New Amharic Standard Version

ዘሌዋውያን 15:1-33

የሚያረክስ የሰውነት ፈሳሽ

1እግዚአብሔር (ያህዌ) ሙሴንና አሮንን እንዲህ አላቸው፤ 2“ለእስራኤላውያን እንዲህ ብላችሁ ንገሯቸው፤ ‘ማንም ሰው ከሰውነቱ ፈሳሽ ነገር ቢወጣ ያ ሰው ርኩስ ነው። 3ከሰውነቱ የሚወጣው ፈሳሽ መፍሰሱን ቢቀጥል ወይም ባይቀጥል ሰውየው ርኩስ ነው፤ ፈሳሹም ርኵሰት የሚያስከትለው እንደዚህ ነው፦

4“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው የተኛበት የትኛውም መኝታ ርኩስ ይሆናል፤ እርሱ የተቀመጠበት ማንኛውም ነገር ርኩስ ይሆናል። 5ዐልጋውን የነካ ማንኛውም ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል። 6ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው በተቀመጠበት በየትኛውም ነገር ላይ የተቀመጠ ሰው ሁሉ ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል።

7“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣውን ሰው የነካ ማንኛውም ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል።

8“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው ንጹሕ በሆነ ሰው ላይ ቢተፋ፣ የተተፋበት ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል።

9“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው የተቀመጠበት ኮርቻ ሁሉ ርኩስ ይሆናል፤ 10ከበታቹ ያለውንም ነገር ሁሉ የነካ ማንም ሰው እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል። እነዚህንም ነገሮች የሚያነሣ ማንም ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል።

11“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው እጁን በውሃ ሳይታጠብ ሌላውን ሰው ቢነካ፣ የተነካው ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል።

12“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው የነካው የሸክላ ዕቃ ይሰበር፤ ከዕንጨት የተሠራ ዕቃ ከሆነ በውሃ ይታጠብ።

13“ ‘ፈሳሽ ነገር የሚወጣው ሰው ከፈሳሹ ሲነጻ፣ በሕጉ መሠረት ለመንጻቱ ሰባት ቀን ይቊጠር፤ ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በምንጭ ውሃ ይታጠብ፤ ንጹሕም ይሆናል። 14በስምንተኛውም ቀን ሁለት ርግቦች ወይም ሁለት የዋኖስ ጫጩቶች ይዞ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ በእግዚአብሔር (ያህዌ) ፊት በመቅረብ ለካህኑ ይስጥ። 15ካህኑም አንዱን ለኀጢአት መሥዋዕት፣ ሌላውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ያቅርብ፤ በዚህ መሠረት ስለ ፈሳሹ በእግዚአብሔር (ያህዌ) ፊት ለሰውየው ያስተሰርይለታል።

16“ ‘አንድ ሰው ዘሩ በሚፈስበት ጊዜ ሰውነቱን በሙሉ በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል። 17የፈሰሰው ዘር የነካው ማንኛውም ልብስ ወይም ቊርበት በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል። 18አንድ ሰው ከአንዲት ሴት ጋር ግብረ ሥጋ ፈጽሞ ዘር ቢፈሰው፣ ሁለቱም በውሃ ይታጠቡ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩሳን ይሆናሉ።

19“ ‘ሴት ጊዜውን እየጠበቀ የሚመጣው የደም መፍሰስ ቢኖርባት፣ የወር አበባዋ ርኵሰት እስከ ሰባት ቀን ይቆያል፤ በዚህ ጊዜ ማንም ሰው ቢነካት እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል።

20“ ‘በወር አበባዋ ጊዜ የምትተኛበት ማንኛውም ነገር ርኩስ ይሆናል፤ የተቀመጠችበትም ነገር ርኩስ ይሆናል። 21መኝታዋን የነካ ማንኛውም ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል። 22የተቀመጠችበትን ማንኛውም ነገር የነካ ሰው ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል፤ 23መኝታዋን ወይም የተቀመጠችበትን ማንኛውም ነገር የነካ ሰው እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል።

24“ ‘አንድ ሰው ከእርሷ ጋር ቢተኛና የወር አበባዋ ቢነካው፣ እስከ ሰባት ቀን ድረስ ርኩስ ይሆናል፤ እርሱ የሚተኛበት መኝታ ሁሉ ርኩስ ይሆናል።

25“ ‘ሴት ከወር አበባዋ ጊዜ ሌላ ብዙ ቀን ደም ቢፈስሳት፣ ወይም የወር አበባዋ ጊዜ ካለፈ በኋላ የደሙ መፍሰስ ባይቋረጥ፣ ልክ እንደ ወር አበባዋ ጊዜ፣ ደም መፍሰሱ እስኪቆም ድረስ ርኩስ ትሆናለች። 26ደሟ መፍሰሱን በቀጠለበት ጊዜ ሁሉ፣ የምትተኛበት ማንኛውም መኝታ ልክ በወር አበባዋ ጊዜ እንደ ነበረው መኝታ ርኩስ ይሆናል፤ የምትቀመጥበትም ማንኛውም ነገር ልክ እንደ ወር አበባዋ ጊዜ ርኩስ ይሆናል። 27እነዚህንም የሚነካ ማንኛውም ሰው ርኩስ ይሆናል፤ ልብሱን ይጠብ፤ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ፤ እስከ ማታ ድረስ ግን ርኩስ ይሆናል።

28“ ‘ከደምዋ ፍሳሽ ሳትነጻ ሰባት ቀን ትቊጠር፤ ከዚያም በኋላ በሥርዐቱ መሠረት ንጹሕ ትሆናለች። 29በስምንተኛውም ቀን ሁለት ርግቦች ወይም ሁለት የዋኖስ ጫጩቶች ይዛ በመቅረብ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ለካህኑ ትሰጣለች። 30ካህኑም አንዱን ለኀጢአት መሥዋዕት፣ ሌላውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ያቅርብ፤ በዚህ መሠረት ስለፈሳሽዋ ርኵሰት በእግዚአብሔር (ያህዌ) ፊት ያስተሰር ይላታል።

31“ ‘በመካከላቸው ያለችውን ማደሪያዬን15፥31 ወይም የመገናኛ ድንኳኔን እንዳያረክሱና በርኵሰታቸው እንዳይሞቱ፣ እስራኤላውያንን ከሚያረክሳቸው ነገር ለዩአቸው።’ ”

32ፈሳሽ ነገር የሚወጣውን፣ ዘሩም በመፍሰሱ ርኩስ የሆነውን ሰው ሁሉ፣ 33በወር አበባ ላይ ያለችን ሴት፣ ፈሳሽ ነገር የሚወጣቸውን ወንድ ወይም ሴት፣ በሥርዐቱ መሠረት ርኩስ ከሆነች ሴት ጋር የሚተኛውን ወንድ በሚመለከት ሕጉ ይኸው ነው።

Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 15:1-33

Ang mga Nagaguwa sa Lawas sang Tawo nga Ginakabig nga Mahigko

1Ginsugo sang Ginoo si Moises kag si Aaron 2nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon may nagaguwa sa kinatawo sang isa ka lalaki tungod sa iya balatian, inang nagaguwa sa iya ginakabig nga mahigko. 3Kag bisan nagapadayon ini sa pagtulo ukon wala, kabigon gihapon siya nga mahigko. 4Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan mangin mahigko. 5-7Kag ang bisan sin-o nga makatandog sa iya ukon sa iya ginhigdaan ukon ginpungkuan, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo,15:5-7 Tan-awa ang isa sa mga footnote sa 11:24-28. pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

8Ang bisan sin-o nga maduplaan sang sini nga tawo, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 9-10Ang bisan ano nga mapungkuan sang sini nga tawo, pareho sang ginapungkuan kon magsakay sa kabayo, mangin mahigko. Ang makatandog sang sini nga butang kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

11Ang bisan sin-o nga matandog sang sini nga tawo nga wala pa makapanghugas sang iya kamot, kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 12Ang kolon nga matandog sang sini nga tawo kinahanglan nga buk-on, kag ang bisan ano nga butang nga hinimo halin sa kahoy nga iya matandog kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mag-ayo na ini nga tawo sa iya nga balatian, maghulat pa siya sang pito ka adlaw. Dayon labhan niya ang iya bayo kag magpaligo sang tubig nga halin sa tuburan. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa presensya sang Ginoo didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Dayon ihatag niya ini sa pari nga amo ang maghalad sini. Ang isa halad sa pagpakatinlo kag ang isa halad nga ginasunog. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang sadto nga tawo tungod sa nagaguwa sa iya kinatawo, kag mangin matinlo na siya.

16Kon ang isa ka lalaki naguwaan sang semilya, kinahanglan nga magpaligo siya, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom. 17Ang bisan ano nga panapton ukon butang nga hinimo halin sa panit nga natuluan sang semilya kinahanglan nga labhan, pero kabigon pa ini nga mahigko hasta magsirom. 18Kon maghulid ang lalaki kag babayi, kag maguwaan sang semilya ang lalaki, kinahanglan nga magpaligo sila nga duha, pero kabigon pa sila nga mahigko hasta magsirom.

19Kon ara ang pamulanon sang isa ka babayi, kabigon siya nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang bisan sin-o nga magtandog sa iya kabigon man nga mahigko hasta magsirom. 20Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan nga ara ang iya pamulanon, mangin mahigko. 21-23Ang bisan sin-o nga makatandog sa iya ginhigdaan ukon ginpungkuan kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

24Kon maghulid ang lalaki sa babayi nga ara ang iya pamulanon, kabigon ang lalaki nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, kag ang bisan ano nga iya mahigdaan mangin mahigko man.

25Kon ang isa ka babayi ginapangguwaan sang dugo sa sulod sang pila ka adlaw nga wala pa ang iya pamulanon ukon tapos na, kabigon siya nga mahigko, pareho man kon ara ang iya pamulanon. Kabigon siya nga mahigko samtang ginapangguwaan siya sang dugo. 26Ang bisan ano nga iya mahigdaan ukon mapungkuan samtang ginapangguwaan pa siya sang dugo mangin mahigko, pareho man kon ara ang iya pamulanon. 27Kag ang bisan sin-o nga makatandog sadto mangin mahigko. Kinahanglan nga labhan niya ang iya bayo kag magpaligo, pero kabigon pa siya nga mahigko hasta magsirom.

28-30Kon nag-ayo na ang babayi sa sadtong pagpangguwa sang dugo sa iya, maghulat siya sang pito ka adlaw. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. Ihalad sang pari ang isa bilang halad sa pagpakatinlo kag ang isa bilang halad nga ginasunog. Paagi sa sining himuon sang pari sa presensya sang Ginoo, makuha ang pagkahigko sang babayi tungod sa pagpangguwa sang dugo sa iya, kag mangin matinlo na siya.

31Ginhambalan sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga paandaman gid ang mga Israelinhon parte sa mga butang nga makapahigko sa ila, agod indi sila mapatay kon magkadto sila sa Tolda sang Ginoo, nga ara sa tunga sang kampo.

32-33Amo ato ang mga pagsulundan parte sa lalaki nga naguwaan sang semilya ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sa iya balatian, kag parte sa babayi nga ara ang iya pamulanon ukon ginapangguwaan sang dugo nga wala pa ang iya pamulanon, kag parte sa lalaki nga nagahulid sa babayi nga ginakabig nga mahigko.15:32-33 babayi nga ginakabig nga mahigko: buot silingon, babayi nga indi takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.