New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

1 तीमुथियुस 6:1-21

1जऊन मन गुलाम अंय, ओमन अपन मालिक ला बड़े आदर के लइक समझंय, ताकि परमेसर के नांव अऊ हमर सिकछा के निन्दा झन होवय। 2जेमन के मालिकमन बिसवासी अंय, ओमन अपन मालिक के आदर करे म कमी झन करंय, काबरकि ओमन परभू म भाई अंय। बल्कि ओमन ला अपन मालिकमन के अऊ बने सेवा करना चाही काबरकि जऊन मन सेवा के लाभ उठाथें, ओमन ह बिसवासी अऊ ओमन के मयारू अंय। ए बात तेंह ओमन ला सिखोय अऊ समझाय कर।

रूपिया-पईसा के लोभ

3कहूं कोनो आने किसम के उपदेस देथे अऊ हमर परभू यीसू मसीह के सही निरदेस अऊ परमेसर के सिकछा ले सहमत नइं ए, 4त ओह घमंडी हो गे हवय अऊ कुछू नइं जानय। ओह बाद-बिवाद अऊ परमेसर के बचन के बारे झगरा करे म बेकार के रूचि रखथे, जेकर ले जलन, झगरा, निन्दा के बात, खराप भरम, 5अऊ बिगड़े बुद्धि वाले मनखेमन के बीच म लगातार मतभेद पैदा होथे, जेमन कि सत ले दूरिहा हो गे हवंय। अऊ ओमन सोचथें कि परमेसर के भक्ति ह पईसा कमाय के रसता ए।

6पर संतोस सहित परमेसर के भक्ति म जिनगी बितई ह बहुंत बड़े कमई ए। 7काबरकि हमन ए संसार म कुछू नइं लाने हवन अऊ हमन इहां ले कुछू नइं ले जा सकन। 8एकरसेति कहूं हमर करा भोजन अऊ कपड़ा हवय, त हमन ला ओहीच म संतोस रहना चाही। 9जऊन मन धनी होय चाहथें, ओमन लालच म, अऊ फांदा म अऊ कतको किसम के मुरुख अऊ हानिकारक ईछा म फंसथें, जऊन ह मनखेमन ला नास अऊ बरबाद कर देथे। 10काबरकि रूपिया-पईसा ले मया करई ह जम्मो बुरई के जरी अय। कुछू मनखेमन रूपिया-पईसा के लोभ म पड़के बिसवास ले भटक गे हवंय अऊ अपन-आप ला नाना किसम के दुःख म डार दे हवंय।

तीमुथियुस ला पौलुस के निरदेस

11पर, हे परमेसर के जन, तेंह ए जम्मो चीज ले दूरिहा रह अऊ धरमीपन, भक्ति, बिसवास, मया, सहनसीलता अऊ नमरता के काम म अपन मन ला लगाय रख। 12बिसवास के बने लड़ई लड़त रह अऊ परमेसर के संग सदाकाल के जिनगी ला थामे रह, काबरकि एकरे बर तोला बलाय गे रिहिस, जब तेंह कतको गवाहमन के आघू म अपन बिसवास के सही गवाही देय रहय। 13परमेसर ला हाजिर जानके, जऊन ह जम्मो ला जिनगी देथे अऊ मसीह यीसू ला हाजिर जानके, जऊन ह पुन्तियुस पीलातुस के आघू म निडर होके गवाही दीस, मेंह तोला हुकूम देवत हंव 14कि तेंह हमर परभू यीसू मसीह के परगट होवत तक, ए हुकूम ला निस्कलंक अऊ सही-सही मानत रह। 15यीसू ला परमेसर ह अपन सही समय म परगट करही। परमेसर ह परमधन्य, राजामन के राजा अऊ परभूमन के परभू अय। 16ओह एके झन अमर अय, ओह ओ अंजोर म रहिथे, जिहां कोनो नइं जा सकंय। ओला कोनो नइं देखे हवंय अऊ न कोनो ओला देख सकंय। ओकर आदर अऊ पराकरम जुग-जुग होवत रहय। आमीन।

17ए संसार के धनवानमन ला हुकूम दे कि ओमन घमंडी झन होवंय अऊ नासमान धन ऊपर आसा झन रखंय, पर परमेसर ऊपर आसा रखंय, जऊन ह हमन ला आनंद मनाय बर हर चीज उदार मन ले देथे। 18ओमन ला हुकूम दे कि ओमन भलई करंय अऊ भलई के काम म धनी बनंय अऊ ओमन उदार बनंय अऊ मदद करे बर तियार रहंय। 19ए किसम ले ओमन अपन बर खजाना बटोरहीं, जऊन ह अवइया समय बर एक मजबूत नींव होही। अऊ तब ओमन ओ जिनगी म बने रह सकथें, जऊन ह कि सही के जिनगी ए।

20हे तीमुथियुस, जऊन चीज ला तोर देख रेख म दिये गे हवय, ओकर रखवारी कर। अऊ जऊन गियान ला गियान कहना ही गलत ए, ओकर बिरोध के बात अऊ भक्तिहीन बातचीत ले दूरिहा रह। 21काबरकि कुछू मनखेमन ए गियान ला मानके बिसवास ले दूरिहा हो गे हवंय। तोर ऊपर अनुग्रह होवत रहय।

Священное Писание

1 Тиметею 6:1-21

1Те, кто находится под игом рабства, пусть относятся со всем уважением к своим хозяевам, чтобы ни имя Всевышнего, ни наше учение не были опорочены. 2Рабы, у которых хозяева из последователей Исы Масиха, не должны оказывать им меньше уважения на том основании, что они братья. Наоборот, они должны служить им ещё лучше, потому что те, кому они служат, – верные и любимые братья. Этому ты должен учить людей и к этому их призывать.

Ложное учение и истинное богатство

3Кто учит чему-то другому и не согласен со здравыми наставлениями нашего Повелителя Исы Масиха и с учением, соответствующим истинному почитанию Всевышнего, 4тот заносчив, но не имеет знания. У него есть лишь нездоровое желание спорить и вести праздные дебаты, что лишь рождает зависть, распри, злоречие, недобрые подозрения 5и постоянные разногласия между людьми с развращённым умом, далёкими от истины: для них благочестие стало лишь способом наживы.

6Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 7Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. 8Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. 9Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. 10Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий.

Наказ Тиметею

11Ты же, человек Всевышнего, беги от всего этого. Стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. 12Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, к которой ты призван, ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. 13Я требую от тебя перед Всевышним, дающим всему жизнь, и перед Исой Масихом, Который достойно говорил о той же вере перед Понтием Пилатом: 14верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел, вплоть до возвращения нашего Повелителя Исы Масиха. 15В своё время Его явит Всевышний, благословенный и единый Властитель, Царь царей и Владыка владык6:15 См. Втор. 10:17; Заб. 135:3., 16единственный Бессмертный, обитающий в неприступном свете, Которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда! Аминь.

17Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на своё богатство: оно ненадёжно. Пусть лучше надеются на Всевышнего, щедро дающего всё необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. 18Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. 19Таким образом они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат подлинную жизнь.

20Тиметей, храни то, что тебе вверено. Не занимайся безбожным пустословием и спорами о том, что ложно называют знанием. 21Увлёкшись этим, некоторые ушли в сторону от веры.

Пусть благодать будет с вами.