New Amharic Standard Version

ሆሴዕ 11:1-12

የእግዚአብሔር ፍቅር ለእስራኤል

1“እስራኤል ገና ሕፃን ሳለ ወደድሁት፤

ልጄንም ከግብፅ ጠራሁት።

2እስራኤል ግን አብዝቼ በጠራኋቸው11፥2 አንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ቅጆች እንዲሁ ሲሆኑ ዕብራይስጡ ግን በጠሯቸው ይላል። ቍጥር፣

አብዝተው ከእኔ11፥2 ሰብዓ ሊቃናት እንዲሁ ሲሆን ዕብራይስጡ ግን ከእነርሱ ይላል ራቁ፤

ለበኣል አማልክት ሠዉ፤

ለምስሎችም ዐጠኑ።

3ኤፍሬምን እጁን ይዤ፣

እንዲራመድ ያስተማርሁት እኔ ነበርሁ፤

ነገር ግን የፈወስኋቸው እኔ እንደሆንሁ፣

እነርሱ አላስተዋሉም።

4በሰው የርኅራኄ ገመድ፣

በፍቅርም ሰንሰለት ሳብኋቸው፤

ቀንበሩን ከጫንቃቸው ላይ አነሣሁላቸው፤

ዝቅ ብዬም መገብኋቸው።

5“ታዲያ ንስሓ መግባትን እምቢ በማለታቸው፣

ወደ ግብፅ አይመለሱምን?

አሦርስ አይገዛቸውምን?

6በከተሞቻቸው ላይ ሰይፍ ይመዘዛል፤

የበሮቻቸውን መወርወሪያ ይቈርጣል፤

ስለ ክፉ ዕቅዳቸውም ይደመስሳቸዋል።

7ሕዝቤ ከእኔ ዘወር ማለትን መረጡ፤

ወደ ልዑል ቢጣሩም፣

በምንም ዐይነት አያከብራቸውም።

8“ኤፍሬም ሆይ፤ እንዴት እጥልሃለሁ?

እስራኤል ሆይ፤ እንዴትስ አሳልፌ እሰጥሃለሁ?

እንዴት እንደ አዳማ አደርግሃለሁ?

እንዴትስ እንደ ሲባዮ እፈጽምብሃለሁ?

ልቤ በውስጤ ተናወጠ፤

ምሕረቴም ሁሉ ተነሣሥቶአል።

9የቊጣዬን መቅሠፍት አላመጣም፤

ተመልሼም ኤፍሬምን አላጠፋም፤

እኔ በመካከላችሁ ያለሁ ቅዱስ አምላክ ነኝ እንጂ፣

ሰው አይደለሁምና፣

በቊጣ አልመጣም።11፥9 ወይም በማንኛውም ከተማ ላይ በተቃውሞ አልመጣም

10እግዚአብሔርን ይከተላሉ፤

እርሱም እንደ አንበሳ ያገሣል፤

እርሱ ሲያገሣ፣

ልጆቹ እየተንቀጠቀጡ ከምዕራብ ይመጣሉ።

11እንደ ወፍ ከግብፅ፣

እንደ ርግብ ከአሦር፣

እየበረሩ ይመጣሉ።

እኔም በቤታቸው አኖራቸዋለሁ፤”

ይላል እግዚአብሔር

የእስራኤል ኀጢአት

12ኤፍሬም በሐሰት፣

የእስራኤልም ቤት በተንኰል ከበበኝ፤

ይሁዳ ለአምላክ የማይገዛ፣

የታመነውን ቅዱሱን የሚቃወም ነው።

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Hoseya 11:1-12

Chikondi cha Mulungu pa Israeli

1“Israeli ali mwana, ndinamukonda,

ndipo ndinayitana mwana wanga kuti atuluke mu Igupto.

2Koma ndimati ndikamapitiriza kuyitana

iwo amandithawa kupita kutali.

Ankapereka nsembe kwa Abaala

ndipo ankafukiza lubani kwa mafano.

3Ndi Ine amene ndinaphunzitsa Efereimu kuyenda,

ndipo ndinawagwira pa mkono;

koma iwo sanazindikire

kuti ndine amene ndinawachiritsa.

4Ndinawatsogolera ndi zingwe zachifundo cha anthu

ndi zomangira za chikondi;

ndinachotsa goli mʼkhosi mwawo

ndipo ndinawerama nʼkuwadyetsa.

5“Sadzabwerera ku Igupto,

koma Asiriya ndiye adzakhala mfumu yawo

pakuti akana kutembenuka.

6Malupanga adzangʼanima mʼmizinda yawo,

ndipo adzawononga mipiringidzo ya zipata zawo

nadzathetseratu malingaliro awo.

7Anthu anga atsimikiza zondifulatira Ine.

Ngakhale atayitana Wammwambamwamba,

sizidzatheka kuti Iye awakwezenso.

8“Kodi ndingakusiye bwanji iwe Efereimu?

Kodi ndingakupereke bwanji iwe Israeli?

Kodi ndingakuchitire bwanji zimene ndinachitira Adima?

Kodi ndingathe bwanji kukuchitira zimene ndinachitira Zeboimu?

Mtima wanga wakana kutero;

chifundo changa chonse chikusefukira.

9Sindidzalola kuti ndikulange ndi mkwiyo wanga woopsa,

kapena kutembenuka ndi kuwononga Efereimu.

Pakuti Ine ndine Mulungu osati munthu,

Woyerayo pakati panu.

Sindidzabwera mwaukali.

10Iwo adzatsatira Yehova;

Iye adzabangula ngati mkango.

Akadzabangula,

ana ake adzabwera akunjenjemera kuchokera kumadzulo.

11Adzabwera akunjenjemera

ngati mbalame kuchokera ku Igupto,

ngati nkhunda kuchokera ku Asiriya.

Ine ndidzawakhazikanso mʼnyumba zawo,”

akutero Yehova.

Tchimo la Israeli

12Efereimu wandizungulira ndi mabodza,

nyumba ya Israeli yandizungulira ndi chinyengo.

Ndipo Yuda wawukira Mulungu,

wawukira ngakhale Woyerayo amene ndi wokhulupirika.