1 तीमुथियुस 1 – NCA & NRT

New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

1 तीमुथियुस 1:1-20

1में पौलुस ह हमर उद्धार करइया परमेसर अऊ हमर आसा मसीह यीसू के हुकूम ले मसीह यीसू के प्रेरित अंव, 2बिसवास म मोर पक्‍का बेटा तीमुथियुस, तोला मेंह ए चिट्ठी लिखत हवंव।

हमर ददा परमेसर अऊ हमर परभू मसीह यीसू ले तोला अनुग्रह, दया अऊ सांति मिलत रहय।

कानून के लबरा गुरूमन के बिरोध म चेतउनी

3जइसने कि मेंह मकिदुनिया जावत बेरा तोर ले बिनती करे रहेंव कि तें इफिसुस म रहिके ओ मनखेमन ला हुकूम दे कि ओमन गलत बात झन सीखोवंय, 4अऊ न ही ओमन कथा-कहानी अऊ अन्तहीन बंसावलीमन म मन लगावंय, जेकर ले बिवाद होथे। अइसने बात ले परमेसर के काम, जऊन ह बिसवास म अधारित हवय, नइं होवय। 5ए हुकूम के उदेस्य ह मया अय, जऊन ह साफ मन, बने बिवेक अऊ सही बिसवास ले पैदा होथे। 6कुछू मनखेमन ए बातमन ले भटकके बेकार के बात म मन लगाय हवंय। 7ओमन चाहत हवंय कि मनखेमन ओमन ला मूसा के कानून के गुरू के रूप म जानंय, पर ओमन अपनेच बातमन ला नइं समझंय या ओ बात ला नइं जानंय, जेकर बारे म ओमन बहुंत जोर देके गोठियाथें।

8हमन जानत हन कि मूसा के कानून ह बने ए, यदि मनखे ह ओकर सही उपयोग करय त। 9हमन ए घलो जानत हन कि कानून ह बने मनखेमन बर नो हय, पर एह कानून टोरइया, निरंकुस, भक्तिहीन, पापी, अपबितर मनखे अऊ अधरमी, दाई-ददा के हतिया करइया, हतियारा, 10छिनारी करइया, बेभिचारी, मनखेमन ला बेचइया, लबरा अऊ लबरा गवाही देवइया अऊ सही उपदेस के बिरोध करइयामन बर अय। 11एहीच ह अद्भूत परमेसर के महिमामय सुघर-संदेस के मुताबिक ए, जऊन ला मोला सऊंपे गे हवय।

पौलुस ऊपर परभू के अनुग्रह

12मेंह अपन परभू मसीह यीसू के धनबाद करत हंव, जऊन ह मोला ताकत दे हवय अऊ मोला बिसवास के लइक समझके अपन सेवा बर ठहिराय हवय। 13मेंह तो पहिली ओकर निन्दा करइया, अतियाचारी अऊ ओकर बेजत्ती करइया रहेंव, तभो ले परमेसर के दया मोर ऊपर होईस काबरकि मेंह ए जम्मो ला नासमझी म करेंव अऊ ओकर ऊपर बिसवास नइं करत रहेंव। 14हमर परभू के अनुग्रह, ओ बिसवास अऊ मया के संग, जऊन ह मसीह यीसू म हवय, मोर ऊपर बहुंत अकन होईस।

15ए बात सच ए अऊ पूरा-पूरी माने अऊ बिसवास करे के लइक अय कि मसीह यीसू ह ए संसार म पापीमन के उद्धार करे बर आईस, जेम सबले बड़े पापी मेंह अंव। 16पर मोर ऊपर एकरसेति दया होईस कि मोर म, जऊन ह कि सबले बड़े पापी अंव, यीसू मसीह ह अपन पूरा सहनसीलता देखावय, ताकि जऊन मनखेमन मसीह ऊपर बिसवास करहीं अऊ परमेसर के संग सदाकाल के जिनगी पाहीं, ओमन बर मेंह एक नमूना बनंव। 17सदाकाल के राजा, अबिनासी, अनदेखे, सिरिप एकेच परमेसर के आदर अऊ महिमा जुग-जुग होवत रहय। आमीन।

18हे बेटा तीमुथियुस, ओ अगम बात के मुताबिक, जऊन ह पहिली तोर बारे म कहे गे रिहिस, मेंह तोला ए हुकूम देवत हंव कि ओकर मुताबिक सही जिनगी म चलत रह, 19अऊ बिसवास अऊ सही बिवेक म बने रह। कुछू मनखेमन एला नइं मानिन अऊ एकरसेति ओमन के बिसवास ह खतम हो गीस। 20ओमन म हुमिनयुस अऊ सिकन्दर अंय, जेमन ला मेंह सैतान ला सऊंप दे हवंव, ताकि ओमन सिखंय अऊ परमेसर के निन्दा झन करंय।

New Russian Translation

1 Тимофею 1:1-20

1От Павла, апостола Христа Иисуса, по велению Бога, нашего Спасителя, и Иисуса Христа – нашей надежды.

2Моему истинному сыну в вере Тимофею.

Благодать, милость, мир тебе от Бога Отца и Господа нашего Христа Иисуса.

Предупреждение о ложных учениях

3Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не учить чему-то другому, 4не расточать свое время на всевозможные россказни и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Божьего, которое строится на вере. 5Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. 6Но некоторые люди, оставив все это, стали заниматься бессмысленными разговорами. 7Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чем говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

8Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. 9Мы знаем также, что Закон существует не для праведного, а для нарушителей Закона и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, и для безбожников, для тех, кто бьет своего отца или мать, для убийц, 10для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Бога, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Божью

12Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне силы, за то, что Он счел меня верным и поручил мне служение, 13несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14Благодать же нашего Господа была проявлена во мне во всем ее богатстве вместе с верой и любовью, которая в Иисусе Христе.

15Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Павла о сохранении веры

18Тимофей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, вел битву за истину, 19сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20Среди них Гименей и Александр, которых я предал во власть сатаны1:20 Предал во власть сатаны – исходя из того, что греховный мир находится под властью сатаны, то, вероятнее всего, здесь речь идет об отлучении от церкви, которая принадлежит Богу (см. 1 Кор. 5). По другому толкованию у посланников Христа была особая власть предавать согрешающих власти сатаны, тем самым навлекая на него физические страдания, а в некоторых случаях даже физическую смерть (см. Деян. 5:1-11)., чтобы они научились не кощунствовать.