New Amharic Standard Version

ሰቆቃወ 5:1-22

1እግዚአብሔር ሆይ፤ በእኛ ላይ የደረሰውን አስብ፤

ውርደታችንን እይ፤ ተመልከትም።

2ርስታችን ለመጻተኞች፣

ቤቶቻችን ለባዕዳን ዐልፈው ተሰጡ።

3ወላጅ አልባና አባት የሌላቸው ሆንን፤

እናቶቻችን እንደ መበለቶች ሆኑ።

4ለምንጠጣው ውሃ መክፈል ነበረብን፤

ዕንጨታችንንም የምናገኘው በግዢ ነበር።

5የሚያሳድዱን ከተረከዞቻችን ሥር ናቸው፤

ተጨንቀናል ዕረፍትም አጥተናል።

6እንጀራ እንጠግብ ዘንድ፣

ለአሦርና ለግብፅ እጃችንን ሰጠን።

7አባቶቻችን ኀጢአት ሠርተው አለፉ፤

እኛም የእነርሱን ቅጣት ተሸከምን።

8ባሮች ሠልጥነውብናል፤

ከእጃቸው ነጻ የሚያወጣን ማንም የለም።

9በምድረ በዳ ካለው ሰይፍ የተነሣ፣

በሕይወታችን ተወራርደን እንጀራ አገኘን።

10ቈዳችን እንደ ምድጃ ጠቍሮአል፤

በራብም ተቃጥሎአል።

11ሴቶች በጽዮን፣

ደናግል በይሁዳ ከተሞች ተደፈሩ።

12መሳፍንት በእነርሱ እጅ ተሰቀሉ፤

ሽማግሌዎችም አልተከበሩም።

13ጐልማሶች ወፍጮ እንዲፈጩ ተገደዱ፤

ወንዶች ልጆች በዕንጨት ሸክም ተንገዳገዱ።

14ሽማግሌዎች ከከተማዪቱ በር ሄደዋል፤

ጐልማሶች ዝማሬያቸውን አቁመዋል።

15ደስታ ከልባችን ጠፍቶአል፤

ጭፈራችን ወደ ልቅሶ ተለውጦአል።

16አክሊላችን ከራሳችን ላይ ወድቆአል፤

ወዮልን፤ ኀጢአት ሠርተናልና!

17ከዚህ የተነሣ ልባችን ደከመ፤

ከእነዚህ የተነሣም ዐይናችን ፈዘዘ፤

18ባዶዋን የቀረችው የጽዮን ተራራ፣

የቀበሮዎች መፈንጫ ሆናለችና።

19አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ፤ አንተ ለዘላለም ትገዛለህ፤

ዙፋንህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ይኖራል።

20ስለ ምን ፈጽመህ ትረሳናለህ?

ስለምንስ ለረዥም ጊዜ ትተወናለህ?

21እግዚአብሔር ሆይ፤ ወደ አንተ መልሰን፤ እኛም እንመለሳለን፤

ዘመናችንን እንደ ቀድሞው አድስ፤

22ፈጽመህ ካልጣልኸን፣

ከመጠን በላይ ካልተቈጣኸን።

Asante Twi Contemporary Bible

Kwadwom 5:1-22

1Ao Awurade, kae deɛ aba yɛn so;

hwɛ, na hunu yɛn animguaseɛ.

2Wɔadane yɛn agyapadeɛ ama ahɔhoɔ,

wɔde yɛn afie ama ananafoɔ.

3Yɛayɛ nwisiaa na yɛnni agyanom,

yɛn maamenom ayɛ sɛ akunafoɔ.

4Ɛsɛ sɛ yɛtɔ nsuo a yɛnom;

yɛbɛnya nnyina a, gye sɛ yɛtɔ.

5Wɔn a wɔtaa yɛn no abɛn yɛn pɛɛ;

Yɛabrɛ na yɛnnya ahomegyeɛ.

6Yɛde yɛn ho maa Misraim ne Asiria

sɛdeɛ yɛbɛnya aduane a ɛbɛso yɛn.

7Yɛn agyanom yɛɛ bɔne, na wɔnni hɔ bio,

na yɛn na wɔn asotwe abɛda yɛn so.

8Nkoa di yɛn so,

na obiara nni hɔ a ɔbɛgye yɛn afiri wɔn nsam.

9Yɛde yɛn nkwa bɔ afɔdeɛ de pɛ yɛn anoduane,

akofena a ɛwɔ ɛserɛ so no enti.

10Yɛn honam adɔ sɛ fononoo.

Ɛkɔm ama huraeɛ abɔ yɛn.

11Wɔato mmaa monnaa wɔ Sion,

ne mmaabunu a wɔwɔ Yuda nkuro so.

12Wɔkyekyere mmapɔmma nsa na wɔasɛn wɔn;

wɔmmfa anidie mma mpanimfoɔ.

13Mmeranteɛ yɛ adwuma den wɔ ayuoyammoɔ so;

na mmerantewaa nan toto wɔ nnyina duruduru ase.

14Mpanimfoɔ ntena kuropɔn apono ano bio;

mmeranteɛ agyae wɔn nnwontoɔ.

15Ahosɛpɛ afiri yɛn akoma mu;

yɛn asa adane agyaadwotwa.

16Ahenkyɛ afiri yɛn tiri so.

Yɛn ara, yɛnnue sɛ yɛayɛ bɔne!

17Yei enti yɛn akoma atɔ piti,

yeinom enti yɛn ani so ayɛ kusuu

18wɔ Sion bepɔ a ada mpan

na sakraman nenam soɔ no enti.

19Wo, Ao Awurade, di ɔhene afebɔɔ;

wʼahennwa firi awoɔ ntoatoasoɔ kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ.

20Adɛn enti na wo werɛ firi yɛn daa yi?

Adɛn enti na wagya yɛn mmerɛ tenten mu yi?

21Ka yɛn bata wo ho bio, Ao, Awurade, na yɛatumi aba wo nkyɛn;

yɛ yɛn nna foforɔ sɛ tete no

22agye sɛ wapo yɛn koraa

anaa sɛ wo bo afu yɛn mmorosoɔ.