New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

दरसन 12:1-18

माईलोगन अऊ सांप सहीं पसु

1अकास म एक महान अऊ अद्भूत चिन्‍हां परगट होईस; एक झन माईलोगन ह सूरज ला पहिरे रहय। ओकर गोड़ के खाल्‍हे म चंदा रहय अऊ ओकर मुड़ी म बारह ठन तारामन के मुकुट रहय। 2ओह पेट म रिहिस, अऊ लइका जनमे के पीरा ले कलपत रिहिस। 3तब एक अऊ चिन्‍हां अकास म परगट होईस; एक बड़े लाल रंग के सांप सहीं पसु रहय। ओकर सात ठन मुड़ी अऊ दस ठन सिंग रहय अऊ सातों मुड़ी म सात ठन मुकुट रहय। 4ओकर पुंछी ह अकास के एक तिहाई तारामन ला खींचके धरती ऊपर फटिक दीस। सांप सहीं पसु ह ओ माईलोगन के आघू म ठाढ़ हो गीस, जेकर लइका होवइया रहय, ताकि ओह लइका के जनमतेच ही ओ लइका ला लील सकय। 5ओ माईलोगन ह एक बेटा ला जनमिस, जऊन ह लोहा के राजदंड ले जम्मो देस ऊपर राज करही। अऊ ओ लइका ला झपटके परमेसर अऊ ओकर सिंघासन करा लाने गीस। 6तब ओ माईलोगन ह सुनसान जगह ला भाग गीस; उहां परमेसर ह ओकर बर एक जगह तियार करे रिहिस, जिहां एक हजार दू सौ साठ दिन तक ओकर देख-भाल करे जा सकय।

7तब स्‍वरग म लड़ई होय लगिस। मीकाएल अऊ ओकर दूतमन सांप सहीं पसु के संग लड़िन, अऊ सांप सहीं पसु अऊ ओकर दूतमन एमन के संग लड़िन12:7 “मीकाएल” ह परमेसर के एक मुखिया स्‍वरगदूत अय।8पर सांप सहीं पसु ह हार गीस, अऊ ओला अऊ ओकर दूतमन ला स्‍वरग म अपन जगह ला छोड़ना पड़िस। 9ओ सांप सहीं पसु ला फटिक दिये गीस। ए सांप सहीं पसु ह ओ पुराना सांप ए, जऊन ला इबलीस या सैतान कहे जाथे अऊ जऊन ह संसार के जम्मो मनखेमन ला धोखा देथे। ओला अऊ ओकर दूतमन ला धरती म फटिक दिये गीस।

10तब मेंह स्‍वरग ले एक ऊंचहा अवाज आवत सुनेंव, जऊन ह ए कहत रहय:

“अब हमर परमेसर ले उद्धार ह आ गे हवय!

परमेसर ह राजा के रूप म अपन सामरथ ला देखाय हवय,

अऊ ओकर मसीह ह अपन अधिकार ला देखाय हवय।

काबरकि हमर भाईमन ऊपर दोस लगइया ला स्‍वरग ले फटिक दे गे हवय,

जऊन ह दिन रात हमर परमेसर के आघू म ओमन ऊपर दोस लगावत रिहिस।

11हमर भाईमन मेढ़ा-पीला के लहू

अऊ अपन गवाही के बचन के दुवारा ओ सैतान ऊपर जय पाईन;

ओमन अपन जिनगी ला देके मरे बर तियार रिहिन।

12एकरसेति, हे स्‍वरग अऊ ओम रहइयामन,

आनंद मनावव! पर हे धरती अऊ समुंदर तुमन ला धिक्‍कार ए,

काबरकि सैतान ह उतरके तुम्‍हर करा आय हवय!

ओह कोरोध ले भरे हवय, काबरकि ओह जानथे

कि ओकर करा अऊ थोरकन समय बचे हवय।”

13जब ओ सांप सहीं पसु ह देखिस कि ओला धरती ऊपर फटिक दिये गे हवय, त ओह ओ माईलोगन के पाछू पड़ गीस, जऊन ह एक बेटा ला जनमे रिहिस। 14ओ माईलोगन ला एक बड़े गिधवा के दू ठन डेना दिये गीस, ताकि ओह सुनसान जगह म ओ ठऊर ला उड़ के जा सकय, जिहां सांप के पहुंच ले बाहिर, ओकर साढ़े तीन साल तक देख-भाल करे जावय। 15तब सांप ह अपन मुहूं ले ओ माईलोगन कोति नदिया सहीं पानी के धार छोंड़िस, ताकि माईलोगन ह पानी के धार म बोहा जावय। 16पर धरती ह ओ माईलोगन के मदद करिस। धरती ह अपन मुहूं ला खोलके ओ पानी ला पी गीस, जऊन ह ओ सांप सहीं पसु के मुहूं ले निकरत रिहिस। 17तब ओ सांप सहीं पसु ह ओ माईलोगन ऊपर गुस्सा करिस अऊ ओह माईलोगन के बांचे संतानमन ले लड़ई करे बर निकरिस – याने कि ओ मनखेमन ले, जऊन मन परमेसर के हुकूम ला मानथें अऊ यीसू के ऊपर बिसवास म अटल रहिथें। 18अऊ ओ सांप सहीं पसु ह समुंदर तीर म ठाढ़ हो गीस।

Священное Писание

Откровение 12:1-17

Женщина и дракон

1На небе появилось поразительное знамение – женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове – венец из двенадцати звёзд12:1 Ср. Нач. 37:9-11.. 2Она была беременна и кричала от боли, потому что у неё начались родовые схватки.

3Потом на небе появилось другое знамение – огромный красный дракон с семью головами, десятью рогами и с семью венцами на головах12:3 Ср. Дан. 7:7-8, 24.. 4Его хвост увлёк с небес третью часть звёзд и сбросил их на землю. Дракон встал перед рожавшей женщиной, чтобы сразу проглотить её ребёнка, как только тот родится. 5Женщина родила младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребёнок был взят к Всевышнему и Его трону. 6А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для неё Всевышним, и там её кормили в течение тысячи двухсот шестидесяти дней.

7На небе началась война. На одной стороне сражались Микаил12:7 Имеется в виду архангел Микаил (см. Иуда 1:9), один из высших ангелов. и его ангелы, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами12:7 См. Дан. 12:1.. 8Но дракон оказался недостаточно силён, и он, со своими ангелами, потерял своё место на небесах. 9Этот великий дракон – древний змей12:9 См. Нач. 3:1-15., которого называют дьяволом и сатаной; он, обольщающий весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. 10Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнёс:

– Наступило спасение, могущество и Царство нашего Бога!

Власть теперь у Его Помазанника!

Обвинитель наших братьев,

обвинявший их день и ночь перед Всевышним,

низвержен!

11Они победили его кровью Ягнёнка

и словом своего свидетельства.

Они не жалели жизни

и не страшились смерти.

12Поэтому радуйтесь, небеса

и те, кто живёт на них!

Но горе земле и морю,

потому что к вам сошёл дьявол!

Он полон ярости,

так как знает, что ему осталось уже немного времени.

13Когда дракон увидел, что он сброшен на землю, то стал преследовать женщину, родившую мальчика. 14Женщине были даны два огромных орлиных крыла, чтобы она смогла улететь в место, приготовленное для неё в пустыне12:14 См. Исх. 19:4; Втор. 32:11-12.. Там её будут кормить в течение года, двух лет и ещё полугода12:14 Другими словами, это 3,5 года, о которых Иохан также говорит как о 42 месяцах, или 1 260 днях (см. 11:2, 3). См. Дан. 7:25; 12:7., вне досягаемости дракона.

15Змей выпустил из своей пасти поток воды, словно реку, чтобы женщину унесло этой рекой. 16Но земля помогла женщине: она раскрылась и проглотила реку, которую дракон выпустил из своей пасти. 17Дракон пришёл в ярость из-за женщины и пошёл войной на остальных её детей – тех, кто соблюдает повеления Всевышнего и несёт людям свидетельство Исы12:17 Или: «живёт в соответствии со свидетельством Исы»..