New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 पतरस 1:1-21

1ए चिट्ठी सिमोन पतरस के तरफ ले, जऊन ह यीसू मसीह के एक सेवक अऊ प्रेरित ए –

ओमन ला जऊन मन हमर परमेसर अऊ उद्धार करइया यीसू मसीह के धरमीपन के दुवारा हमरेच सहीं कीमती बिसवास ला पाय हवंय:

2तुमन ला परमेसर अऊ यीसू हमर परभू के गियान के जरिये, अनुग्रह अऊ सांति बहुंतायत ले मिलय।

बुलावा अऊ चुनाव के निस्चयता

3परमेसर के ईसवरीय सामरथ ह हमन ला ओ जम्मो चीज दे हवय, जेकर जरूरत हमन ला जिनगी अऊ भक्ति खातिर होथे अऊ एह हमन ला ओकर बारे म हमर गियान के जरिये मिले हवय, जऊन ह हमन ला अपन खुद के महिमा अऊ भलई के दुवारा बलाय हवय। 4एमन के जरिये, ओह हमन ला अपन बहुंत महान अऊ कीमती परतिगियां दे हवय, ताकि ओमन के जरिये, तुमन ईसवरीय सुभाव म सहभागी होवव, अऊ ओ बुरई के काम ले बच जावव, जऊन ह संसार म हवय अऊ खराप लालसा ले आथे।

5एकरे कारन, तुमन हर किसम ले, कोसिस करके अपन बिसवास म भलई; अऊ भलई म गियान; 6अऊ गियान म संयम; अऊ संयम म भक्ति; 7अऊ भक्ति म भाई-चारा के दया; अऊ भाई-चारा के दया म मया जोड़त जावव। 8काबरकि कहूं ए गुन तुमन म रहिथें अऊ एमन बढ़त जाथें, त एमन तुमन ला हमर परभू यीसू मसीह के गियान म निठल्ला अऊ असफल नइं होवन देवंय। 9पर जेकर म ए गुन नइं ए, ओला धुंधला दिखथे अऊ ओह अंधरा ए, अऊ ओह भुला गे हवय कि ओह अपन पहिली के पाप ले धोवाके साफ हो गे हवय।

10एकरसेति, हे मोर भाईमन, अपन बुलावा अऊ चुनाव ला निस्चित करे बर अऊ उत्सुक रहव, काबरकि कहूं तुमन अइसने करहू, त तुमन अपन बिसवास ले कभू नइं हटहू, 11अऊ हमर परभू अऊ उद्धार करइया यीसू मसीह के सदाकाल के राज म तुम्‍हर जोरदार सुवागत होही।

परमेसर के बचन के अगमबानी

12एकरसेति, मेंह तुमन ला हमेसा ए बातमन के सुरता करावत रहिहूं, हालाकि तुमन एमन ला जानथव अऊ ओ सच, जऊन ह तुम्‍हर करा हवय, ओम तुमन मजबूत हो गे हवव। 13मेंह सोचथंव कि मोर बर एह उचित ए कि जब तक मेंह जीयत हवंव, तुम्‍हर सुरता ला ताजा करत रहंव, 14काबरकि मेंह जानथंव कि मेंह ए देहें ला जल्दी छोंड़ दूहूं जइसने कि हमर परभू यीसू मसीह ह मोला बताय हवय। 15अऊ मेंह ए बात के पूरा कोसिस करहूं कि मोर मरे के बाद, तुमन ए बातमन ला हमेसा सुरता करव।

16जब हमन तुमन ला हमर परभू यीसू मसीह के सामरथ अऊ अवई के बारे बताएन, त हमन चतुरई ले गढ़े गय कहानीमन के नकल नइं करेन, पर हमन यीसू के महिमा ला अपन आंखी ले देखे रहेंन। 17काबरकि ओह, परमेसर ददा ले आदर अऊ महिमा पाईस, जब विभवसाली महिमा ले ओकर करा ए कहिके अवाज आईस, “एह मोर बेटा ए, जऊन ला मेंह मया करथंव; एकर ले मेंह बहुंत खुस हवंव।”1:17 मत्ती 17:5; मरकुस 9:7; लूका 9:35 18जब हमन पबितर पहाड़ ऊपर ओकर संग रहेंन, त हमन खुद ए अवाज ला सुनेन, जऊन ह स्‍वरग ले आवत रिहिस।

19अऊ हमर करा अगमजानीमन के बचन हवय, जऊन ह ए बात ला अऊ मजबूत करिस। तुमन एकर ऊपर धियान देके बने करहू। काबरकि एह एक दीया सहीं अय, जऊन ह एक अंधियार जगह म चमकत हवय, अऊ एह तब तक चमकथे, जब तक कि दिन नइं निकरय अऊ तुम्‍हर हिरदय म बिहनियां के तारा नइं निकर आवय। 20सबले पहिली, तुमन ए बात ला जरूर समझ लेवव कि परमेसर के बचन म बताय अगम के बात ह काकरो खुद के बचन नो हय। 21काबरकि अगमबानी के सुरूआत मनखे के ईछा ले कभू नइं होईस, पर मनखेमन पबितर आतमा के अगुवई म, परमेसर कोति ले बोलिन।

New Russian Translation

2 Петра 1:1-21

1От Симона Петра, слуги и апостола Иисуса Христа.

Тем, кто, благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

2Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам преумножатся.

Избрание и христианское призвание

3Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. 4Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

5Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, 6знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, 7благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. 8Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. 9У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, 11и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

12И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13Но пока я нахожусь в этой храмине1:13 То есть «в этом теле»., я считаю правильным освежать вашу память. 14Я знаю, что скоро мне предстоит оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне1:14 См. Ин. 21:18-19.. 15Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Великая слава Иисуса Христа

16Когда мы говорили вам о силе и пришествии1:16 Или: «о силе и пребывании среди нас». нашего Господа Иисуса Христа, мы следовали не искусно сочиненным сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия1:16 Очевидцами Его величия – Петр говорит о преображении Иисуса Христа (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).. 17Честь и слава были даны Ему Богом Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость»1:17 См. Пс. 2:7; Ис. 42:1.. 18Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе1:18 Описание этого события можно найти в Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36..

19Теперь мы еще тверже уверены в пророческом слове, и вы хорошо делаете, что внимаете ему, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день1:19 День – имеется в виду духовное просвещение (см. Прит. 4:18) или, возможно, день второго пришествия Иисуса Христа (см. 2 Фес. 2:2). и Утренняя Звезда1:19 Утренняя звезда – здесь говорится о Христе (см. Чис. 24:17; Отк. 22:16). не взойдет в ваших сердцах. 20И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому». Существует несколько вариантов понимания этого места: 1) нельзя толковать без помощи Святого Духа; 2) нельзя толковать, основываясь на своих субъективных соображениях; 3) источником пророчеств были не сами пророки, но Святой Дух., 21потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Бога.