New Amharic Standard Version

2 ጴጥሮስ 3:1-18

የጌታ ቀን

1ወዳጆች ሆይ፤ ይህ አሁን የምጽፍላችሁ ሁለተኛው መልእክት ነው። ሁለቱንም መልእክቶች የጻፍሁላችሁ ቅን ልቦናችሁን እንድታነቃቁ ለማሳሰብ ነው፤ 2ደግሞም ቀድሞ በቅዱሳን ነቢያት የተነገረውን ቃል እንዲሁም በሐዋርያት አማካይነት በጌታችንና በአዳኛችን የተሰጠውን ትእዛዝ እንድታስቡ ነው።

3ከሁሉ አስቀድሞ ይህን ዕወቁ፤ በመጨረሻው ዘመን የራሳቸውን ክፉ ምኞት የሚከተሉ ዘባቾች እየዘበቱ ይመጣሉ። 4እነርሱም፣ “ ‘እመጣለሁ’ ያለው ታዲያ የት አለ? አባቶች ከሞቱበት ከፍጥረት መጀመሪያ አንሥቶ እስካሁን ድረስ ሁሉም ነገር እንዳለ ይኖራል” ይላሉ። 5ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ሰማያት ከጥንት ጀምሮ በእግዚአብሔር ቃል ተፈጥረው እንደሚኖሩ፣ መሬትም በውሃ መካከልና በውሃም እንደ ተሠራች ሆን ብለው ይክዳሉ፤ 6በዚያን ጊዜ የነበረው ዓለም በውሃ ተጥለቅልቆ ጠፋ። 7በዚያው ቃል ደግሞ አሁን ያሉት ሰማያትና ምድር፣ ኀጢአተኞች እስከሚጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ለእሳት ተጠብቀዋል።

8ወዳጆች ሆይ፤ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት፣ ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን መሆኑን ይህን አንድ ነገር አትርሱ። 9አንዳንድ ሰዎች የዘገየ እንደሚመስላቸው ጌታ የተስፋ ቃሉን ለመፈጸም አይዘገይም፤ ነገር ግን ማንም እንዳይጠፋ ፈልጎ፣ ሁሉ ለንስሓ እንዲበቃ ስለ እናንተ ይታገሣል።

10የጌታ ቀን ግን እንደ ሌባ ይመጣል፤ በዚያች ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፤ የሰማይም ፍጥረት በእሳት ይጠፋል፤ ምድርና በእርሷም ላይ ያለ ነገር ሁሉ ይቃጠላል።3፥10 በአንዳንድ ቅጅዎች ምድር ወና ትሆናለች ይላል

11እንግዲህ ሁሉም ነገር በዚህ ሁኔታ የሚጠፋ ከሆነ፣ እናንተ እንዴት ዐይነት ሰዎች ልትሆኑ ይገባችኋል? አዎን፣ በቅድስናና በእውነተኛ መንፈሳዊነት ልትኖሩ ይገባችኋል፤ 12ደግሞም የእግዚአብሔርን ቀን እየተጠባበቃችሁ መምጫውን ልታፋጥኑ3፥12 ወይም የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት በናፍቆት ስትጠብቁ ይገባል። በዚያን ቀን ሰማያት በእሳት ተቃጥለው ይጠፋሉ፤ የሰማይም ፍጥረት በታላቅ ትኵሳት ይቀልጣል። 13እኛ ግን ጽድቅ የሚኖርበትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር በተስፋ ቃሉ መሠረት እንጠባበቃለን።

14ስለዚህ ወዳጆች ሆይ፤ እነዚህን ሁሉ ነገሮች የምትጠባበቁ ስለ ሆናችሁ፣ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ከእርሱ ጋር በሰላም እንድትገኙ ትጉ። 15የጌታችን ትዕግሥት እናንተ እንድትድኑ እንደሆነ አስቡ፤ እንዲሁም ወንድማችን ጳውሎስ እንደ ተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈላችሁ፤ 16እርሱ ስለ እነዚህ ነገሮች በመልእክቶቹ ሁሉ ጽፎአል፤ በመልእክቶቹም ውስጥ በቀላሉ ለመረዳት የሚያዳግቱ ነገሮች አሉ። ዕውቀት የጐደላቸውና ጽናት የሌላቸው ሰዎች ሌሎችን ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያጣምሙ፣ እነዚህንም ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ።

17እንግዲህ ወዳጆች ሆይ፤ ይህን አስቀድማችሁ ስላወቃችሁ፣ ጸንታችሁ ከቆማችሁበት መሠረት በዐመፀኞች ስሕተት ተስባችሁ እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ። 18ነገር ግን በጌታችንና በአዳኛችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ዕውቀት እደጉ፤ ለእርሱ አሁንም፣ ለዘላለምም ክብር ይሁን፤ አሜን።

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Pedro 3:1-18

Apunchij Jesús shamuna punllamantami huillashca

1Cʼuyashca crijcuna, cai cutihuanca ishqui cutinmi quillcani. Ishquindij quillcapimi cunashpa, cancunapaj chuya yuyaiman rimashpa yuyachishcani. 2Dios ima nishcata huillaj, Diospajlla runacuna huillashcatapish, Quishpichij Apu mandashcata, huillagrichun mingashcacuna cancunaman huillashcatapish yuyaipi causachunmi, chashna yuyachishcani.

3Caitaraj yachaichij: Shamuj punllacunapica, Diosmanta yachachishcata pugllashpa asijcunami tiyanga. Chaicunaca, quiquin millai munaicunallatami rurashpa puringacuna. 4Chaicunami: «¿Maitagari Cristo cutin shamusha nishcaca? Mana pajtanca. Ñucanchij yayacunapish ñami huañushca. Tucui imalla tiyajcunata Dios rurashca punllamanta cunancama, tucui imapish chashnallatajmari» ningacuna. 5Taita Diosmari, rimashpalla jahua pachatapish, cai pachatapish, ñaupallamantaj rurarca. Chaitaca, quiquin yuyaimantatajmi mana crisha nincuna. Cai pachataca, yacumanta chʼicanyachishcata, yacullamantataj tiyacushcatapish mana crincunachu. 6Chaimantami, ñaupa tiyaj cai pachataca, yacu millpushpa chingachirca. 7Ashtahuanpish cunan tiyaj cai pachatapish, jahua pachatapish Diospaj Shimi rimashcallahuantajmi, ninahuan rupachingapaj huaquichishpa charicun. Chaicunataca, imalla rurashcata ricuchina punllapimi ninahuan chingachingapaj charicun. Paita mana manchajcunatapish, chaipimi chingachinga.

8Shina cajpipish cʼuyashca crijcuna, Mandaj Diospajca shuj punllallami huaranga huatacuna shina. Huaranga huataca, shuj punlla shinallami. Chaitaca yuyaipi caichigari. 9Apunchij Jesusca, Pai nishca shinallataj ñallami shamunga. Yangallami maijancunaca, Pai unaiyacushcata yuyancuna. Mana paicuna yuyashca shinachu. Ashtahuanpish tucuicuna Diospajman cutirichunmi munan. Chashna shujllapish ama chingarichun nishpallami, cancunata llaquishcamanta manaraj shamun.

10Shina cajpipish Apunchij Jesusca, mana yuyashca punllapimari, tuta shuhua shamuj shina, ñapish shamunga. Chaipica, jahua pachapish manchanayajta cʼulun nishpami chingaringa. Tucui imalla tiyajcunatapish ninahuanmi chingachinga. Cai pachapish, tucui ima tiyajcunandij rupachishcami canga.

11Chashna tucuita chingachina cashcata yachashcamantaca, ¡Diospajlla tucushpamari, tucui munaihuan Dios munashca shina causana canguichij! 12¡Taita Dios shamuna punllata alli chaparacuichij! ¡Chai punlla utca chayamuchunca, ima allitapish rurai tucushcataca, tucuicuna alli ruracuichijlla! Chai punllapica, jahua pachacunapish ninahuan tucuchishcami canga. Tucui imalla tiyajcunapish, nina rupachijpi yacuyangami. 13Ashtahuanpish ñucanchijca, Dios Paipaj quiquin Shimihuan: ‘Mushuj jahua pachata, mushuj cai pachata rurashami’ nishcatami shuyacunchij. Chaipimi, tucuicuna imatapish Dios munashca shina rurashpa causana tiyanga.

14Cʼuyashca crijcuna, tucui chaicuna chayamungacamaca, ima mapa illajlla, ima juchachina illajlla, alli sumajta causashunchij. Chashna causacujta Dios japichun, tucui imatapish rurai tucushcataca, chai yuyai ruracuichijlla. 15Apunchij Jesusca, quishpirichun shuyashpallami, manaraj shamun. Chaita yuyaringuichij. Ñucanchij cʼuyashca huauqui Pablopish, Dios alli yachaita cujpimi chashnallataj quillcashca. 16Pai cachashca tucui quillcacunapimi, caicunallatataj yachachishpa rimashca. Huaquincunallapimi mana jahualla yachai tucuipaj ricurin. Chʼahuanyashca, mana yuyaita japijcunallami chai quillcacunatapish, caishuj Quillcacunatapish paicuna quiquinllataj chingaringapaj panda yachachincuna.

17Cʼuyashca crijcuna, chashna tucuna cashcata cunanman yachashcamantaca huaquichirinami canguichij. Ñataj chai millaicuna panda yachachishcata uyashpaca, allipish caticushcata saquishpa, paicunata catinguichijman. 18Chaipaj randica, mana cʼuyaipajcunata ñucanchij Apu, Quishpichij Jesucristo cʼuyaj cashcata ashtahuan yachashpa, Paita rijsishpa catichij. ¡Cunanpish, huiñai huiñaitapish, Paica sumajyachishca cachun! Chashna cachun.