New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

1 थिस्‍सलुनीके 1:1-10

1थिस्‍सलुनीके सहर के कलीसिया ला, जऊन ह परमेसर ददा अऊ परभू यीसू मसीह म बिसवास करथे; में पौलुस ह तुमन ला ए चिट्ठी लिखत हवंव। सीलास अऊ तीमुथियुस मोर संग हवंय अऊ हमन पराथना करथन कि परमेसर ह तुमन ला अनुग्रह अऊ सांति देवत रहय।

थिस्सलुनीकीमन के बिसवास खातिर धनबाद

2जब भी हमन तुमन बर पराथना करथन, हमन हमेसा तुमन जम्मो बर परमेसर ला धनबाद देथन। 3हमन अपन परमेसर ददा के आघू म तुम्‍हर बिसवास के काम, मया के मिहनत अऊ हमर परभू यीसू मसीह म तुम्‍हर आसा के धीरज ला हमेसा सुरता करत रहिथन।

4हे भाईमन हो, तुमन परमेसर के मयारू अव; हमन जानथन कि परमेसर ह तुमन ला चुने हवय, 5काबरकि हमर सुघर संदेस ह तुम्‍हर करा न सिरिप बचन के संग, पर सामरथ अऊ पबितर आतमा के अगुवई म, पूरा बिसवास के संग आईस। तुमन जानथव कि तुम्‍हर हित म, हमन कइसने रहत रहेंन, जब हमन तुम्‍हर संग रहेंन। 6तुम्‍हर चाल-चलन हमर अऊ हमर परभू के चाल-चलन सहीं हो गीस; बहुंत दुःख तकलीफ सहे के बावजूद तुमन संदेस ला आनंद के संग गरहन करेव, जऊन ह पबितर आतमा के दुवारा दिये गे रिहिस। 7ए किसम ले, तुमन मकिदुनिया अऊ अखया प्रदेस के जम्मो बिसवासीमन बर एक नमूना बन गे हवव।

8परभू के संदेस ह तुम्‍हर दुवारा सिरिप मकिदुनिया अऊ अखया प्रदेस म ही नइं गीस, पर परमेसर म तुम्‍हर बिसवास के संदेस ह बहुंते जगह म चल दे हवय। एकरसेति हमन ला परमेसर म तुम्‍हर बिसवास के बारे म, कुछू कहे के जरूरत नइं ए। 9काबरकि ए जम्मो जगह के मनखेमन खुदे बताथें कि कइसने सुघर ढंग ले तुमन हमन ला गरहन करेव। ओमन बताथें कि कइसने तुमन मूरतीमन ला छोंड़के परमेसर कोति लहुंटे हवव कि जीयत अऊ सच्‍चा परमेसर के सेवा करव, 10अऊ ओकर बेटा के स्‍वरग ले आय के बाट जोहव, जऊन ला ओह मरे म ले जियाईस – याने कि यीसू जऊन ह हमन ला परमेसर के अवइया परकोप ले बचाथे।

New Russian Translation

1 Фессалоникийцам 1:1-10

1От Павла, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо. и Тимофея.

Церкви в Фессалонике, принадлежащей Богу Отцу и Господу Иисусу Христу.

Благодать и мир вам!

Благодарность Богу за веру фессалоникийцев

2Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, 3постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Господа Иисуса Христа перед Богом, нашим Отцом.

4Бог любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! 5Потому что наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в ее истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. 6И вы стали подражать нам и Господу и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Христе с радостью, данной вам Святым Духом. 7Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахаии1:7 Выражение «Македония и Ахаия» обозначало Грецию в целом., 8и слово Господа, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Ахаии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере в Бога, и нам уже ничего и не нужно говорить. 9Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10и ожидать с небес Его Сына, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, Который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева.