New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

मत्ती 28:1-20

यीसू के फेर जी उठई

(मरकुस 16:1-10; लूका 24:1-12; यूहन्ना 20:1-10)

1बिसराम दिन के बाद, हप्‍ता के पहिली दिन बड़े बिहनियां मरियम मगदलिनी अऊ दूसर मरियम कबर ला देखे बर गीन।

2ओ समय एक भयंकर भुइंडोल होईस, काबरकि परभू के एक दूत ह स्‍वरग ले उतरिस अऊ कबर करा आईस अऊ पथरा ला ढुनगा के ओकर ऊपर बईठ गीस। 3ओकर रूप ह बिजली सहीं चमकत रहय अऊ ओकर कपड़ा ह झक पंडरा रिहिस। 4पहरेदारमन ओकर डर के मारे थर-थर कांपे लगिन अऊ मुरदा के सहीं हो गीन।

5स्‍वरगदूत ह माईलोगनमन ला कहिस, “झन डर्रावव, काबरकि मेंह जानत हंव कि तुमन यीसू ला खोजत हव, जऊन ला कुरुस ऊपर चघाय गे रिहिस। 6ओह इहां नइं ए; ओह जी उठे हवय, जइसने ओह कहे रिहिस। आवव अऊ ओ ठऊर ला देखव, जिहां ओला रखे गे रिहिस। 7अब तुमन तुरते जाके ओकर चेलामन ला ए बतावव: ‘ओह मरे म ले जी उठे हवय अऊ ओह तुम्‍हर ले आघू गलील प्रदेस जावत हवय। उहां तुमन ओकर दरसन करहू।’ देखव! मेंह तुमन ला बता देंव।”

8एकरसेति ओ माईलोगनमन जल्दी कबर ले चले गीन। ओमन डर्रा गे रिहिन, पर आनंद सहित चेलामन ला बताय बर दऊड़के गीन। 9अचानक यीसू ह ओमन ले मिलिस अऊ कहिस, “खुस रहव।” ओमन ओकर करा आईन अऊ ओकर गोड़ ला धरके ओकर दंडवत करिन। 10तब यीसू ह ओमन ला कहिस, “झन डर्रावव। जावव अऊ मोर भाईमन ला कहव कि ओमन गलील प्रदेस जावंय। उहां ओमन मोला देखहीं।”

पहरेदारमन के सूचना

11जब माईलोगनमन डहार म रिहिन, त कुछू पहरेदारमन सहर म गीन अऊ जऊन कुछू होय रिहिस, ओ जम्मो बात मुखिया पुरोहितमन ला बताईन। 12तब मुखिया पुरोहितमन अगुवामन संग मिलके एक योजना बनाईन। ओमन सैनिकमन ला बहुंत अकन पईसा देके कहिन, 13“तुमन मनखेमन ला ए कहव, ‘जब हमन रतिहा सुते रहेंन, त ओकर चेलामन आईन अऊ ओला चुरा के ले गीन।’ 14यदि ए बात राजपाल के कान म पड़ही, त हमन ओला समझा देबो अऊ तुमन ला मुसिबत ले बचा लेबो।” 15सैनिकमन पईसा ला लीन अऊ वइसने करिन, जइसने ओमन ला सिखाय गे रिहिस। अऊ ए बात यहूदीमन के बीच म आज तक फइले हवय।

महान हुकूम

(मरकुस 16:14-18; लूका 24:36-49; यूहन्ना 20:19-23; प्रेरितमन के काम 1:6-8)

16तब गियारह चेलामन गलील प्रदेस के ओ पहाड़ ऊपर गीन, जिहां जाय बर यीसू ह ओमन ला कहे रिहिस। 17अऊ जब ओमन यीसू ला देखिन, त ओला दंडवत करिन, पर कोनो-कोनो ला संका होईस। 18तब यीसू ह ओमन करा आईस अऊ कहिस, “स्‍वरग अऊ धरती ऊपर मोला पूरा अधिकार देय गे हवय। 19एकरसेति जावव अऊ जम्मो जाति के मनखेमन ला मोर चेला बनावव अऊ ओमन ला ददा, बेटा अऊ पबितर आतमा के नांव म बतिसमा देवव, 20अऊ ओमन ला ओ जम्मो बात मानना सीखोवव, जेकर हुकूम मेंह तुमन ला देय हवंव। अऊ देखव, मेंह संसार के अंत होवत तक हमेसा तुम्‍हर संग हवंव।”

New Russian Translation

Матфея 28:1-20

Воскресение Иисуса

(Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-12; Ин. 20:1-18)

1После субботы, на рассвете первого дня недели28:1 У иудеев неделя начиналась с воскресенья., Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гробницу. 2Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господа спустился с неба, подошел к гробнице и отвалил камень. И теперь он сидел на нем. 3Своим видом он был, как молния, а его одежда была белой, как снег. 4Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали как мертвые. 5Ангел сказал женщинам:

– Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. 6Его здесь нет, Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он лежал. 7Идите же скорее и скажите Его ученикам, что Он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы Его увидите. Вот что я вам сказал.

Явление Иисуса женщинам

8Женщины ушли от гробницы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам Иисуса. 9Вдруг их встретил Сам Иисус.

– Приветствую вас, – сказал Он.

Они подошли, обняли Его ноги и поклонились Ему. 10Тогда Иисус сказал им:

– Не бойтесь. Идите и скажите Моим братьям, чтобы они шли в Галилею. Там они Меня и увидят.

Религиозные вожди подкупают стражу

11Женщины еще были в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всем первосвященникам. 12Первосвященники посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег 13и сказали:

– Говорите всем так: «Его ученики пришли ночью и выкрали Его, пока мы спали». 14А если это дойдет до наместника, мы с ним поговорим, и тем вас избавим от неприятностей.

15Солдаты взяли деньги и поступили так, как их научили. И эта выдумка распространена среди иудеев и по сегодняшний день.

Великое поручение

16А одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иисус велел им прийти. 17Там они увидели Иисуса и поклонились Ему, однако некоторые засомневались, что это Он. 18Тогда, подойдя, Иисус сказал им:

– Мне дана вся власть на небе и на земле. 19Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 20учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до скончания века.