Nueva Biblia al Día

Lucas 3

Juan el Bautista prepara el camino

1En el año quince del reinado de Tiberio *César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes[a] era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene; el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de *arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías:

«Voz de uno que grita en el desierto:
“Preparen el camino del Señor,
    háganle sendas derechas.
Todo valle será rellenado,
    toda montaña y colina será allanada.
Los caminos torcidos se enderezarán,
    las sendas escabrosas quedarán llanas.
Y todo *mortal verá la salvación de Dios.” »[b]

Muchos acudían a Juan para que los bautizara.

—¡Camada de víboras! —les advirtió—. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: “Tenemos a Abraham por padre.” Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego.

10 —¿Entonces qué debemos hacer? —le preguntaba la gente.

11 —El que tiene dos *camisas debe compartir con el que no tiene ninguna —les contestó Juan—, y el que tiene comida debe hacer lo mismo.

12 Llegaron también unos *recaudadores de impuestos para que los bautizara.

—Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? —le preguntaron.

13 —No cobren más de lo debido —les respondió.

14 —Y nosotros, ¿qué debemos hacer? —le preguntaron unos soldados.

—No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas; más bien confórmense con lo que les pagan.

15 La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el *Cristo.

16 —Yo los bautizo a ustedes con[c] agua —les respondió Juan a todos—. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 17 Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero; la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará.

18 Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas *nuevas. 19 Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías,[d] y por todas las otras maldades que había cometido, 20 Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel.

Bautismo y genealogía de Jesús

21 Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, 22 y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo.»

23 Jesús tenía unos treinta años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José,

hijo de Elí, 24 hijo de Matat,

hijo de Leví, hijo de Melquí,

hijo de Janay, hijo de José,

25 hijo de Matatías, hijo de Amós,

hijo de Nahúm, hijo de Eslí,

hijo de Nagay, 26 hijo de Máat,

hijo de Matatías, hijo de Semeí,

hijo de Josec, hijo de Judá,

27 hijo de Yojanán, hijo de Resa,

hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel,

hijo de Neri, 28 hijo de Melquí,

hijo de Adí, hijo de Cosán,

hijo de Elmadán, hijo de Er,

29 hijo de Josué, hijo de Eliezer,

hijo de Jorín, hijo de Matat,

hijo de Leví, 30 hijo de Simeón,

hijo de Judá, hijo de José,

hijo de Jonán, hijo de Eliaquín,

31 hijo de Melea, hijo de Mainán,

hijo de Matata, hijo de Natán,

hijo de David, 32 hijo de Isaí,

hijo de Obed, hijo de Booz,

hijo de Salmón,[e] hijo de Naasón,

33 hijo de Aminadab, hijo de Aram,[f]

hijo de Jezrón, hijo de Fares,

hijo de Judá, 34 hijo de Jacob,

hijo de Isaac, hijo de Abraham,

hijo de Téraj, hijo de Najor,

35 hijo de Serug, hijo de Ragau,

hijo de Péleg, hijo de Éber,

hijo de Selaj, 36 hijo de Cainán,

hijo de Arfaxad, hijo de Sem,

hijo de Noé, hijo de Lamec,

37 hijo de Matusalén, hijo de Enoc,

hijo de Jared, hijo de Malalel,

hijo de Cainán, 38 hijo de Enós,

hijo de Set, hijo de Adán,

hijo de Dios.

Footnotes

  1. Lucas 3:1 Es decir, Herodes Antipas, hijo del rey Herodes (1:5).
  2. Lucas 3:6 Is 40:3-5
  3. Lucas 3:16 con. Alt. en.
  4. Lucas 3:19 Esposa de Felipe, hermano de Herodes Antipas.
  5. Lucas 3:32 Salmón. Var. Sala.
  6. Lucas 3:33 Aminadab, hijo de Aram. Var. Aminadab, el hijo de Admín, el hijo de Arní; los mss. varían mucho en este versículo.

En Levende Bok

Lukas 3

Døperen Johannes rydder vei for Jesus

1Tiden var kommet til det femtende regjeringsåret for den romerske keiseren Tiberius. Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip var landsfyrste i Iturea og Trakonitis, og Lysanias hersket over Abilene. Annas og Kaifas var øversteprester.

På denne tiden kom det et budskap fra Gud til Johannes, sønnen til Sakarja, som levde ute i ødemarken. Johannes dro til distriktet nær elven Jordan. Over alt underviste han folket om at de kunne få syndene sine tilgitt dersom de tok avstand fra synden, vendte seg om til Gud og lot seg døpe. Dette hadde Gud forutsagt i det profeten Jesaja skrev i sin bok:

”En stemme roper i ødemarkent:
    ’Rydd vei for Herren! Gjør stiene rette for ham!
Fyll dalene, senk alle fjell og høyder!
    Rett ut svingene og jevn ut de grunne og steinete veiene!
Da skal alle mennesker få se Guds frelse.’ ”[a]

Mennesker i stort antall kom nå til Johannes for å bli døpt. Han talte strengt til dem og sa: ”Ormeyngel! Tror dere at dere kan unnslippe Guds kommende dom? Nei, først må dere bevise at dere virkelig har vendt dere bort fra synden ved å gjøre det som er rett og riktig. Innbill dere ikke at dere kan slippe bort ved å tenke: ’Vi er trygge, for vi er jøder, og Abraham er vår stamfar.’ Jeg forsikrer dere at det ikke hjelper. Gud kan forvandle disse steinene her til jøder! Dommen henger over hodet på dere, øksen har allerede begynt å hugge i trestammen. Hvert tre som ikke bærer god frukt skal bli hogget ned og kastet på ilden!”

10 Da spurte folket: ”Hva vil du at vi skal gjøre?”

11 Han svarte: ”Den som har to skjorter, skal gi bort den ene til den som ingen har. Og den av dere som har mat, skal gi til dem som er sultne.”

12 Til og med tollere[b] kom for å bli døpt, og de spurte: ”Hvordan kan vi vise at vi har sluttet å synde?”

13 ”Gjennom det å være ærlige”, svarte han. ”Krev ikke mer i skatt enn det som de romerske myndighetene har gitt befaling om.”

14 ”Og vi da, hva skal vi gjøre?” spurte noen soldater.

Johannes svarte: ”Tving ikke til dere penger ved å bruke trusler og vold, men vær fornøyd med den lønnen dere har.”

15 Hele folket ventet på at Messias, den lovede kongen, snart skulle komme. Nå spurte de seg om det kunne være Johannes som var oppfyllelsen på det gamle løftet? 16 Men Johannes svarte alle: ”Jeg døper dere med vann, men snart kommer en som er større enn meg. Han er så mektig at jeg ikke en gang er verdig til å løse opp remmene på sandalene hans.[c] Han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd og ild. 17 Det er han som skal dømme verden. Han står ferdig til å skille de onde fra dem som følger Guds vilje, på samme måten som bonden når han skiller agnene fra hveten. Etter at han har renset opp på plassen der de tresker kornet, skal han samle hveten i laden, men agnene skal han brenne opp i en ild som aldri slokner.”

18 På mange forskjellige måter formante Johannes folket gjennom budskapet han bar fram.

Herodes setter Johannes i fengsel

19 Johannes rettet også sterk kritikk mot Herodes, herskeren i Galilea. Særlig for hans forhold til Herodias, som var kona til broren hans, og for alt det andre onde han gjorde. 20 Derfor fikk Herodes seinere satt Johannes i fengsel. På denne måten fikk han lagt enda en ny ond gjerning til den lange listen av misgjerninger han fra før av hadde pådratt seg.

Jesus blir døpt

21 Mye folk kom nå til Johannes for å bli døpt. Jesus kom også og lot seg døpe. Da Jesus etter dåpen sto der og ba, åpnet himmelen seg. 22 Synlig senket Guds Hellige Ånd seg ned over ham i form av en due, og en stemme fra himmelen sa: ”Du er min elskede Sønn, du er min glede.”

Slektstavlen til Jesus

23-38 Jesus var rundt 30 år da han begynte å undervise folket og gjøre mirakler. Han ble ansett for å være sønnen til Josef. Far til Josef, og forfedrenes hans lenger tilbake hadde denne rekkefølgen:

Eli, Mattat, Levi, Melki, Jannai, Josef, Mattatia, Amos, Nahum, Esli, Naggai, Ma`at, Mattatia, Sjimi, Josek, Joda, Johanan, Resa, Serubabel, Sealtiel, Neri, Melki, Addi, Kosam, Elmadam, Er, Josva, Elieser, Jorim, Mattat, Levi, Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eljakim, Melea, Manna, Mattata, Natan, David, Isai, Obed, Boas, Salmon, Naksjon, Amminadab, Admin, Arni, Hesron, Peres, Juda, Jakob, Isak, Abraham, Tarah, Nakor, Serug, Re`u, Peleg, Eber, Salah, Kenan, Arpaksad, Sem, Noah, Lamek, Metusalah, Enok, Jered, Mahalael, Kenan, Enosj, Set. Set var sønn til Adam som ble skapt av Gud.

Footnotes

  1. 3:6 Se Jesaja 40:3-5.
  2. 3:12 Tollerne var jøder som arbeidet med å ta inn skatt til romerne, og de var foraktet av alle.
  3. 3:16 Dette var en oppgave for slaver.