebr 10:22Kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. 101:10 1Yn 5:10; Yn 5:38; 1Yn 1:8; 5:10; Yn 5:38; 2:15Kama tukisema hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo na neno lake halimo ndani yetu.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 1:1-10

Cuvântul vieții

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții1 Autorul începe fraza, dar în mod intenționat o lasă în suspensie pentru a muta atenția destinatarului spre subiectul scrisorii (stil cunoscut sub numele de anacolut). 2– căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră4 Unele mss conțin: voastră. să fie deplină.

Umblând în lumină

5Și acesta este mesajul pe care l‑am auzit de la El și pe care vi‑l vestim: Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime5 În această epistolă, se face distincție între termenul de genul neutru skotos (întuneric) și termenul de genul feminin skotia (întunecime; umbră). Gradarea aceasta ajută la nuanțarea stilistică. Vezi v. 6; 2:8-9, 11.. 6Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim6 Lit.: nu facem. adevărul. 7Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire8 Sau: ne înșelăm. pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.