New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

दरसन 11:1-19

दू झन गवाह

1तब मोला एक झन नापे के एक ठन लउठी दीस अऊ कहिस, “जा अऊ परमेसर के मंदिर अऊ बेदी ला नाप अऊ जऊन मन उहां अराधना करत हवंय, ओमन के गनती कर। 2पर बाहिरी अंगना ला छोंड़ दे; ओला झन नाप, काबरकि ओला आनजातमन ला दिये गे हवय, अऊ ओमन बियालीस महिना तक पबितर सहर ला रौंदत रहिहीं। 3अऊ मेंह अपन दू झन गवाह ला सक्ति दूहूं, अऊ ओमन एक हजार दू सौ साठ दिन तक टाट पहिरके अगमबानी करहीं11:3 ओ समय म कोनो “टाट पहिरय”, एकर मतलब ए होवय कि ओह कोनो दुःख या समस्या म रहय।।”

4ए दू गवाहमन दू ठन जैतून के रूख अऊ दू ठन दीवट अंय, जऊन मन धरती के परभू के आघू म ठाढ़े रहिथें। 5कहूं कोनो ओमन ला हानि पहुंचाय के कोसिस करथे, त ओमन के मुहूं ले आगी निकरथे अऊ ओमन के बईरीमन ला भसम कर देथे। जऊन कोनो एमन के हानि करे के कोसिस करथे, ओह अइसने मरही। 6ए दूनों झन करा अकास के कपाटमन ला बंद करे के सक्ति हवय, ताकि जब ओमन अगमबानी करंय, त पानी झन गिरय, अऊ एमन करा ए सक्ति घलो हवय कि पानी ला लहू म बदल दें अऊ जब चाहंय, तब धरती ऊपर जम्मो किसम के महामारी लानय।

7जब एमन अपन गवाही दे चुकहीं, त ओ पसु जऊन ह अथाह कुन्‍ड ले निकरही, एमन ले लड़ही, अऊ ओह एमन ला हराके मार डारही। 8एमन के लासमन ओ महान सहर के गली म पड़े रहिहीं, जिहां ओमन के परभू ला कुरुस ऊपर चघाय गे रिहिस। ए महान सहर ला सांकेतिक रूप म सदोम अऊ मिसर कहे जाथे। 9साढ़े तीन दिन तक जम्मो जाति, भासा, देस अऊ बंस के मनखेमन एमन के लास ला देखहीं, पर ओम के कोनो घलो ओमन ला माटी नइं दिहीं। 10धरती के मनखेमन एमन के मरे ले आनंद मनाहीं अऊ खुस होवत एक-दूसर करा भेंट पठोहीं, काबरकि ए दूनों अगमजानीमन धरती के रहइयामन ला अब्‍बड़ दुःख देय रिहिन।

11पर साढ़े तीन दिन के बाद, परमेसर के जिनगी देवइया सांस, ए दूनों म हमाईस अऊ ओमन अपन गोड़ म ठाढ़ हो गीन, अऊ जऊन मन ओमन ला देखिन, ओमन म बहुंते भय छा गीस। 12तब ओमन स्‍वरग ले एक ऊंचहा अवाज सुनिन, जऊन ह ओमन ला ए कहत रहय, “इहां ऊपर आ जावव।” अऊ ओमन अपन बईरीमन के देखते-देखत एक बादर म स्‍वरग चले गीन।

13ओहीच बेरा एक भारी भुइंडोल होईस अऊ सहर के दसवां भाग ह भरभरा के गिर गीस। सात हजार मनखेमन ओ भुइंडोल म मारे गीन अऊ जऊन मन बच गीन, ओमन डर्रा गीन अऊ स्‍वरग के परमेसर के महिमा करिन।

14दूसरा बिपत्ती बीत गीस, पर देखव! तीसरा बिपत्ती ह जल्दी अवइया हवय।

सातवां तुरही

15तब सातवां स्‍वरगदूत ह अपन तुरही ला फूंकिस, अऊ स्‍वरग म ऊंचहा अवाज सुनई पड़िस, जऊन ह ए कहत रहय:

“संसार के राज ह हमर परभू

अऊ ओकर मसीह के राज बन गे हवय,

अऊ ओह सदाकाल तक राज करही।”

16अऊ चौबीस झन अगुवा, जऊन मन परमेसर के आघू म अपन सिंघासन ऊपर बिराजे रिहिन, मुहूं के भार गिरिन अऊ ए कहत परमेसर के अराधना करिन:

17“हे सर्वसक्तिमान परभू परमेसर, तेंह हवस,

अऊ तेंह रहय; हमन तोला धनबाद देवत हवन,

काबरकि तेंह अपन बड़े सामरथ ला उपयोग करके

राज करे के सुरू करे हवस।

18देसमन गुस्सा करत रिहिन अऊ तोर परकोप ह आ गे हवय।

मरे मनखेमन के नियाय करे के बेरा आ गे हवय,

अऊ ओ बेरा घलो आ गे हवय कि तोर सेवक अगमजानी अऊ तोर पबितर मनखे अऊ जऊन मन तोर भय मानथें, छोटे बड़े,

ओ जम्मो ला इनाम दिये जावय, अऊ जऊन मन धरती ला नास करथें, ओमन ला नास करे जावय।”

19तब स्‍वरग म परमेसर के मंदिर ह खुल गीस, अऊ ओकर मंदिर म ओकर करार के संदूक ह दिखाई दीस। अऊ उहां बिजली के चमक, अवाज, बादर के गरजन अऊ भुइंडोल होईस अऊ भारी करा गिरिस11:19 “करार के संदूक” – ए संदूक म पथरा के दू ठन ओ पटिया रहय, जऊन म परमेसर ह दस हुकूम ला लिखके अपन मनखेमन ला दे रिहिस।

Священное Писание

Откровение 11:1-19

Два свидетеля

1Мне была дана трость для измерений, наподобие посоха, и сказано:

– Встань и измерь ею храм Всевышнего и жертвенник и посчитай тех, кто пришёл туда на поклонение. 2Но внешний двор храма не включай и не измеряй, потому что он отдан язычникам, они будут топтать святой город Иерусалим сорок два месяца11:2 См. Лк. 21:24; также Дан. 7:25; 9:26-27; 12:7. Стоит заметить, что 42 месяца и 1 260 дней (см. ст. 3) – это один и тот же отрезок времени, равный 3,5 годам.. 3Я дам Моим двум свидетелям силу, и они будут пророчествовать в эти тысячу двести шестьдесят дней, одетые в рубище11:3 Рубище, в данном случае, говорило о грядущем суде и необходимости раскаяния в грехах..

4Это два оливковых дерева и два светильника, стоящие перед Владыкой земли11:4 См. Зак. 4:2-3, 11-14.. 5Если кто-то пытается причинить им вред, то изо рта этих свидетелей выходит огонь и поглощает их врагов11:5 См. 4 Цар. 1:10-11.. Так погибает каждый, кто хочет причинить им вред. 6Им дана власть затворить небеса, чтобы в дни, когда они пророчествуют, на землю не шёл дождь, а также власть превращать воды в кровь и поражать землю всевозможными бедствиями столько раз, сколько они захотят11:6 См. Исх. 7:14-21; 3 Цар. 17:1..

7Когда они полностью окончат своё свидетельство, тогда зверь, выходящий из бездны, нападёт на них, победит их и умертвит. 8Их трупы будут лежать на улице великого города, где и их Повелитель был распят, города, который символически назван Содомом и Египтом. 9Три с половиной дня на их трупы смотрит множество людей из всех народов, языков, родов и племён, и трупы их не разрешают похоронить. 10Жители земли радуются их гибели, устраивают праздники и посылают друг другу подарки, потому что присутствие этих пророков было мучительно для жителей земли. 11Но через три с половиной дня в них вошёл дух жизни от Всевышнего, и они встали на ноги. Все, кто это видел, пришли в ужас. 12Два свидетеля услышали с небес громкий голос:

– Поднимитесь сюда.

Они поднялись в облаке на небеса, и их враги это видели. 13В тот же час произошло сильное землетрясение, и десятая часть города разрушилась. Во время землетрясения погибло семь тысяч человек, остальных же охватил ужас, и они прославили Бога небесного.

14Второе горе окончилось, но приближалось ещё третье.

Седьмая труба

15Затрубил седьмой ангел, и в небесах громко прозвучали слова:

– Царство мира стало Царством Вечного, Бога нашего, и Его Помазанника!11:15 Помазанник («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков.

Он будет царствовать вечно!

16Двадцать четыре старца, которые сидят на своих тронах перед Всевышним, пали на лица свои и поклонились Всевышнему, 17говоря:

– Мы благодарим Тебя, Вечный, Бог Сил,

Тот, Кто есть и Кто был,

за то, что Ты взял великую власть в Свои руки

и начал царствовать.

18Народы разъярились11:18 См. Заб. 2:1.,

но сейчас настал черёд Твоего гнева.

Настал час суда над мёртвыми,

час раздачи наград Твоим рабам пророкам

и Твоему святому народу, благоговеющему перед Твоим именем,

как малым, так и великим,

и час истребления тех, кто истребляет11:18 Или: «растлевает». людей на земле.

19Тогда на небесах открылся храм Всевышнего, а в храме был явлен сундук Его священного соглашения11:19 В древние времена сундук соглашения символизировал собой престол Всевышнего или Его присутствие среди Своего народа. А данный небесный сундук символизирует верность Всевышнего Его соглашению со Своим народом и исполнение данных Им обещаний.. Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром, произошло землетрясение и пошёл сильный град.