New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

इफिसुस 1:1-23

1में, पौलुस जऊन ह कि परमेसर के ईछा ले मसीह यीसू के एक प्रेरित अंव – इफिसुस सहर के ओ संतमन ला ए चिट्ठी लिखत हंव, जऊन मन मसीह यीसू म बिसवासी मनखे अंय।

2तुमन ला, हमर ददा परमेसर अऊ परभू यीसू मसीह ले अनुग्रह अऊ सांति मिलय।

मसीह म आतमिक आसिस

3परमेसर अऊ हमर परभू यीसू मसीह के ददा के परसंसा होवय, जऊन ह हमन ला स्वरगीय ठऊर म मसीह म हर एक आतमिक आसिस दे हवय। 4काबरकि परमेसर ह हमन ला संसार ला रचे के पहिली मसीह म चुन लीस कि हमन ओकर नजर म पबितर अऊ निरदोस ठहिरन। 5अपन खुसी अऊ ईछा मुताबिक, मया म, ओह पहिलेच ले ए फैसला करे रिहिस कि हमन यीसू मसीह के दुवारा ओकर बेटा बनबो, 6ताकि ओकर महिमामय अनुग्रह के परसंसा होवय, जेला ओह अपन मयारू बेटा म हमन ला मुफत म दे हवय। 7यीसू मसीह म हमन ला ओकर लहू के दुवारा पाप ले मुक्ति मिलिस – याने कि पाप के छेमा परमेसर के बहुंतायत अनुग्रह के मुताबिक होईस, 8जऊन ला ओह जम्मो गियान अऊ समझ सहित हमर ऊपर बहुंतायत ले खरचा करिस। 9अऊ ओह अपन ईछा के भेद ला, अपन सुमति के मुताबिक हमन ला बताईस; जऊन ला ओह मसीह म ठान ले रिहिस। 10ताकि जब समय ह पूरा होही, त परमेसर ह अपन ए योजना ला पूरा करही – याने कि ओह स्‍वरग म अऊ धरती म जम्मो चीजमन ला एक संग एके झन मसीह के अधिकार म कर दिही।

11परमेसर के योजना के मुताबिक, एह पहिली ले फैसला करे गे हवय कि ओम हमन घलो चुने गे हवन। ओह हर एक चीज ला अपन ईछा के उदेस्य के संग पूरा करथे, 12ताकि हमन जऊन मन कि पहिली मसीह ऊपर आसा रखे रहेंन, ओकर महिमा के इस्तुति के कारन बनन। 13अऊ तुमन घलो मसीह म मिलाय गे रहेव, जब तुमन सत के बचन ला सुनेव, जऊन ह उद्धार के सुघर संदेस अय। ओम, जब तुमन बिसवास करेव, त परतिगियां करे गय पबितर आतमा के मुहर तुमन म लगिस। 14अऊ ए पबितर आतमा ह हमर उत्तराधिकारी बने के गारंटी ए, जब तक कि परमेसर ह ओमन ला जऊन मन ओकर अंय, पाप ले मुक्ति नइं दे देवय, जेकर ले ओकर महिमा के इस्तुति होवय।

धनबाद अऊ पराथना

15एकरसेति, जब ले मेंह परभू यीसू म तुम्‍हर बिसवास के बारे अऊ जम्मो संत बर तुम्‍हर मया के बारे म सुने हवंव, 16तब ले मेंह तुमन ला अपन पराथना म सुरता करत, तुम्‍हर बर धनबाद देवई बंद नइं करे हवंव। 17मेंह हमेसा बिनती करथंव कि हमर परभू यीसू मसीह के परमेसर, महिमा के ददा ह तुमन ला बुद्धि अऊ आतमिक परकासन के आतमा देवय, ताकि तुमन ओला अऊ बने करके जानव। 18मेंह ए घलो पराथना करथंव कि तुम्‍हर हिरदय के आंखीमन अंजोर होवंय, ताकि तुमन ओ आसा ला जानव, जेकर बर ओह तुमन ला बलाय हवय अऊ ए घलो जानव कि संतमन म ओकर उत्तराधिकार के महिमा के धन का अय, 19अऊ हमन बर जऊन मन कि बिसवास करथन, ओकर अतुलनीय महान सक्ति का अय। ओ सक्ति ह ओकर सक्तिसाली बल के सहीं अय, जऊन ह काम करत हवय, 20जेकर उपयोग ओह तब करिस, जब ओह मसीह ला मरे म ले जियाईस अऊ ओला स्वरगीय ठऊर म अपन जेवनी हांथ कोति बईठाईस। 21मसीह ह जम्मो नियम, अधिकार, सक्ति अऊ परभूता के बहुंत ऊपर हवय अऊ ओह ओ हर एक नांव के ऊपर हवय, जऊन ला कि ए समय या अवइया समय म दिये जा सकथे। 22अऊ परमेसर ह जम्मो चीजमन ला ओकर गोड़ खाल्‍हे कर दीस अऊ ओला जम्मो चीजमन के ऊपर कलीसिया बर मुखिया ठहिराईस, 23अऊ ए कलीसिया ह ओकर देहें अय अऊ एह ओकर परिपूरनता अय, जऊन ह हर एक चीज ला हर किसम ले पूरा करथे।

Священное Писание

Эфесянам 1:1-23

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха1:1 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., избранного по воле Всевышнего.

Святому народу Всевышнего в Эфесе, верным последователям Исы Масиха.

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха.

Духовные благословения для тех, кто в единении с Масихом

3Хвала Богу и Отцу1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство их характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23). Повелителя нашего Исы Масиха! Он благословил нас, объединившихся с Масихом, всеми духовными благословениями небес. 4Ведь Он избрал нас ещё до создания мира, чтобы нам, посредством нашего единения с Масихом, быть святыми и непорочными перед Ним. Он по Своей любви, 5по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Ису Масиха стать усыновлёнными Им детьми. 6В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Масихе, возлюбленном Им. 7В единении с Ним мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати Всевышнего, 8которой Он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием 9Он открыл нам тайну Своей воли. Он сделал это по Своему доброму желанию, изначально воплощённому в Масихе, 10чтобы в определённое время объединить всё на небесах и на земле под властью Масиха.

11В единении с Ним мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Всевышнего, совершающего всё согласно Своей воле и Своим целям, 12чтобы мы, первыми возложившие надежду на Масиха, послужили к восхвалению прославленного Бога.

13Также и вы, услышав слово истины – Радостную Весть, несущую вам спасение, – и поверив в Масиха, были отмечены печатью Всевышнего – обещанным Святым Духом, 14Который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы прославленного Бога.

Молитва Паула о верующих в Эфесе

15Поэтому и я, услышав о вашей вере в Повелителя Ису и о вашей любви ко всему святому народу Всевышнего, 16не перестаю благодарить за вас Всевышнего, вспоминая вас в своих молитвах. 17Я молюсь, чтобы Бог нашего Повелителя Исы Масиха, прославленный Небесный Отец, дал вам Духа мудрости и откровения1:17 Или: «дал вам духовную мудрость и откровение»., чтобы вы лучше познали Его. 18Я молюсь и о том, чтобы Всевышний просветил ваши сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получит в наследство святой народ Всевышнего, 19и каково безмерное величие Его могущества в нас, верующих под действием Его безграничной силы. 20Этой же силой Всевышний произвёл действие и в Масихе, когда воскресил Его из мёртвых и посадил по правую руку1:20 См. Заб. 109:1. от Себя на небесах, 21выше всяких начальств, властей, сил и господств и выше всякого звания, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. 22Всевышний всё покорил под ноги Масиха1:22 См. Заб. 8:7., поставил Его, владыку всего, главой вселенской общины Его последователей1:22 Вселенская община последователей Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.. 23Они вместе являются Его телом, полнотой Масиха1:23 Или: «наполненным Масихом»., Который наполняет Собой всё и вся.