Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

1 Nyakati 1:1-54

Kumbukumbu Za Historia Kuanzia Adamu Hadi Abrahamu

(Mwanzo 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

Adamu Hadi Wana Wa Noa

11:1 Mwa 5:1-32; Lk 3:36-38Adamu, Sethi, Enoshi, 21:2 Mwa 5:9; 5:12; 5:15Kenani, Mahalaleli, Yaredi, 31:3 Mwa 5:18; Yud 14; Mwa 5:21; 5:25; 5:29Enoki, Methusela, Lameki, Noa.

41:4 Mwa 6:10; 10:1; 5:32Wana wa Noa walikuwa:

Shemu, Hamu na Yafethi.

Wana Wa Yafethi

5Wana wa Yafethi walikuwa:

Gomeri, Magogu, Madai, Yavani, Tubali, Mesheki na Tirasi.

6Wana wa Gomeri walikuwa:

Ashkenazi, Rifathi na Togarma.

7Wana wa Yavani walikuwa:

Elisha, Tarshishi, Kitimu na Rodanimu.

Wana Wa Hamu

81:8 Mwa 16:10Wana wa Hamu walikuwa:

Kushi, Misraimu,1:8 Yaani Misri. Putu na Kanaani.

9Wana wa Kushi walikuwa:

Seba, Havila, Sabta, Raama na Sabteka.

Wana wa Raama walikuwa:

Sheba na Dedani.

101:10 Mwa 10:8, 13Kushi akamzaa

Nimrodi, ambaye alikua akawa mtu shujaa katika nchi.

11Misraimu akawazaa:

Waludi, Waanami, Walehabi, Wanaftuhi, 121:12 Mwa 10:14; Kum 2:23; Yer 47:4; Amo 9:7Wapathrusi, Wakasluhi (hao ndio asili ya Wafilisti) na Wakaftori.

13Wana wa Kanaani walikuwa:

Sidoni, mzaliwa wake wa kwanza, na Hethi, 14Wayebusi, Waamori, Wagirgashi, 15Wahivi, Waariki, Wasini, 16Waarvadi, Wasemari na Wahamathi.

Wana Wa Shemu

171:17 Mwa 9:23-26; 10:22; 11:10Wana wa Shemu walikuwa:

Elamu, Ashuru, Arfaksadi, Ludi na Aramu.

Wana wa Aramu walikuwa:

Usi, Huli, Getheri na Mesheki.

18Arfaksadi akamzaa Shela,

Shela akamzaa Eberi.

19Eberi alipata wana wawili:

Mmoja wao aliitwa Pelegi,1:19 Pelegi maana yake Mgawanyiko. kwa kuwa wakati wake dunia iligawanyika; nduguye aliitwa Yoktani.

20Wana wa Yoktani walikuwa:

Almodadi, Shelefu, Hasarmawethi, Yera, 21Hadoramu, Uzali, Dikla, 22Obali, Abimaeli, Sheba, 23Ofiri, Havila na Yobabu. Wote hawa walikuwa wana wa Yoktani.

241:24 Mwa 10:21-29; Lk 3:34-36Wana wa Shemu walikuwa Arfaksadi, Shela,

251:25 Mwa 11:15; Hes 24:24; Lk 3:35Eberi, Pelegi, Reu,

26Serugi, Nahori, Tera,

271:27 Mwa 17:5; 2Nya 20:7; Isa 41:8; 51:2; Rum 4:16Tera akamzaa Abramu (yaani, Abrahamu).

Jamaa Ya Abrahamu

281:28 Mwa 21:2-3; 16:11, 15Abrahamu alikuwa na wana wawili:

Isaki na Ishmaeli.

Wazao Wa Hagari

(Mwanzo 25:12-16)

291:29 Mwa 25:13-26Hawa ndio waliokuwa wazao wa Hagari:

Nebayothi mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli, Kedari, Adbeeli, Mibsamu, 30Mishma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31Yeturi, Nafishi na Kedema. Hao ndio wana wa Ishmaeli.

Wazao Wa Ketura

321:32 Mwa 22:24; 10:7Wana waliozaliwa na Ketura suria wa Abrahamu walikuwa:

Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani, Ishbaki na Shua.

Wana wa Yokshani walikuwa:

Sheba na Dedani.

33Wana wa Midiani walikuwa:

Efa, Eferi, Hanoki, Abida na Eldaa.

Wote hao walikuwa wa uzao wa Ketura.

Wazao Wa Sara

341:34 Lk 3:34; Mwa 21:2-3; Mdo 7:8; Mwa 18:5; 25:25-26Abrahamu alikuwa baba wa Isaki.

Wana wa Isaki walikuwa:

Esau na Israeli.

Wana Wa Esau

(Mwanzo 36:1-19)

351:35 Mwa 36:19; 36:4; Kum 2:22; Rum 9:13; Ebr 12:16; Mal 1:2-3Wana wa Esau walikuwa:

Elifazi, Reueli, Yeushi, Yalamu na Kora.

361:36 Kut 17:14; Mwa 36:11Wana wa Elifazi walikuwa:

Temani, Omari, Sefo, Gatamu na Kenazi;

Elifazi kwa Timna akamzaa Amaleki.

371:37 Mwa 36:17Wana wa Reueli walikuwa:

Nahathi, Zera, Shama na Miza.

Watu Wa Seiri Waliokuwa Edomu

(Mwanzo 36:20-30)

381:38 Mwa 36:20Wana wa Seiri walikuwa:

Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana, Dishoni, Eseri na Dishani.

391:39 Mwa 36:22Wana wa Lotani walikuwa wawili:

Hori na Homamu. Lotani alikuwa na dada yake aliyeitwa Timna.

401:40 Mwa 36:2Wana wa Shobali walikuwa:

Alvani,1:40 Maandishi ya Kiebrania yanamwita Alian. Manahathi, Ebali, Shefo na Onamu.

Wana wa Sibeoni walikuwa:

Aiya na Ana.

411:41 Mwa 36:25-26Mwana wa Ana alikuwa:

Dishoni.

Nao wana wa Dishoni walikuwa:

Hemdani, Eshbani, Ithrani na Kerani.

42Wana wa Eseri walikuwa:

Bilhani, Zaavani na Akani.

Wana wa Dishani walikuwa:

Usi na Arani.

Watawala Wa Edomu

(Mwanzo 36:31-43)

431:43 Mwa 36:31; 49:10Hawa ndio wafalme waliotawala Edomu kabla hajatawala mfalme yeyote wa Waisraeli:

Bela mwana wa Beori, ambaye mji wake ni Dinhaba.

44Bela alipofariki, Yobabu mwana wa Zera kutoka Bosra akawa mfalme baada yake.

451:45 Mwa 36:11Yobabu alipofariki, Hushamu kutoka nchi ya Watemani akawa mfalme baada yake.

461:46 1Fal 11:14Hushamu alipofariki, Hadadi mwana wa Bedadi, aliyeshinda Midiani katika nchi ya Moabu, akawa mfalme baada yake. Mji wake uliitwa Avithi.

47Hadadi alipofariki, Samla kutoka Masreka akawa mfalme baada yake.

481:48 Mwa 36:37Samla alipofariki, Shauli kutoka Rehobothi ngʼambo ya Mto Frati, akawa mfalme baada yake.

49Shauli alipofariki, Baal-Hanani mwana wa Akbori akawa mfalme baada yake.

501:50 Mwa 36:39Baal-Hanani alipofariki, Hadadi akawa mfalme baada yake. Mji wake uliitwa Pau, na mkewe aliitwa Mehetabeli binti Matredi, binti Me-Zahabu. 511:51 Mwa 36:40; Kut 15:15Naye Hadadi pia akafa.

Wakuu wa Edomu walikuwa:

Timna, Alva, Yethethi, 52Oholibama, Ela, Pinoni, 53Kenazi, Temani, Mibsari, 54Magdieli na Iramu. Hao ndio wakuu wa makabila ya Edomu.

Persian Contemporary Bible

اول تواريخ 1:1‏-54

از آدم تا ابراهيم

(پيدايش 5‏:1‏-32، 10‏:1‏-32، 11‏:10‏-26)

1‏-4نخستين انسانها به ترتيب عبارت بودند از:

آدم، شيث، انوش، قينان،

مهلل‌ئيل، يارد، خنوخ،

متوشالح، لمک، نوح،

سام، حام و يافث.

5‏-7پسران يافث اينها بودند:

جومر، ماجوج، مادای، ياوان،

توبال، ماشک و تيراس.

پسران جومر:

اشكناز، ريفات و توجرمه.

پسران ياوان:

اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

8‏-9پسران حام اينها بودند:

كوش، مصرايم، فوت و كنعان.

پسران كوش:

سبا، حويله، سبته، رعمه، سبتكا.

پسران رعمه، شبا و ددان بودند.

10يكی از فرزندان كوش شخصی بود به نام نمرود كه دلاوری بزرگ و معروف شد.

11‏-12مصرايم جد اقوام زير بود:

لودی، عنامی، لهابی،

نفتوحی، فتروسی،

كفتوری و كسلوحی (اجداد فلسطینی‌ها).

13‏-16اين دو نفر، از پسران كنعان بودند:

صيدون (پسر ارشد او) و حيت.

كنعان هم جد اين قبيله‌ها بود:

يبوسی، اموری، جرجاشی،

حوی، عرقی، سينی، اروادی،

صماری و حماتی.

17پسران سام اينها بودند:

عيلام، آشور، ارفكشاد، لود،

ارام، عوص، حول، جاتر و ماشک.

18شالح پسر ارفكشاد بود و پسر شالح عابر.

19عابر دو پسر داشت: نام يكی فالج بود (فالج به معنی «تفرقه» است، زيرا در زمان او مردم دنيا متفرق شدند) و نام ديگری يقطان.

20‏-23پسران يقطان:

الموداد، شالف، حضرموت،

يارح، هدورام، اوزال، دقله،

ايبال، ابيمائيل، شبا، اوفير،

حويله و يوباب.

24‏-27پس ارفكشاد پسر1‏:24‏-27 کلمه‌ای که پسر ترجمه شده می‌تواند به معنی نسل و اعقاب نيز باشد: «پس ارفکشاد از نسل سام بود و…»‏ سام بود و شالح پسر ارفكشاد،

عابر پسر شالح،

فالج پسر عابر،

رعو پسر فالج،

سروج پسر رعو،

ناحور پسر سروج،

تارح پسر ناحور،

ابرام (كه بعد به ابراهيم معروف شد) پسر تارح بود.

28ابرام دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعيل.

نسل اسماعيل

(پيدايش 25‏:12‏-16)

29‏-31پسران اسماعيل عبارت بودند از:

نبايوت (پسر ارشد اسماعيل)، قيدار،

ادبيل، مبسام، مشماع، دومه،

مسا، حداد، تيما، يطور،

نافيش و قدمه.

32ابراهيم از كنيز خود قطوره پسران ديگری هم داشت كه اسامی آنها به قرار زير است:

زمران، يقشان، مدان،

يشباق و شوعه.

پسران يقشان، شبا و ددان بودند.

33پسران مديان:

عيفه، عيفر، حنوک، ابيداع و الداعه.

اينها فرزندان ابراهيم و از كنيز او قطوره بودند.

نسل عيسو

(پيدايش 36‏:1‏-19)

34اسحاق دو پسر داشت به نامهای عيسو و اسرائيل.

35پسران عيسو:

اليفاز، رعوئيل، يعوش،

يعلام و قورح.

36پسران اليفاز:

تيمان، اومار، صفی، جعتام،

قناز و تمناع و عماليق (كه نام مادرش تمناع بود).

37پسران رعوئيل:

نحت، زارح، شمه و مزه.

ساكنان بومی ادوم

(پيدايش 36‏:20‏-30)

38‏-39اينها هم پسران عيسو بودند:

لوطان، شوبال، صبعون، عنه، ديشون، ايصر، ديشان، و دختر عيسو، تمناع بود.

پسران لوطان: حوری و هومام.

40پسران شوبال: عليان، مناحت،

عيبال، شفو و اونام.

ايه و عنه، پسران صبعون بودند.

41ديشون پسر عنه بود.

پسران ديشون: حمران، اشبان، يتران و كران.

42بلهان، زعوان و يعقان، پسران ايصر بودند.

عوص و اران هر دو پسران ديشان بودند.

پادشاهان ادوم

(پيدايش 36‏:31‏-43)

43پيش از اينكه در اسرائيل پادشاهی روی كار آيد، در سرزمين ادوم اين پادشاهان يكی پس از ديگری به سلطنت رسيدند:

بالع (پسر بعور) كه در شهر دينهابه زندگی می‌كرد.

44وقتی بالع مرد، يوباب پسر زارح از اهالی بصره به جايش پادشاه شد.

45بعد از مرگ يوباب، حوشام از سرزمين تيمانی پادشاه شد.

46پس از آنكه حوشام مرد، حداد پسر بداد (كه پادشاه مديان را در سرزمين موآب شكست داد) به پادشاهی منصوب گرديد و در شهر عويت سلطنت كرد.

47وقتی حداد مرد، سمله از شهر مسريقه بر تخت پادشاهی نشست.

48بعد از مرگ سمله، شائول از شهر رحوبوت، كه در كنار رودخانه‌ای قرار داشت، به پادشاهی رسيد.

49وقتی شائول مرد، بعل حانان پسر عكبور جانشين او شد.

50پس از بعل حانان، حداد از شهر فاعی پادشاه شد. (زن او مهيطب‌ئيل نام داشت و دختر مطرد و نوهٔ ميذهب بود.)

51‏-54هنگام مرگ حداد، امرای ادوم اينها بودند:

تمناع، اليه، يتيت، اهوليبامه،

ايله، فينون، قناز، تيمان، مبصار،

مجدی‌ئيل و عيرام.