Nkwa Asem

Yohane 17

Yesu bɔ mpae ma n’asuafo

1Yesu kaa saa nsɛm yi wiei no, ɔhwɛɛ soro bɔɔ mpae se, “Agya, bere no adu. Hyɛ wo Ba no anuonyam, na Ɔba no nso nhyɛ wo anuonyam. Womaa no nnipa nyinaa so tumi sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma wɔn a wode wɔn maa no no nkwa a enni awiei. Na ɔkwan a wɔnam so benya nkwa a enni awiei ne sɛ, wobehu Onyankopɔn koro nokwafo no, ne Yesu Kristo a wosomaa no baa asase so no! Medaa w’anuonyam adi kyerɛɛ wɔ asase so na miwiee adwuma a wode hyɛɛ me nsa no yɛ. Na afei, Agya, fa anuonyam a mewɔ wɔ w’anim ansa na worebɔ wiase no hyɛ me wɔ w’anim ha.

“Mama nnipa a na anka wɔte wiase a wode wɔn hyɛɛ me nsa no ahu wo. Na wɔyɛ wo de na wode wɔn maa me. Wɔatie w’asɛm. Afei wɔahu sɛ biribiara a wode maa me no fi wo nkyɛn. Mekaa asɛm a woka kyerɛɛ me se menka nkyerɛ wɔn no kyerɛɛ wɔn na wotiei. Wonim sɛ ɛyɛ nokware sɛ mifi wo nkyɛn na mebae. Na wogye di sɛ wo na wosomaa me.

“Mebɔ mpae ma wɔn. Memmɔ mpae mma wɔn a wonnye w’asɛm nni, na mmom, nnipa a wode wɔn maa me no na mebɔ mpae ma wɔn, efisɛ, wɔyɛ wo de. 10 Biribiara a mewɔ no yɛ wo de na biribiara a wowɔ no nso yɛ me de. Ɛnam eyinom so ama manya anuonyam. 11 Na afei merefi wiase, na magyaw wɔn wɔ akyiri reba wo nkyɛn. Agya kronkron, wɔn a wode wɔn maa me no, fa wo din a tumi wɔ mu no bɔ wɔn ho ban na wɔayɛ baako sɛnea wo ne me yɛ baako no. 12 Bere a me ne wɔn wɔ hɔ no, mede tumi a wode maa me no hwɛɛ wɔn so. Mebɔɔ wɔn ho ban, na wɔn mu biara annyera, gye onipa a ɛsɛ sɛ ɔyera no nko ara, sɛnea ɛbɛyɛ a, Kyerɛwsɛm no bɛba mu.

13 “Afei mereba wo nkyɛn. Maka saa nsɛm yi nyinaa bere a meda so wɔ wiase yi sɛnea ɛbɛyɛ a m’anigye bɛhyɛ wɔn ma. 14 Mekaa w’asɛm kyerɛɛ wɔn na wiasefo tan wɔn, efisɛ, womfi wiase sɛnea me nso mimfi wiase no. 15 Mimmisa wo sɛ yi wɔn fi wiase, na mmom, mesrɛ sɛ, bɔ wɔn ho ban fi ɔbonsam nsam. 16 Sɛnea mimfi wiase no, saa ara nso na womfi wiase. 17 Fa wo nsɛm a ɛyɛ nokware no kyerɛkyerɛ wɔn na ɛntew wɔn ho, nyɛ wɔn kronkron. 18 Sɛnea wosomaa me baa wiase no, saa ara na me nso meresoma wɔn akɔ wiase. 19 Wɔn nti, mede me ho ma wo sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso de wɔn ho nyinaa bɛma wo.

20 “Memmɔ mpae mma wɔn nko. Mebɔ mpae ma wɔn a wɔnam wɔn asɛm a wɔbɛka no so agye adi no nso. 21 Mebɔ mpae sɛ wɔn nyinaa bɛyɛ baako. Agya, sɛnea wowɔ me mu na me nso mewɔ wo mu no, saa ara nso na ma wɔntena yɛn mu. Ma wɔn nyinaa nyɛ baako sɛnea ɛbɛyɛ a, wiase begye adi sɛ, wo na wosomaa me.

22 “Mede anuonyam a wode hyɛɛ me a ɛmaa me ne wo yɛɛ baako no ahyɛ wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a, wɔn nso, wɔbɛyɛ baako sɛnea yɛn nso yɛyɛ baako no. 23 Mewɔ wɔn mu na wo nso wowɔ me mu, sɛnea ɛbɛyɛ a, wɔn nyinaa bɛyɛ baako na wiase ahu sɛ, wo na wosomaa me na wodɔ wɔn sɛnea wodɔ me no.

24 “Agya, mepɛ sɛ wɔn a wode wɔn maa me no bɛka me ho wɔ faako a mewɔ no, na wɔahu m’anuonyam, anuonyam a wode maa me no, efisɛ, wodɔ me ansa na wobɔɔ wiase.

25 “Agya kronkron, wiase nnim wo, nanso me de, minim wo; na asuafo yi nim sɛ wo na wosomaa me. 26 Mama wɔahu sɛnea wo te na mɛkɔ so ayɛ saa daa, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔdɔ a wodɔ me no bɛtena wɔn nso mu na me nso, matena wɔn nso mu bi.”

New International Reader's Version

John 17

Jesus Prays for Himself

1After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed. He said,

“Father, the time has come. Bring glory to your Son. Then your Son will bring glory to you. You gave him authority over all people. He gives eternal life to all those you have given him. And what is eternal life? It is knowing you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth. I have finished the work you gave me to do. So now, Father, give glory to me in heaven where your throne is. Give me the glory I had with you before the world began.

Jesus Prays for His Disciples

“I have shown you to the disciples you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me. And they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. I gave them the words you gave me. And they accepted them. They knew for certain that I came from you. They believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world. I am praying for those you have given me, because they are yours. 10 All I have is yours, and all you have is mine. Glory has come to me because of my disciples. 11 I will not remain in the world any longer. But they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them safe by the power of your name. It is the name you gave me. Keep them safe so they can be one, just as you and I are one. 12 While I was with them, I guarded them. I kept them safe through the name you gave me. None of them has been lost, except the one who was headed for ruin. It happened so that Scripture would come true.

13 “I am coming to you now. But I say these things while I am still in the world. I say them so that those you gave me can have the same joy that I have. 14 I have given them your word. The world has hated them. That’s because they are not part of the world any more than I am. 15 I do not pray that you will take them out of the world. I pray that you will keep them safe from the evil one. 16 They do not belong to the world, just as I do not belong to it. 17 Use the truth to make them holy. Your word is truth. 18 You sent me into the world. In the same way, I have sent them into the world. 19 I make myself holy for them so that they too can be made holy by the truth.

Jesus Prays for All Believers

20 “I do not pray only for them. I pray also for everyone who will believe in me because of their message. 21 Father, I pray they will be one, just as you are in me and I am in you. I want them also to be in us. Then the world will believe that you have sent me. 22 I have given them the glory you gave me. I did this so they would be one, just as we are one. 23 I will be in them, just as you are in me. This is so that they may be brought together perfectly as one. Then the world will know that you sent me. It will also show the world that you have loved those you gave me, just as you have loved me.

24 “Father, I want those you have given me to be with me where I am. I want them to see my glory, the glory you have given me. You gave it to me because you loved me before the world was created.

25 “Father, you are holy. The world does not know you, but I know you. Those you have given me know you have sent me. 26 I have shown you to them. And I will continue to show you to them. Then the love you have for me will be in them. I myself will be in them.”