New American Standard Bible

Matthew 18

Rank in the Kingdom

1At that [a]time the disciples came to Jesus and said, “Who then is greatest in the kingdom of heaven?” And He called a child to Himself and set him [b]before them, and said, “Truly I say to you, unless you [c]are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one such child in My name receives Me; but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it [d]would be better for him to have a [e]heavy millstone hung around his neck, and to be drowned in the depth of the sea.

Stumbling Blocks

“Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes!

“If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than [f]to have two hands or two feet and be cast into the eternal fire. If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than [g]to have two eyes and be cast into the [h]fiery hell.

10 “See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven continually see the face of My Father who is in heaven. 11 [[i]For the Son of Man has come to save that which was lost.]

Ninety-nine Plus One

12 “What do you think? If any man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go and search for the one that is straying? 13 If it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine which have not gone astray. 14 So it is not the will [j]of your Father who is in heaven that one of these little ones perish.

Discipline and Prayer

15 “If your brother sins[k], go and [l]show him his fault [m]in private; if he listens to you, you have won your brother. 16 But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every [n]fact may be confirmed. 17 If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as [o]a Gentile and [p]a tax collector. 18 Truly I say to you, whatever you [q]bind on earth [r]shall have been bound in heaven; and whatever you [s]loose on earth [t]shall have been loosed in heaven.

19 “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them [u]by My Father who is in heaven. 20 For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst.”

Forgiveness

21 Then Peter came and said to Him, “Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?” 22 Jesus *said to him, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.

23 “For this reason the kingdom of heaven [v]may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. 24 When he had begun to settle them, one who owed him [w]ten thousand talents was brought to him. 25 But since he [x]did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. 26 So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you everything.’ 27 And the lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the [y]debt. 28 But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him a hundred [z]denarii; and he seized him and began to choke him, saying, ‘Pay back what you owe.’ 29 So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you.’ 30 But he was unwilling [aa]and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. 31 So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their lord all that had happened. 32 Then summoning him, his lord *said to him, ‘You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. 33 Should you not also have had mercy on your fellow slave, in the same way that I had mercy on you?’ 34 And his lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. 35 My heavenly Father will also do the same to you, if each of you does not forgive his brother from [ab]your heart.”

Footnotes

 1. Matthew 18:1 Lit hour
 2. Matthew 18:2 Lit in their midst
 3. Matthew 18:3 Lit are turned
 4. Matthew 18:6 Lit is better
 5. Matthew 18:6 Lit millstone turned by a donkey
 6. Matthew 18:8 Lit having; Gr part.
 7. Matthew 18:9 Lit having; Gr part.
 8. Matthew 18:9 Lit Gehenna of fire
 9. Matthew 18:11 Early mss do not contain this v
 10. Matthew 18:14 Lit before
 11. Matthew 18:15 Late mss add against you
 12. Matthew 18:15 Or reprove
 13. Matthew 18:15 Lit between you and him alone
 14. Matthew 18:16 Lit word
 15. Matthew 18:17 Lit the
 16. Matthew 18:17 Lit the
 17. Matthew 18:18 Or forbid
 18. Matthew 18:18 Gr fut. pft. pass.
 19. Matthew 18:18 Or permit
 20. Matthew 18:18 Gr fut. pft. pass.
 21. Matthew 18:19 Lit from
 22. Matthew 18:23 Lit was compared to
 23. Matthew 18:24 A talent was worth more than fifteen years’ wages of a laborer
 24. Matthew 18:25 Or was unable to
 25. Matthew 18:27 Or loan
 26. Matthew 18:28 The denarius was a day’s wages
 27. Matthew 18:30 Lit but
 28. Matthew 18:35 Lit your hearts

Neno: Bibilia Takatifu

Matayo 18

Aliye Mkuu Katika Ufalme Wa Mbinguni

1Wakati huo, wanafunzi walimjia Yesu wakamwuliza, “Ni nani aliye mkuu kuliko wote katika Ufalme wa mbinguni?” Yesu akam wita mtoto mdogo akamsimamisha mbele yao. Kisha akasema, “Nawa hakikishieni kwamba msipobadilika na kuwa kama watoto wadogo, kamwe hamtaingia katika Ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo mtu ye yote anayejinyenyekeza akawa kama huyu mtoto, ndiye aliye mkuu kuliko wote katika Ufalme wa mbinguni.

“Na ye yote anayemkaribisha mtoto mdogo kama huyu kwa jina langu, ananikaribisha mimi. Lakini kama mtu ye yote anamsabab isha mmojawapo wa hawa wadogo wanaoniamini atende dhambi, ingali kuwa nafuu kwake afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake akazam ishwe katika kilindi cha bahari. Ole kwa ulimwengu, kwa sababu ya mambo yanayosababisha watu kutenda dhambi! Mambo hayo lazima yawepo, lakini ole wake mtu yule ambaye huyaleta. Ikiwa mkono wako au mguu wako unakusababisha utende dhambi, ukate, uutupilie mbali. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na mkono mmoja au mguu mmoja, kuliko kuwa na mikono miwili na miguu miwili lakini ukatupwa katika moto wa milele. Na kama jicho lako lina kusababisha utende dhambi ling’oe, ulitupe mbali. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na jicho moja, kuliko kuwa na macho mawili lakini ukatupwa katika moto wa Jehena.

10 “Angalia usimdharau mmojawapo wa hawa wadogo, kwa maana nawaambieni, malaika wao mbinguni wanaonana daima na Baba yangu aliye mbinguni.” [ 11 Maana mimi Mwana wa Adamu nilikuja kuokoa kilichopotea.]

Mfano Wa Kondoo Aliyepotea

12 “Mnaonaje? Kama mtu ana kondoo mia moja na mmoja wao akapotea, hatawaacha wale tisini na tisa mlimani aende kumtafuta yule aliyepotea? 13 Na akisha mpata, nawaambia kweli, anafurahi zaidi kwa ajili ya huyo kondoo mmoja kuliko kwa wale tisini na tisa ambao hawakupotea. 14 Hali kadhalika, Baba yenu wa mbin guni hapendi hata mmojawapo wa hawa wadogo apotee.”

Ndugu Yako Akikukosea

15 “Kama ndugu yako akikukosea, nenda ukamwambie kosa lake mkiwa ninyi wawili peke yenu. Akikusikiliza, utakuwa umempata tena ndugu yako. 16 Kama hatakusikiliza, nenda na mtu mwingine mmoja au wawili kusudi wawepo mashahidi wawili au watatu wa kuthi bitisha jambo hilo. 17 Akikataa kuwasikiliza, liambie kanisa. Kama akikataa kulisikiliza kanisa, basi mhesabu yeye kama ni mpa gani au mtoza ushuru.

18 “Nawaambieni kweli, lo lote mtakalokataza duniani lita kuwa limekatazwa mbinguni. Na lo lote mtakaloruhusu duniani litaruhusiwa mbinguni.

19 “Tena ninawaambia, ikiwa wawili kati yenu mtakubaliana hapa duniani kuhusu jambo lo lote mnaloomba, Baba yangu wa mbin guni atawatimizia. 20 Kwa maana wanapokutana watu wawili au watatu katika jina langu, hapo mimi nipo pamoja nao.”

Hakuna Mwisho Wa Kusamehe

21 Kisha Petro akaja kwa Yesu akamwuliza, “Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami niendelee kumsamehe? Hata mara saba?” 22 Yesu akamjibu, “Sikuambii mara saba, bali saba mara sabini.”

Mfano Wa Mdaiwa Asiyesamehe

23 “Kwa hiyo Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mfalme aliyetaka kukamilisha hesabu zake za fedha na watumishi wake. 24 Alipoanza kukagua hesabu zake, mtu mmoja aliyekuwa na deni la mamilioni ya shilingi, aliletwa kwake. 25 Na kwa kuwa alikuwa hawezi kulipa deni hilo, bwana wake aliamuru kwamba auzwe, yeye, mke wake, watoto wake na vyote alivyo navyo, ili zipatikane fedha za kulipa deni lake.

26 “Yule mtumishi akapiga magoti, akamsihi yule bwana akisema, ‘Naomba univumilie, nitakulipa deni lako lote.’ 27 Yule bwana akamwonea huruma, akafuta deni lake lote, akamwachilia.

28 “Lakini yule mtumishi alipotoka, alikutana na mtumishi mwenzake aliyekuwa amemkopesha shilingi chache. Akamkamata, akam kaba koo akimwambia, ‘Nilipe deni langu!’

29 “Yule mtumishi mwenzake akapiga magoti akamsihi akisema, ‘Naomba univumilie, nitakulipa deni lako lote.’ 30 Lakini akaka taa. Badala yake akampeleka afungwe gerezani mpaka aweze kulipa hilo deni.

31 “Watumishi wenzake walipoona mambo haya, walisikitika sana. Wakamwendea bwana wao wakamweleza yote yaliyotokea.

32 “Yule bwana akamwita yule mtumishi akamwambia, ‘Wewe mtumishi mwovu, uliponisihi, nilikusamehe deni lako lote. 33 Je, hukupaswa kumhurumia mtumishi mwenzako kama mimi nilivyokuhuru mia?’ 34 Kwa hasira yule bwana akamkabidhi yule mtumishi kwa askari wa gereza mpaka atakapomaliza kulipa deni lote.

35 “Na hivi ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyomfanyia kila mmoja wenu ambaye hatamsamehe ndugu yake kwa moyo.”