New Amharic Standard Version

ምሳሌ 11:1-31

1እግዚአብሔር የተጭበረበረ ሚዛንን ይጸየፋል፤

ትክክለኛ መለኪያ ግን ደስ ያሰኘዋል።

2ትዕቢት ስትመጣ ውርደትም ትከተላለች፤

በትሑት ዘንድ ግን ጥበብ ትገኛለች።

3ቅኖችን ትክክለኛነታቸው ትመራቸዋለች፤

ወስላቶች ግን በገዛ አታላይነታቸው ይጠፋሉ።

4በቊጣ ቀን ሀብት ፋይዳ የለውም፤

ጽድቅ ግን ከሞት ትታደጋለች።

5ለፍጹማን ሰዎች ጽድቃቸው መንገዳቸውን ታቃናላቸዋለች፤

ክፉዎች ግን በገዛ ክፋታቸው ይወድቃሉ።

6ቅኖችን ጽድቃቸው ትታደጋቸዋለች፤

ወስላቶች ግን በክፉ ምኞታቸው ይጠመዳሉ።

7ክፉ ሰው ሲሞት ተስፋው ከንቱ ትሆናለች፤

በኀይሉ የተመካበትም ሁሉ እንዳልነበረ ይሆናል።

8ጻድቅ ከመከራ ይድናል፤

ይልቁን መከራው በክፉው ላይ ይደርሳል።

9ክፉ ሰው ባልንጀራውን በአፉ ያጠፋል፤

ጻድቃን ግን በዕውቀት ያመልጣሉ።

10ጻድቃን ሲሳካላቸው ከተማ ደስ ይላታል፤

ክፉዎች ሲጠፉ እልልታ ይሆናል።

11በቅኖች በረከት ከተማ ከፍ ከፍ ትላለች፤

በክፉዎች አንደበት ግን ትጠፋለች።

12ማመዛዘን የጐደለው ሰው ባልንጀራውን ያንኳስሳል፤

አስተዋይ ግን አንደበቱን ይገዛል።

13ሐሜተኛ ምስጢር አይጠብቅም፤

ታማኝ ሰው ግን ምስጢር ይጠብቃል።

14በአመራር ጒድለት መንግሥት ይወድቃል፤

የመካሮች ብዛት ግን ድልን ርግጠኛ ያደርጋል።

15ለማይታወቅ ሰው ዋስ የሚሆን መከራ ያገኘዋል፤

ዋስትና ለመስጠት እጅ የማይመታ ግን ምንም አይደርስበትም።

16ርኅሩኅ ሴት ክብር ታገኛለች፤

ጒልበተኛ ሰዎች ግን ብልጽግናን ብቻ ያገኛሉ።

17ደግ ሰው ራሱን ይጠቅማል፤

ጨካኝ ግን በራሱ ላይ መከራ ያመጣል።

18ክፉ ሰው የሚያገኘው ትርፍ መቅኖ የለውም፤

ጽድቅን የሚዘራ ግን አስተማማኝ ዋጋ ያገኛል።

19እውነተኛ ጻድቅ ሕይወትን ያገኛል፤

ክፋትን የሚከተል ግን ወደ ሞቱ ይጓዛል።

20እግዚአብሔር ልበ ጠማሞችን ይጸየፋል፤

በመንገዳቸው ነቀፋ በሌለባቸው ሰዎች ግን ደስ ይሰኛል።

21ክፉ ሳይቀጣ እንደማይቀር ዕወቅ፣

ጻድቃን ግን በነጻ ይሄዳሉ።

22በእርያ አፍንጫ ላይ እንደ ተሰካ የወርቅ ቀለበት፣

ማስተዋል የጐደላት ቆንጆ ሴት እንዲሁ ናት።

23የጻድቃን ምኞት ምንጊዜም ፍጻሜው ያማረ ነው፤

የክፉዎች ተስፋ ግን በቊጣ ያከትማል።

24አንዱ በለጋስነት ይሰጣል፤ ሆኖም ይበልጥ ያገኛል፤

ሌላው ያለ መጠን ይሰስታል፤ ግን ይደኸያል።

25ለጋስ ይበለጽጋል፤

ሌሎችን የሚያረካም ራሱ ይረካል።

26በድብቅ እህል የሚያከማቸውን ሕዝብ ይረግመዋል፤

አውጥቶ የሚሸጥ ግን በረከት ይጐናጸፋል።

27በጎ ነገርን ተግቶ የሚሻ በጎ ነገር ይጠብቀዋል፤

ክፉ ነገር የሚፈልገውን ግን ክፉ ያገኘዋል።

28በሀብቱ የሚታመን ሁሉ ይወድቃል፤

ጻድቃን ግን እንደ አረንጓዴ ቅጠል ይለመልማሉ።

29ቤተ ሰቡን የሚያውክ ሰው ነፋስን ይወርሳል፤

ተላላም ሰው የጠቢብ ሎሌ ይሆናል።

30የጻድቅ ፍሬ የሕይወት ዛፍ ናት፤

ነፍሳትን የሚማርክም ጠቢብ ነው።

31ጻድቃን ለሠሩት ሥራ በምድር የእጃቸውን የሚያገኙ ከሆነ፣

የክፉዎችና የኀጢአተኞችማ የቱን ያህል የባሰ ይሆን?

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 11:1-31

111:1 Law 19:36; Ay 6:2; Mit 16:11; Eze 45:10Bwana huchukia sana mizani za udanganyifu,

bali vipimo sahihi ni furaha yake.

211:2 Dan 4:30; Mit 16:18; 18:12Kiburi kinapokuja, ndipo huja aibu,

bali unyenyekevu huja na hekima.

311:3 Mit 13:6Uadilifu wa wenye haki huwaongoza,

bali wasio waaminifu huharibiwa na hila yao.

411:4 Ay 20:20; Eze 7:19; Sef 1:18Utajiri haufaidi kitu katika siku ya ghadhabu,

bali haki huokoa kutoka mautini.

511:5 1Fal 8:36; Mit 5:21-23; 13:6; 21:7Haki ya wasio na lawama, huwatengenezea njia iliyonyooka,

bali waovu huangushwa kwa uovu wao wenyewe.

611:6 Es 7:9; 1Tim 4:8; Mhu 10:8Haki ya wanyofu huwaokoa,

bali wasio waaminifu hunaswa na tamaa mbaya.

711:7 Ay 8:13; Mit 10:28Wakati mtu mwovu anapokufa, matumaini yake hutoweka;

yote aliyoyatazamia kutokana na nguvu zake huwa si kitu.

811:8 Mit 21:8Mtu mwenye haki huokolewa kutoka taabu,

naye mtu mwovu huingia humo badala yake.

911:9 Mit 12:6; Yer 45:5; Ay 8:13Kwa kinywa chake mtu asiyemwamini Mungu

humwangamiza jirani yake,

bali kwa maarifa mwenye haki huokolewa.

1011:10 2Fal 11:20; Mit 28:12; Es 8:15Wakati mwenye haki anapofanikiwa, mji hufurahi;

mwovu atowekapo, kuna kelele za furaha.

1111:11 Mit 14:34; 29:8Kutokana na baraka ya mtu mnyofu mji hukwezwa,

bali kwa kinywa cha mwovu mji huharibiwa.

1211:12 Mit 14:21; Ay 6:24Mtu asiye na akili humdharau jirani yake,

bali mtu mwenye ufahamu huuzuia ulimi wake.

1311:13 Law 19:16; 1Tim 5:13; Mit 20:19; 10:14Masengenyo husaliti tumaini,

bali mtu mwaminifu hutunza siri.

1411:14 Mit 20:18; 24:6; 2Sam 15:34; 1Fal 12:1; Mit 20:18; 2Sam 15:34; Mit 15:22; 24:6; 1Fal 12:1Pasipo ushauri wa hekima taifa huanguka,

bali washauri wengi hufanya ushindi uwe wa hakika.

1511:15 Mit 6:1; 17:18; 22:26-27Yeye amdhaminiye mgeni hakika atateseka,

bali yeyote akataaye kuunga mkono dhamana ni salama.

1611:16 Mit 31:31Mwanamke mwenye moyo wa huruma hupata heshima,

bali wanaume wakorofi hupata mali tu.

1711:17 Mt 25:34Mwenye huruma hujinufaisha mwenyewe,

bali mkatili hujiletea taabu mwenyewe.

1811:18 Hos 10:12; Kut 1:20; Ay 4:8Mtu mwovu hupata ujira wa udanganyifu,

bali yeye apandaye haki huvuna tuzo ya uhakika.

1911:19 Kum 30:15; Mit 10:2; 1Sam 2:6; Za 89:48; Mit 1:18-19; Mhu 7:2; Yer 43:1Mtu mwenye haki kweli kweli hupata uzima,

bali yeye afuatiliaye ubaya huendea kifo chake.

2011:20 1Nya 29:17; Za 52:7Bwana huwachukia sana watu wenye moyo wa upotovu,

bali hupendezwa na wale ambao njia zao hazina lawama.

2111:21 Mit 16:5; Za 112:2Uwe na hakika na hili: Waovu hawataepuka kuadhibiwa,

bali wenye haki watakuwa huru.

22Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe

ndivyo alivyo mwanamke mzuri ambaye hana busara.

2311:23 Rum 2:8, 9Shauku ya mwenye haki huishia tu kwenye mema,

bali tumaini la mwovu huishia tu kwenye ghadhabu.

2411:24 Za 112:9Kuna mtu atoaye kwa ukarimu, hata hivyo hupata zaidi,

mwingine huzuia, lakini huwa maskini.

2511:25 Mit 22:9; 2Kor 9:6-9; Mt 5:7Mtu mkarimu atastawi;

yeye awaburudishaye wengine

ataburudishwa mwenyewe.

2611:26 Amo 8:5; Ay 29:13Watu humlaani mtu awanyimae watu nafaka,

bali baraka itamkalia kichwani kama taji

yeye aliye radhi kuiuza.

2711:27 Es 7:10; Za 7:15-16Yeye atafutaye mema hupata ukarimu,

bali ubaya huja kwake yeye autafutaye.

2811:28 Yer 9:23; 17:8; Mk 10:25; Za 52:8Yeyote ategemeaye utajiri wake ataanguka,

bali mwenye haki atastawi kama jani bichi.

2911:29 Mhu 5:16; Mit 14:19Yeye aletaye taabu kwa jamaa yake atarithi tu upepo,

naye mpumbavu atakuwa mtumishi wa wenye hekima.

3011:30 Mwa 2:9; Yak 5:20Tunda la mwenye haki ni mti wa uzima,

naye mwenye hekima huvuta roho za watu.

3111:31 Yer 25:29; 49:12; 1Pet 4:18Kama wenye haki watapokea ujira wao duniani,

si zaidi sana yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi?