New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 यूहन्ना 1:1-13

1परमेसर के चुने माईलोगन अऊ ओकर लइकामन ला, में कलीसिया के अगुवा ह ए चिट्ठी लिखत हंव। एमन ला मेंह सच्‍चा मया करथंव – अऊ न सिरिप में, पर ओ जम्मो झन घलो मया करथें, जऊन मन सत ला जानथें – 2काबरकि सत ह हमन म रहिथे अऊ हमर संग सदाकाल तक रहिही।

3परमेसर ददा अऊ ओकर बेटा यीसू मसीह कोति ले अनुग्रह, दया अऊ सांति हमर संग सत अऊ मया के संग बने रहिही।

सत अऊ मया

4मेंह ए जानके अब्‍बड़ आनंद मनावत हवंव कि तोर कुछू लइकामन सत म चलत हवंय, जइसने कि परमेसर ददा ह हमन ला हुकूम दे हवय। 5अब हे मयारू माईलोगन, मेंह तोला कोनो नवां हुकूम नइं लिखत हंव, पर ओहीच हुकूम, जऊन ह हमन ला सुरू म मिले रिहिस, जब हमन यीसू मसीह के ऊपर बिसवास करेन। मेंह कहत हंव कि हमन एक-दूसर ले मया करन। 6अऊ मया के मतलब ए अय कि हमन परमेसर के हुकूम के मुताबिक चलन। जइसने कि तेंह सुने रहय, जब सुरू म यीसू मसीह ऊपर बिसवास करय: ओकर हुकूम ए अय कि तें मया के जिनगी जी।

7कतको धोखा देवइयामन ए संसार म आ गे हवंय, जऊन मन ए नइं मानंय कि यीसू मसीह ह मनखे के देहें धरके आईस। ए किसम के मनखेमन आने मन ला धोखा देथें अऊ मसीह के बिरोध करथें। 8सचेत रहव कि तुमन ओ चीज ला झन गंवावव, जेकर खातिर तुमन मिहनत करे हवव, अऊ तुमन ला ओकर पूरा इनाम मिलय। 9जऊन ह मसीह के उपदेस ले भटक जाथे अऊ ओम बने नइं रहय, ओकर करा परमेसर नइं ए। पर जऊन ह ओकर उपदेस म बने रहिथे, ओकर करा परमेसर ददा अऊ बेटा दूनों हवंय। 10कहूं कोनो तुम्‍हर करा आथे अऊ ए सिकछा नइं देवय, त ओला न तो अपन घर ले जावव अऊ न ही ओकर सुवागत करव। 11जऊन ह अइसने मनखे के सुवागत करथे, ओह ओकर गलत काम म भागीदार होथे।

12मोर करा तुमन ला लिखे बर बहुंते बात हवय, पर मेंह कागज अऊ सियाही के उपयोग नइं करे चाहत हवंव। मोला आसा हवय कि मेंह तुम्‍हर करा आहूं अऊ तुम्‍हर संग बईठके गोठियाहूं, ताकि हमर आनंद ह पूरा हो जावय।

13परमेसर के दुवारा चुने तोर बहिनी के लइकामन तुमन ला जोहार कहत हवंय।

New Russian Translation

2 Иоанна 1:1-13

Приветствие

1От старейшины1:1 Или: «от старца». – избранной госпоже1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная церковь. Под детьми, в таком случае, подразумеваются ее члены. и ее детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; 2потому что истина эта живет в нас и будет с нами всегда.

3Благодать, милость и мир будут с нами в истине и любви от Бога Отца и от Иисуса Христа, Его Сына.

Повеление о любви

4Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Отец.

5И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. 6И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали Его повеления. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Оставайтесь верными Христу

7Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Иисус Христос пришел в человеческом теле1:7 Букв.: «во плоти».. Такой человек – обманщик и антихрист. 8Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего мы трудились1:8 В ряде древних рукописей: «вы трудились»., но чтобы получить полную награду. 9Кто не живет согласно учению Христа, но идет иным путем, тот не имеет в себе Бога. Но тот, кто остается верным Его учению, имеет в себе и Отца, и Сына. 10Если кто-либо приходит к вам и приносит не это учение, того вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

12О многом еще я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость1:12 В ряде древних рукописей: «ваша радость». была полной.

13Привет тебе от детей твоей избранной сестры1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная церковь, от членов которой Иоанн передает привет..