Nkwa Asem

Yohane Adiyisɛm 5

Nsɔwano nhoma no

1Mihui sɛ nea ɔte ahengua so no kita nhoma bi wɔ ne nsa nifa mu. Na wɔakyerɛw akyiri ne anim nyinaa a wɔde nsɔwano ason asosɔw ano. Mihuu ɔbɔfo tumfoɔ bi a ɔde nne kɛse kae se, “Hena na ɔfata sɛ obue nsɔwano no na obue nhoma no mu?” Nanso wɔannya obiara a ɔwɔ soro anaa asase so anaa asase ase a otumi buee nhoma no mu hwɛɛ mu.

Misui yiye efisɛ, wɔannya obiara a ɔfata sɛ obue nhoma no ano na ɔhwɛ mu.

Afei ɔpanyin baako ka kyerɛɛ me se, “Nsu. Hwɛ! Gyata a ofi Yuda abusuakuw mu a, ɔyɛ Dawid aseni adi nkonim, na obetumi abue nsɔwano ason no na wabue nhoma no ano.”

Afei mihuu oguammaa bi sɛ ogyina ahengua no mfinimfini a ateasefo baanan no ne mpanyimfo no atwa ne ho ahyia. Wohwɛ a na ɛsɛ nea wɔakum Oguammaa no. Na ɔwɔ mmɛn ason ne aniwa ason a egyina hɔ ma Onyankopɔn ahonhom ason no a wɔasoma wɔn aba wiase no. Oguammaa no kogyee nhoma no fii nea ɔte ahengua so no nsa nifa mu. Ɔyɛɛ saa no, ateasefo baanan no ne mpanyimfo aduonu anan no butubutuw Oguammaa no anim. Na wɔn mu biara kita sanku ne sika ayowa a aduhuam a Onyankopɔn nkurɔfo de bɔ mpae wɔ mu.

Wɔtoo dwom foforo se, “Wofata sɛ wofa nhoma no na wubue ne nsɔwano no. Efisɛ, wokum wo, na ɛnam wo wu so ma wɔtɔɔ nnipa fii abusua biara, kasa biara, ɔman biara ne nkurɔfo biara mu maa Onyankopɔn. 10 Woayɛ wɔn asɔfo ahemman sɛ, wɔnsom yɛn Nyankopɔn, na wobedi asase so hene.”

11 Bio mehwɛe, tee abɔfo mpempem nka. Na wɔatwa ahengua no ne ateasefo baanan no ne mpanyimfo no ho ahyia 12 reto dwom dennen se, “Ɛsɛ sɛ Onyankopɔn a wokum no no nya tumi, ahonya, nyansa ne ahoɔden ne nidi ne anuonyam ne nkamfo!”

13 Na metee sɛ abɔde a wɔwɔ soro, asase so, asase ase ne abɔde biara a wɔwɔ po mu ne abɔde biara a wɔwɔ wiase nyinaa reto dwom se, “Nhyira ne nidi ne anuonyam ne tumi nka nea ɔte ahengua no so ne Oguammaa no daa daa!” 14 Abɔde anan no gyee so se, “Amen!” Na mpanyimfo no butubutuw hɔ somee.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

启示录 5

羔羊与封印的书卷

1接着,我看见坐在宝座上的那位右手拿着一卷内外写着字、用七个印封住的书。 有一位大力天使高声问道:“谁有资格揭开那七个封印,打开那卷书?” 可是,天上、地上、甚至地底下都没有人有资格揭开并阅读那卷书。 我见无人有资格揭开并阅读那卷书,便放声大哭。 有一位长老对我说:“不要哭。你看,犹大支派的狮子、大卫的根已经得胜了!祂能揭开那七个封印,打开那卷书。”

我又看到宝座、四个活物和众长老之间站着一只好像是被宰杀过的羔羊。祂身上的七只角和七只眼睛代表奉差遣到普天下去的上帝的七灵。 那羔羊走上前去,从坐在宝座上的那位右手中接过书卷。 祂拿过书卷后,四个活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前,各拿着竖琴和盛满了香的金香炉。那些香就是众圣徒的祈祷。 他们唱着一首新歌:

“你配拿书卷并揭开封印,
因你曾被杀,
用你的血从各部落、各语言族群、各民族、各国家,
将人买赎回来归给上帝。
10 你又使他们成为上帝的国度和祭司,
他们要在地上执掌王权。”

11 我看见宝座、四个活物和众长老的周围有千千万万的天使,又听见他们高声呼喊: 12 “那被杀的羔羊配得权柄、财富、智慧、能力、尊贵、荣耀和颂赞!”

13 我又听到天上、地上、地底下和海洋中一切被造之物同声说:“愿颂赞、尊贵、荣耀和权柄都归于坐在宝座上的那位和羔羊,直到永永远远!” 14 四个活物就说:“阿们!”众长老也俯伏敬拜。