New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 थिस्‍सलुनीके 1:1-12

1थिस्‍सलुनीके सहर के कलीसिया ला, जऊन ह परमेसर हमर ददा अऊ परभू यीसू मसीह म बिसवास करथे; में पौलुस ह ए चिट्ठी लिखत हवंव। सीलास अऊ तीमुथियुस मोर संग हवंय।

2परमेसर ददा अऊ परभू यीसू मसीह कोति ले तुमन ला अनुग्रह अऊ सांति मिलत रहय।

धनबाद अऊ पराथना

3हे भाईमन, तुम्‍हर बर हमन हमेसा परमेसर के धनबाद करथन अऊ अइसने करई उचित घलो अय, काबरकि तुम्‍हर बिसवास ह बहुंत बढ़त जावत हवय अऊ तुमन जम्मो झन के मया एक-दूसर बर बढ़त जावत हवय। 4एकरसेति हमन परमेसर के कलीसियामन म तुम्‍हर बर घमंड करथन कि जम्मो सतावा अऊ तकलीफ ला सहत तुमन स्थिर रहिथव अऊ बिसवास म बने रहिथव।

5ए जम्मो ह परमेसर के सही नियाय के सबूत ए अऊ एकर नतीजा के रूप म तुमन परमेसर के राज के लइक समझे जाहू, जेकरसेति तुमन दुःख भोगत हवव। 6परमेसर ह नियायी ए; ओह ओमन ला तकलीफ दिही, जऊन मन तुमन ला तकलीफ देथें। 7अऊ ओह तुमन ला, जऊन मन तकलीफ उठावत हवव, अराम दिही, अऊ संग म हमन ला घलो। एह तभे होही, जब परभू यीसू ह अपन सक्तिसाली स्वरगदूतमन संग धधकत आगी म स्‍वरग ले परगट होही। 8ओह ओमन ला सजा दिही, जऊन मन परमेसर ला गरहन नइं करंय अऊ हमर परभू यीसू के सुघर संदेस ला नइं मानय। 9ओमन सदाकाल के बिनास के सजा पाहीं अऊ ओमन परभू के आघू ले अऊ ओकर सामरथ के तेज ले दूरिहा करे जाहीं। 10एह ओ दिन होही, जब ओह अपन पबितर मनखेमन म महिमा पाय बर अऊ जऊन मन बिसवास करे हवंय, ओ जम्मो के बीच म आदर पाय बर आही। एम तुमन घलो सामिल हवव, काबरकि तुमन हमर गवाही ला बिसवास करे हवव।

11एकरे कारन, हमन हमेसा तुम्‍हर बर पराथना करथन कि हमर परमेसर ह तुमन ला अपन बुलाहट के काबिल समझय अऊ ओह तुम्‍हर हर बने ईछा ला अऊ बिसवास के काम ला, अपन सामरथ के दुवारा पूरा करय। 12हमन ए पराथना करथन, ताकि हमर परमेसर अऊ परभू यीसू मसीह के अनुग्रह के मुताबिक, हमर परभू यीसू के नांव ह तुमन म महिमा पावय अऊ तुमन ओम महिमा पावव।

Tagalog Contemporary Bible

2 Tesalonica 1:1-12

1Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo.

Mahal kong mga kapatid sa iglesya1:1 iglesya: Tingnan sa Talaan ng mga Salita sa likod. diyan sa Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo:

2Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Dios Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo.

Ang Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom

3Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Dios dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito, dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya nʼyo kay Cristo at pagmamahalan sa isaʼt isa. 4Kaya naman, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesya ng Dios sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalataya nʼyo, sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig.

5Nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Dios, dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patotoo na karapat-dapat nga kayong mapabilang dito. 6Gagawin ng Dios ang nararapat; tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. 7At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Jesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. 8Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy, at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Dios at hindi sumusunod sa Magandang Balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. 9Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon, at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. 10Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya, at papapurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo rito, dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo.

11Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Dios na mamuhay nang karapat-dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, magawa nʼyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. 12Sa ganitong paraan, mapaparangalan nʼyo ang ating Panginoong Jesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesu-Cristo.