New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

इबरानीमन 1:1-14

बेटा ह स्वरगदूतमन ले बड़े ए

1पहिली जमाना म, परमेसर ह हमर पुरखामन ले, कतको बार अऊ कतको किसम ले अगमजानीमन के दुवारा गोठियाईस, 2पर ए आखिरी दिन म, ओह हमर ले अपन बेटा के दुवारा गोठियाईस, जऊन ला ओह जम्मो चीज के ऊपर वारिस ठहराईस अऊ ओकरे दुवारा, ओह संसार ला बनाईस। 3ओह परमेसर के महिमा के अंजोर ए अऊ ओह परमेसर के रूप के एकदम सही परतिनिधि ए अऊ ओह अपन सामरथी बचन के दुवारा जम्मो चीजमन ला संभालके रखथे। ओह मनखेमन के पाप ला सुध करके, स्‍वरग म परमेसर के जेवनी हांथ कोति जा बईठिस। 4एकरसेति ओह स्वरगदूतमन ले जादा उत्तम ठहरिस, जइसने कि परमेसर ह ओला स्वरगदूतमन ले उत्तम नांव घलो दे रिहिस।

5काबरकि परमेसर ह कोनो स्‍वरगदूत ला कभू ए नइं कहिस,

“तेंह मोर बेटा अस;

आज मेंह तोला पैदा करेंव।”1:5 भजन-संहिता 2:7

या फेर ए नइं कहिस,

“मेंह ओकर ददा होहूं,

अऊ ओह मोर बेटा होही।”1:5 2समूएल 7:14; 1इतिहास 17:13

6पर जब परमेसर ह अपन पहिलांत बेटा ला संसार म लानथे, त कहिथे,

“परमेसर के जम्मो स्वरगदूतमन ओकर अराधना करंय।”

7स्वरगदूतमन के बारे म परमेसर ह ए कहिथे,

“परमेसर ह अपन स्वरगदूतमन ला पवन,

अऊ अपन सेवकमन ला धधकत आगी बनाथे।”1:7 भजन-संहिता 104:4

8पर बेटा के बारे म ओह कहिथे,

“हे परमेसर, तोर सिंघासन ह सदाकाल तक रहिही,

अऊ धरमीपन ह तोर राज के राज-दंड होही।

9तेंह धरमीपन ले मया करय अऊ अधरम ले घिन करय;

एकरसेति, परमेसर,

तोर परमेसर ह आनंद के तेल ले तोर अभिसेक करे के दुवारा तोला तोर संगीमन ले ऊपर करे हवय1:9 तेल ले अभिसेक करे के मतलब बड़े आदर खातिर चुनना ए।।”1:9 भजन-संहिता 45:6-7

10ओह ए घलो कहिथे,

“हे परभू, सुरू म, तेंह धरती के नीव रखय,

अऊ तेंह अपन हांथ ले स्वरगमन ला बनाय।

11ओमन तो नास हो जाहीं,

फेर तेंह बने रहिबे; ओमन जम्मो पहिरे के कपड़ा सहीं जुन्ना हो जाहीं।

12तेंह ओमन ला चादर सहीं घरियाबे;

अऊ ओन्ढा के सहीं ओमन बदल दिये जाहीं।

फेर तेंह हमेसा वइसनेच के वइसने रहिथस,

अऊ तेंह कभू डोकरा नइं होवस।”1:12 भजन-संहिता 102:25-27

13परमेसर कभू कोनो स्‍वरगदूत ला ए नइं कहिस,

“मोर जेवनी हांथ कोति बईठ,

जब तक कि मेंह तोर बईरीमन ला तोर गोड़ तरी के चौकी नइं बना देवंव।”1:13 भजन-संहिता 110:1

14का जम्मो स्वरगदूतमन सेवा करइया आतमा नो हंय? हव, ओमन अंय। अऊ ए स्वरगदूतमन ओमन के सेवा करे खातिर पठोय जाथें, जऊन मन उद्धार पाहीं।

Tagalog Contemporary Bible

Hebreo 1:1-14

Ang Salita ng Dios sa Pamamagitan ng Kanyang Anak

1Noong una, nangusap ang Dios sa mga ninuno natin sa ibaʼt ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Dios ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. 3Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Dios, at kung ano ang Dios ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Dios doon sa langit.

Mas Dakila ang Anak ng Dios Kaysa sa Mga Anghel

4Kaya naging mas dakila ang Anak ng Dios kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. 5Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Dios ng ganito:

“Ikaw ang Anak ko,

at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong Ama.”1:5 Salmo 2:7.

At wala ring sinabihan ang Dios nang ganito sa sinumang anghel:

“Akoʼy magiging Ama niya,

at siyaʼy magiging Anak ko.”1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

6At nang isusugo na ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, sinabi niya,

“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Dios.”1:6 Deu. 32:43.

7Ito ang sinabi ng Dios tungkol sa mga anghel:

“Ang mga anghel ay magagawa kong hangin.

Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy.”1:7 Salmo 104:4.

8Ngunit ito naman ang sinabi ng Dios tungkol sa kanyang Anak:

“O Dios, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari moʼy makatuwiran.

9Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama.

Kaya pinili ka ng Dios, na iyong Dios, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo.”1:9 Salmo 45:6-7.

10At sinabi pa niya sa kanyang Anak,

“Sa simula, ikaw Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan.

11Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman.

Maluluma itong lahat tulad ng damit.

12Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit.

Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman.”1:12 Salmo 102:25-27.

13Kailanmaʼy hindi sinabi ng Dios sa sinumang anghel:

“Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo1:13 mapasuko ko sa iyo: sa literal, gawin kong tuntungan ng paa mo. ang mga kaaway mo.”1:13 Salmo 110:1.

14Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod lang sa Dios, at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan.