New Amharic Standard Version

ሆሴዕ 6:1-11

የእስራኤል ንስሓ አለመግባት

1“ኑ፤ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፤

እርሱ ሰባብሮናል፤

እርሱም ይጠግነናል፤

እርሱ አቊስሎናል፤

እርሱም ይፈውሰናል።

2ከሁለት ቀን በኋላ ያነቃናል፤

በእርሱም ፊት እንድንኖር፣

በሦስተኛው ቀን ያስነሣናል።

3እግዚአብሔርን እንወቀው፤

የበለጠ እናውቀውም ዘንድ እንትጋ፤

እንደ ንጋት ብርሃን፣

በእርግጥ ይገለጣል፤

ምድርን እንደሚያረሰርስ የበልግ ዝናብ፣

እንደ ክረምትም ዝናብ ወደ እኛ ይመጣል።”

4“ኤፍሬም ሆይ፤ ምን ላድርግህ?

ይሁዳ ሆይ፤ ምን ላድርግህ?

ፍቅራችሁ እንደ ማለዳ ጉም፣

እንደሚጠፋም የጧት ጤዛ ነው።

5ስለዚህ በነቢያቴ ቈራረጥኋችሁ፤

በአፌም ቃል ገደልኋችሁ፣

ፍርዴም እንደ መብረቅ በላያችሁ አበራ።

6ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን፣

ከሚቃጠልም መሥዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እሻለሁና።

7እንደ አዳም6፥7 ወይም በአዳም እንደሆነው ወይም በሰዎች ቃል ኪዳንን ተላለፉ፤

በዚያም ለእኔ ታማኝ አልነበሩም።

8ገለዓድ በደም የተበከለች፣

የክፉዎች ሰዎች ከተማ ናት።

9ወንበዴዎች ሰውን ለማጥቃት እንደሚያደቡ፣

ካህናትም በቡድን እንዲሁ ያደርጋሉ፤

በሴኬም መንገድ ላይ ሰዎችን ይገድላሉ፤

አሳፋሪም ወንጀል ይፈጽማሉ።

10በእስራኤል ቤት የሚሰቀጥጥ ነገር አይቻለሁ፤

በዚያ ኤፍሬም ዘማዊ ሆነ፤

እስራኤልም ረከሰ።

11“ይሁዳ ሆይ፤ ለአንተም፣

መከር ተመድቦብሃል።

ሕዝቤን ከምርኮ አገር በመለስሁ ጊዜ፣

Asante Twi Contemporary Bible

Hosea 6:1-11

Israel Nni Ahonu

1“Mommra, momma yɛnsane nkɔ Awurade nkyɛn.

Wɔatete yɛn mu asinasini

nanso ɔbɛsa yɛn yadeɛ.

Wapirapira yɛn

nanso ɔbɛkyekyere yɛn apirakuro.

2Nnanu akyiri, ɔbɛma yɛanya ahoɔden;

nansa so, ɔde yɛn bɛsi yɛn siberɛ

na yɛanya nkwa wɔ nʼanim.

3Momma yɛnnye Awurade nto mu;

momma yɛn nkɔ so nnye no nto mu.

Sɛdeɛ awia pue da biara no, ɔbɛpue;

ɔbɛba yɛn nkyɛn te sɛ osuo a ɛtɔ awɔberɛ mu

anaa osutɔberɛ mu nsuo a ɛfɔ asase.”

4“Ɛdeɛn na mɛtumi de wo ayɛ, Efraim?

Ɛdeɛn na mɛtumi de wo ayɛ, Yuda?

Mo dɔ te sɛ anɔpa bɔ,

ɛte sɛ anɔpa bosuo a ɛtu yera.

5Mede mʼadiyifoɔ twitwaa mo mu asinasini,

mede mʼanum nsɛm kunkumm mo;

mʼatemmuo baa mo so sɛ anyinam.

6Mepɛ ahummɔborɔ na ɛnyɛ afɔrebɔ,

mepɛ Onyankopɔn ho nimdeɛ sene ɔhyeɛ afɔdeɛ.

7Wɔabu apam no so sɛdeɛ Adam yɛeɛ.

Wɔanni me nokorɛ wɔ hɔ.

8Gilead yɛ atirimuɔdenfoɔ kuropɔn

a mogya anammɔn akeka hɔ.

9Sɛdeɛ akwanmukafoɔ ka ɛkwan mu no

saa ara na asɔfo kuo no nso yɛ;

wɔdi awu wɔ Sekem kwantempɔn so

yɛ nnebɔne a ɛyɛ animguaseɛ.

10Mahunu ahodwiredeɛ wɔ Israel fie.

Ɛhɔ, Efraim kɔ adwamammɔ mu

Israel gu ne ho fi.

11“Na wo Yuda nso,

wɔahyɛ otwa berɛ ama wo.

“Ɛberɛ biara a mede me nkurɔfoɔ ahonya asane ama wɔn,