New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

दरसन 8:1-13

सातवां मुहर अऊ सोन के धूपदान

1जब मेढ़ा-पीला ह सातवां मुहर ला टोरिस, त करीब आधा घंटा तक स्‍वरग म सन्नाटा छा गीस। 2तब मेंह ओ सात स्वरगदूतमन ला देखेंव जऊन मन परमेसर के आघू म ठाढ़े रहिथें। ओमन ला सात ठन तुरही दिये गीस।

3तब एक आने स्‍वरगदूत, जऊन ह सोन के धूपदान धरे रहय, आईस अऊ बेदी करा ठाढ़ हो गीस। ओला अब्‍बड़ अकन धूप दिये गीस कि ओह ओला जम्मो पबितर मनखेमन के पराथना के संग सिंघासन के आघू म सोन के बेदी ऊपर चघावय। 4अऊ स्‍वरगदूत के हांथ ले धूप के धुआं ह पबितर मनखेमन के पराथना के संग ऊपर उठिस अऊ परमेसर के आघू म हबरिस। 5तब स्‍वरगदूत ह धूपदान ला लीस अऊ ओला बेदी के आगी ले भरिस अऊ ओला धरती ऊपर फटिक दीस, त बादर के गरजन, अवाज, बिजली के कड़क अऊ भुइंडोल होईस।

तुरहीमन

6तब ओ सात स्‍वरगदूत, जेमन करा सात ठन तुरही रिहिस, अपन-अपन तुरही ला फूंके के तियारी करिन।

7पहिली स्‍वरगदूत ह अपन तुरही ला फूंकिस, त लहू म मिले करा अऊ आगी आईस अऊ एला धरती ऊपर डारे गीस। एम एक तिहाई धरती ह जर गीस; एक तिहाई रूखमन जर गीन अऊ जम्मो हरिहर कांदी घलो जर गीस।

8दूसरा स्‍वरगदूत ह अपन तुरही ला फूंकिस, त आगी म जरत एक बड़े पहाड़ सहीं चीज ला समुंदर म फटिके गीस; 9अऊ एक तिहाई पानी ह लहू हो गीस, समुंदर के एक तिहाई जीयत परानीमन मर गीन अऊ एक तिहाई पानी जहाजमन नास हो गीन।

10तब तीसरा स्‍वरगदूत ह अपन तुरही ला फूंकिस, त मसाल के सहीं बरत एक बड़े तारा ह अकास ले एक तिहाई नदीमन ऊपर अऊ पानी के सोता ऊपर गिरिस। 11ओ तारा के नांव नागदऊना ए। अऊ धरती के एक तिहाई पानी ह करू हो गीस, अऊ ओ करू पानी ला पीके कतको मनखेमन मर गीन8:11 “नागदऊना” एक पौधा ए। एकर पान के रस ह करू रहिथे।

12तब चौथा स्‍वरगदूत ह अपन तुरही ला फूंकिस, त एक तिहाई सूरज अऊ एक तिहाई चंदा अऊ एक तिहाई तारामन ऊपर बिपत पड़िस, जेकर ले ओमन के एक तिहाई भाग ह अंधियार हो गीस अऊ दिन के एक तिहाई भाग म अंजोर नइं होईस अऊ रात के एक तिहाई भाग म घलो अंजोर नइं होईस।

13तब मेंह देखेंव अऊ सुनेंव कि ऊंच अकास म उड़त एक गिधवा ह ऊंचहा अवाज म ए कहत रहय, “बाकि बचे तीन स्वरगदूतमन जऊन तुरही फूंकइया हवंय, ओकर कारन धरती के रहइयामन ऊपर हाय! हाय! हाय!”

Священное Писание

Откровение 8:1-13

Снятие седьмой печати

1Когда Ягнёнок снял седьмую печать, на небесах примерно на полчаса наступило молчание. 2Я увидел семь ангелов, стоящих перед Всевышним, им были даны семь труб. 3Потом подошёл ещё один ангел, державший золотой сосуд для возжигания благовоний, и встал рядом с жертвенником. Ему было дано много благовоний, чтобы он мог возложить их вместе с молитвами всего святого народа Всевышнего на золотой жертвенник, что стоит перед троном. 4Дым от благовоний вместе с молитвами святого народа поднялся от жертвенника, перед которым стоял ангел, к Всевышнему. 5Затем ангел взял сосуд для возжигания благовоний, наполнил его огнём с жертвенника и бросил на землю. Тогда на земле случились громы, крики, молнии и землетрясение8:5 Возможно, это ответ на молитвы мучеников (см. 6:10)..

Первые шесть труб

6Семь ангелов, у которых были трубы, приготовились трубить.

7Первый ангел затрубил, и на землю пролились град и огонь, смешанные с кровью8:7 Ср. Исх. 9:23.; третья часть земли сгорела, и третья часть деревьев сгорела, и вся зелёная трава сгорела.

8Затрубил второй ангел, и нечто наподобие огромной горящей горы упало в море, и третья часть моря превратилась в кровь. 9Третья часть всего живущего в море умерла8:8-9 Ср. Исх. 7:20-21., и третья часть всех судов погибла.

10Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть рек и водных источников упала горящая, как факел, огромная звезда. 11Эта звезда называется Полынь. Третья часть воды стала горькой, как полынь, и от этой горькой воды погибло много людей.

12Затрубил четвёртый ангел, и были поражены третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звёзд. Они вдруг потемнели, и третья часть дня, как и третья часть ночи, были лишены света8:12 Ср. Исх. 10:21-23..

13Потом я увидел и услышал орла, летящего посреди неба. Он громко кричал:

– Горе! Горе! Горе жителям земли от звуков труб остальных трёх ангелов, которые должны протрубить.