New Amharic Standard Version

ኢያሱ 12:1-24

የተሸነፉ ነገሥታት ስም ዝርዝር

1እንግዲህ እስራኤላውያን ድል ያደረጓቸውና ከዮርዳኖስ ማዶ በስተ ምሥራቅ የሚገኘውን የዓረባን ክፍል በሙሉ ይዞ፣ ከአርኖን ሸለቆ እስከ አርሞንዔም ተራራ የሚዘልቀውን ግዛታቸውን የወሰዱባቸው ነገሥታት እነዚህ ናቸው፤

2መቀመጫውን በሐሴቦን አድርጎ የገዛው የአሞራውያን ንጉሥ ሴዎን፣

ከአርኖን ሸለቆ ዳርቻ ላይ ካለችው ከአሮዔር ማለት ከሸለቆው መካከል አንሥቶ፣ የአሞናውያን ወሰን እስከ ሆነው እስከ ያቦቅ ወንዝ ድረስ ገዝቶአል፤ ይህም የገለዓድን እኩሌታ ይጨምራል። 3እንዲሁም ከኪኔሬት ባሕር12፥3 “ገሊላ” ናት። እስከ ሙት12፥3 የሙት ባሕር፣ የጨው ባሕርም ይባላል። ባሕር ያለውን ምሥራቃዊውን ዓረባ፣ እስከ ቤት የሺሞትና ከዚያም በስተ ደቡብ እስከ ፈስጋ ተራራ ግርጌ ድረስ ገዝቶአል።

4መቀመጫውን በአስታሮትና በኤድራይ አድርጎ የገዛውና ከመጨረሻዎቹ ከራፋይም ዘሮች አንዱ የሆነው የባሳን ንጉሥ ዐግ፣ 5የአርሞንዔምን ተራራ፣ ሰልካንን፣ ባሳንን ሁሉ እስከ ጌሹራውያንና እስከ ማዕካታውያን ድንበሮች እንዲሁም ከገለዓድ እኩሌታ እስከ ሐሴቦን ንጉሥ እስከ ሴዎን ወሰን ድረስ ገዝቶአል።

6የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴና እስራኤላውያን እነዚህን ድል አደረጉ፤ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴም ምድራቸውን ለሮቤል፣ ለጋድና ለምናሴ ነገድ እኩሌታ ርስት አድርጎ ሰጣቸው።

7እንግዲህ ኢያሱና እስራኤላውያን ከዮርዳኖስ በስተ ምዕራብ ድል ያደረጓቸው የምድሪቱ ነገሥታት እነዚህ ናቸው፤ ግዛታቸውም በሊባኖስ ሸለቆ ውስጥ ካለው ከበኣልጋድ ተነሥቶ በምዕራብ ሴይር እስካለው እስከ ሐላቅ ተራራ ይደርሳል፤ ኢያሱም የእነዚህን ነገሥታት ምድር እንደ ነገዳቸው አከፋፈል ለእስራኤላውያን በማከፋፈል ርስት አድርጎ ሰጣቸው፤ 8ይህም ተራራማው አገር፤ በስተ ምዕራብ ያለው የኰረብታ ግርጌ፣ ዓረባ፣ የተራራው ሸንተረሮች፣ ምድረ በዳውና ነጌብ ማለት የኬጢያውያን፣ የአሞራውያን፣ የከነዓናውያን፣ የፌርዛውያን፣ የኤዊያውያንና የኢያቡሳውያን ምድር ነው፤ ነገሥታቱም እነዚህ ናቸው፤

9የኢያሪኮ ንጉሥ፣አንድ፤ቤቴል አጠገብ ያለችው የጋይ ንጉሥ፣አንድ፤10የኢየሩሳሌም ንጉሥ፣አንድ፤የኬብሮን ንጉሥ፣አንድ፤11የየርሙት ንጉሥ፣አንድ፤የለኪሶ ንጉሥ፣አንድ፤12የዔግሎን ንጉሥ፣አንድ፤የጌዝር ንጉሥ፣አንድ፤13የዳቤር ንጉሥ፣አንድ፤የጌድር ንጉሥ፣አንድ፤14የሔርማ ንጉሥ፣አንድ፤የዓራድ ንጉሥ፣አንድ፤15የልብና ንጉሥ፣ አንድ፤የዓዶላም ንጉሥ፣አንድ፤16የመቄዳ ንጉሥ፤አንድ፤የቤቴል ንጉሥ፣ አንድ፤17የታጱዋ ንጉሥ፣አንድ፤የኦፌር ንጉሥ፣ አንድ፤18የአፌቅ ንጉሥ፣ አንድ፤የለሸሮን ንጉሥ፣አንድ፤19የማዶን ንጉሥ፣አንድ፤የሐጾር ንጉሥ፣አንድ፤20የሺምሮን ሚሮን ንጉሥ፣አንድ፤የአዚፍ ንጉሥ፣ አንድ፤21የታዕናክ ንጉሥ፣አንድ፤የመጊዶ ንጉሥ፣አንድ፤22የቃዴስ ንጉሥ፣አንድ፤በቀርሜሎስ የሚገኘው የዮቅንዓም ንጉሥ፣አንድ፤23በዶር ኰረብታ12፥23 ወይም፣ “ናፎት ዳር” ማለት ነው። የሚገኘው የዶር ንጉሥ፣አንድ፤በጌልገላ የሚገኘው የጎይም ንጉሥ፣አንድ፤24የቲርሳ ንጉሥ፣አንድ፤እነዚህ በድምሩ ሠላሳ አንድ ነገሥታት ናቸው።

Asante Twi Contemporary Bible

Yosua 12:1-24

Ahemfo A Wɔdii Wɔn So Wɔ Yordan Apueeɛ Fam

1Yeinom ne ahemfo a wɔwɔ Asubɔnten Yordan apueeɛ fam a wɔkunkumm wɔn na wɔfaa wɔn nsase. Wɔn nsase no firi Arnon Subɔnhwa kɔsi Bepɔ Hermon so a Yordan Bɔnhwa asase a ɛwɔ apueeɛ fam nyinaa ka ho.

2Wɔdii Amorifoɔhene Sihon a na ɔte Hesbon so.

Na nʼahemman bi ne Aroer a ɛwɔ Arnon Subɔnhwa ano na ɛtene firi ne mfimfini kɔsi Asubɔnten Yabok a ɛda hɔ sɛ ɛhyeɛ ma Amorifoɔ no. Ɛnnɛ yi, Gilead fa a ɛda Asubɔnten Yabok atifi no ka ɔmantam no ho.

3Ɛfiri Yordan bɔnhwa atifi a ɛbɛn Galilea ɛpo no atɔeɛ fam mpoano na ɛsiane ba anafoɔ fam bɛsi Nkyene Ɛpo, firi Bet-Yesimot kɔsi Pisga nsianeɛ so hyɛɛ Sihon ase.

4Basanhene Og a ɔtwa Refaimfoɔ to no tenaa Astarot ne Edrei asase so.

5Na ɔdii ɔhene wɔ ɔman a ɛfiri Bepɔ Hermon so de kɔsi Saleka wɔ atifi fam ne Basan a ɛwɔ apueeɛ fam nyinaa, de kɔ atɔeɛ fam kɔsi Gesurfoɔ ne Maakatfoɔ ahemman ɛhyeɛ so. Gilead fa a ɛwɔ atifi fam, ne ɛfa a aka a na ɛwɔ Hesbonhene Sihon asase mu no ka ho.

6Na Mose a ɔyɛ Awurade ɔsomfoɔ no ne Israelfoɔ atɔre ɔhene Sihon ne ɔhene Og nkurɔfoɔ ase. Mose de wɔn asase maa Ruben ne Gad mmusuakuo ne Manase abusua fa no.

Yordan Apueeɛ Fam Ahemfo A Wɔdii Wɔn So

7Saa ahemfo a wɔn din didi soɔ yi na Yosua ne Israel akodɔm dii wɔn so wɔ Yordan atɔeɛ fam firi Baal-Gad wɔ Lebanon bɔnhwa mu de kɔsi Halak bepɔ a ɛkɔsi Seir no. Na Yosua de asase no maa Israel mmusuakuo no sɛ wɔn agyapadeɛ, 8a ɛne bepɔ so ɔman, atɔeɛ fam nkokoɔ, Yordan Bɔnhwa, mmepɔ mmepɔ nsianeɛ, Yudea ɛserɛ so ne Negeb. Nnipa a na wɔte saa beaeɛ hɔ no yɛ Hetifoɔ, Amorifoɔ, Kanaanfoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ.

Yeinom ne ahemfo a Israel dii wɔn so nkonim:

9Yerikohene baakoAi a ɛbɛn Bet-El ɔhene baako10Yerusalemhene baakoHebronhene baako11Yarmuthene baakoLakishene baako12Eglonhene baakoGeserhene baako13Debirhene baakoGederhene baako14Hormahene baakoAradhene baako15Libnahene baakoAdulamhene baako16Makedahene baakoBet-Elhene baako17Tapuahene baakoHeferhene baako18Afekhene baakoLasaronhene baako19Madonhene baakoHasorhene baako20Simronhene baakoAksafhene baako21Taanakhene baakoMegidohene baako22Kedeshene baakoYokneam a ɛwɔ Karmel ase ɔhene baako23Dor a ɛwɔ Dor kokoɔ so ɔhene baakoamanaman a ɛwɔ Gilgal no ɔhene baako24Tirsahene baako