New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

मत्ती 2:1-23

जोतिसीमन के आगमन

1जब हेरोदेस राजा ह राज करत रिहिस, त यहूदिया प्रदेस के बैतलहम गांव म यीसू के जनम होईस, तब पूरब दिग के देस म ले कुछू जोतिसीमन यरूसलेम सहर म आईन2:1 यरूसलेम ह यहूदी मनखेमन के खास सहर अय।, 2अऊ मनखेमन ले पुछिन, “ओ लइका के जनम कहां होईस हवय, जऊन ह यहूदीमन के राजा अय? हमन पूरब दिग म ओकर तारा देखे हवन अऊ ओकर अराधना करे बर आय हवन।”2:2 गिनती 24:17

3ए सुनके हेरोदेस राजा अऊ यरूसलेम सहर के जम्मो मनखेमन घबरा गीन। 4राजा ह जम्मो मुखिया पुरोहित अऊ कानून के गुरूमन ला एक जगह म बलाईस अऊ ओमन ले पुछिस, “मसीह के जनम कहां होना चाही?” 5ओमन कहिन, “यहूदिया प्रदेस के बैतलहम गांव म,” काबरकि अगमजानी ह अइसने लिखे हवय:

6“हे यहूदा प्रदेस के बैतलहम गांव,

तेंह यहूदा प्रदेस के बड़े सहरमन ले कोनो भी किसम ले छोटे नो हस,

काबरकि तोर म ले एक झन सासन करइया निकरही,

जऊन ह मोर परजा इसरायल के ऊपर राज करही।”2:6 मीका 5:2

7तब हेरोदेस राजा ह जोतिसीमन ला चुपेचाप बलाईस अऊ ओमन ले पता लगाईस कि तारा ह ठोका का बेरा म दिखे रिहिस। 8तब ओह ओमन ला ए कहिके बैतलहम पठोईस, “जावव अऊ ओ लइका के बारे म सही-सही पता मालूम करव। अऊ जब ओह तुमन ला मिल जावय, त मोला खबर भिजवाव, ताकि महूं घलो जाके ओकर अराधना करंव।”

9जोतिसीमन राजा के बात ला सुने के पाछू अपन डहार म चल दीन, अऊ जऊन तारा ला ओमन पूरब दिग म देखे रिहिन, ओह ओमन के आघू-आघू गीस अऊ ओ ठऊर के ऊपर जाके ठहर गीस, जिहां लइका ह रहय। 10जब ओमन ओ तारा ला देखिन, त अब्‍बड़ खुस होईन। 11घर भीतरी जाके, ओमन लइका ला ओकर दाई मरियम के संग देखिन अऊ भुइयां म गिरके ओला दंडवत करिन। तब ओमन अपन-अपन झोला ला खोलके ओला सोना, लोबान अऊ गंधरस के भेंट चघाईन। 12अऊ परमेसर ह ओमन ला सपना म चेतउनी दीस कि ओमन हेरोदेस करा झन जावंय, एकरसेति, ओमन आने डहार ले अपन देस लहुंट गीन।

मिसर देस जवई

13जब जोतिसीमन चले गीन, त परभू के एक स्‍वरगदूत ह सपना म यूसुफ ला दिखाई दीस अऊ ओला कहिस, “उठ, लइका अऊ ओकर दाई ला लेके मिसर देस भाग जा। अऊ जब तक मेंह नइं कहंव, तब तक तें उहेंच रह, काबरकि हेरोदेस राजा ह ए लइका ला मरवाय खातिर खोजवइया हवय।”

14तब यूसुफ ह उठिस अऊ रतिहाच, ओह लइका अऊ ओकर दाई ला लेके, मिसर देस चल दीस, 15अऊ ओह उहां हेरोदेस के मिरतू तक रिहिस, ताकि जऊन बात परभू ह अगमजानी के दुवारा कहे रिहिस, ओह पूरा होवय: “मेंह अपन बेटा ला मिसर देस ले बलाएंव।”2:15 होसे 11:1; निरगमन 4:22-23

16जब हेरोदेस राजा ए देखिस कि जोतिसीमन ओकर संग धोखा करे हवंय, त ओह बहुंत नाराज होईस, अऊ ओह ए हुकूम दीस कि बैतलहम अऊ ओकर आस पास के गांव के दू बछर या ओकर ले छोटे जम्मो लइकामन ला मार डारे जावय। काबरकि एह जोतिसीमन के बताय गय समय के मुताबिक रिहिस। 17तब जऊन बात यरमियाह अगमजानी कहे रिहिस, ओह पूरा होईस:

18“रामाह म रोए अऊ बहुंते दुःख के अवाज सुनई दीस,

राहेल ह अपन लइकामन खातिर रोवत रिहिस,

अऊ ओह नइं चाहत रिहिस कि कोनो ओला सांतना देवंय,

काबरकि ओकर लइकामन मर गे रिहिन2:18 इहां “राहेल” ह “इसरायल के मनखेमन” ला दरसाथे, जऊन मन बहुंत दुःख सहिन।।”2:18 यिरमियाह 31:15

मिसर देस ले नासरत वापिस अवई

19हेरोदेस राजा के मरे के पाछू, परभू के एक स्‍वरगदूत ह मिसर देस म यूसुफ ला सपना म दिखाई दीस, 20अऊ यूसुफ ले कहिस, “उठ! लइका अऊ ओकर दाई ला लेके इसरायल देस चले जा, काबरकि जऊन मन ए लइका ला मार डारे के कोसिस करत रिहिन, ओमन मर गे हवंय।”

21तब यूसुफ ह उठिस, अऊ लइका अऊ ओकर दाई ला लेके इसरायल देस चल दीस। 22पर जब ओह ए सुनिस कि अरखिलाउस ह अपन ददा हेरोदेस के जगह म यहूदिया प्रदेस म राज करत हवय, त ओह उहां जाय बर डराईस। सपना म चेतउनी पाके, ओह गलील प्रदेस चले गीस, 23अऊ ओह उहां जाके नासरत नांव के एक नगर म निवास करिस। तब अगमजानीमन के दुवारा कहे गे ए बात ह पूरा होईस: “ओला नासरी कहे जाही2:23 नासरत ह यूसुफ अऊ मरियम के गांव रिहिस। लूका 1:26-27; 2:4, 39।”

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 2:1-23

Vizita magilor

1După ce S‑a născut Isus în Betleemul Iudeei, în zilele regelui Irod1 Irod cel Mare, care a domnit între anii 37–4 î.Cr. (vezi Flavius Josephus, Antichități, XIV)., iată că niște magi din Răsărit1 Probabil astrologi, originari fie din Persia, fie din Arabia, ambele la răsărit de Canaan. au venit la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde este Împăratul Care li S‑a născut iudeilor? Căci I‑am văzut steaua răsărind2, 9 Sau: steaua în răsăritul ei. și am venit să ne închinăm Lui!“

3Regele Irod s‑a tulburat auzind acest lucru și, împreună cu el, s‑a tulburat tot Ierusalimul. 4El i‑a adunat pe toți conducătorii preoților4 Sau: arhiereii. și pe cărturarii4 Lit.: scribii, în sensul de erudiți, experți în Lege; cei care studiau, interpretau și învățau atât Legea lui Moise, cât și legile și reglementările tradiționale. Majoritatea erau farisei [peste tot în carte]. poporului și i‑a întrebat unde urma să Se nască Cristosul. 5Ei i‑au răspuns: „În Betleemul Iudeei, căci iată ce a fost scris prin profetul:

6«Dar tu, Betleeme, ținut al lui Iuda,

nu ești nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda,

căci din tine va ieși un Conducător

Care‑l va păstori pe poporul Meu, Israel!»“6 Vezi Mica 5:2.

7Atunci Irod i‑a chemat în secret pe magi și a aflat exact de la ei timpul când apăruse steaua. 8Apoi i‑a trimis la Betleem, zicându‑le: „Duceți‑vă, cercetați cu atenție despre Copilaș, iar când Îl veți găsi, anunțați‑mă și pe mine, ca să vin și eu să mă închin Lui!“

9După ce l‑au ascultat pe rege, magii au plecat. Și iată că steaua, pe care o văzuseră răsărind, a mers înaintea lor până când a ajuns și s‑a oprit deasupra locului unde era Copilașul. 10Văzând ei steaua, s‑au bucurat nespus de mult. 11Când au intrat în casă și L‑au văzut pe Copilaș împreună cu Maria, mama Lui, s‑au aruncat la pământ, închinându‑se înaintea Lui. Ei și‑au deschis cuferele și I‑au oferit daruri: aur, tămâie scumpă și smirnă. 12Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt

13După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta Copilașul ca să‑L omoare13 Lit.: să‑L distrugă.!“

14Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a plecat în timpul nopții în Egipt, 15unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: „L‑am chemat pe Fiul Meu din Egipt“15 Vezi Os. 11:1. Textul din Osea face referire la exodul lui Israel din Egipt, însă Matei vede istoria lui Israel recapitulată în viața lui Isus..

16Irod s‑a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi și a trimis oameni să omoare toți băieții de la vârsta de doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu timpul pe care‑l aflase exact de la magi. 17Atunci s‑a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice:

18„Un glas a fost auzit în Rama,

plânset și bocet mult:

Rahela își plânge copiii

și nu vrea să fie mângâiată,

căci ei nu mai sunt“18 Vezi Ier. 31:15..

Întoarcerea în Nazaret

19După ce a murit Irod, iată că un înger al Domnului i se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20zicând: „Scoală‑te, ia Copilașul și pe mama Lui și du‑te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să‑i ia viața Copilașului!“

21Iosif s‑a sculat, a luat Copilașul și pe mama Lui și a venit în țara lui Israel. 22Dar, când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau22 Fiul lui Irod cel Mare. El a domnit peste Idumeea, Iudeea și Samaria între anii 4 î.Cr.–6 d.Cr., fiind detronat deoarece a fost un despot deosebit de crud (vezi Flavius Josephus, Antichități, XVII, 11 și 13). în locul lui Irod, tatăl lui, s‑a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‑a retras în ținuturile Galileei. 23S‑a dus acolo și a locuit într‑o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți, și anume că El va fi numit nazarinean23 Matei face referire, probabil, la mai multe texte profetice în care se menționează că Mesia va fi tratat cu dispreț, Nazaretul fiind un oraș obscur, ai cărui locuitori erau disprețuiți (vezi In. 1:45-46; F.A. 24:5). Unii comentatori sunt de părere că Matei face aluzie la termenul ebraic nețer (vlăstar) din Is. 11:1. De asemenea, este posibil ca Matei să facă referire aici la termenul ebraic nazir, care înseamnă dedicat (vezi Num. 6:1-21 și Jud. 13:5)..