Nkwa Asem

Mateo 18

Hena ne ɔkɛseɛ

1Ɛbɛyɛ saa bere koro no ara mu, Yesu asuafo no baa ne nkyɛn bebisaa no se, wɔn mu hena na ɔbɛyɛ kɛse ɔsoro ahenni no mu.

Yesu frɛɛ abofra ketewa bi de no begyinaa wɔn mfinimfini. Afei, ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Merema mo ate ase sɛ gye sɛ motwe mo ho fi mo bɔne ho, na moyɛ sɛ mmofra nketewa, na mode mo ho ma Onyankopɔn ansa na mobetumi akɔ ɔsoro ahenni no mu.” Enti, obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase sɛ abofra yi no, ɔno ne kɛse koraa ɔsoro ahenni no mu. Na mo mu biara a, me nti, obegye abofra ketewa biara te sɛ oyi no, wagye me nso aba ne nkyɛn. Enti sɛ obi to mmofra nketewa a wogye me di yi bi hintidua a, eye ma no sɛ anka wɔde ɔbotan bɛsɛn ne kɔn mu atow no akyene ɛpo mu.

“Wiase nnue wɔ ne hintiduato ho! Hintiduato wɔ hɔ de, nanso nea ɛnam ne so bɛba no nnue. Enti, sɛ wo nsa anaa wo nan ma woyɛ bɔne a, twa na tow kyene. Eye ma wo sɛ wode dɛm bɛkɔ soro sen sɛ wɔde wo nipa mu bɛto ogyatannaa mu. Na sɛ w’ani ma woyɛ bɔne a, tu na tow kyene. Eye ma wo sɛ wode ani koro bɛkɔ ɔsoro sen sɛ wowɔ ani abien na wɔde wo bɛto ogyatannaa mu.

Oguan a wayera no ho bɛ

10 “Monhwɛ yiye, na moammu saa mmofra nketewa yi mu baako koraa animtia. Mereka akyerɛ mo se, ɔsoro hɔ no, wɔn abɔfo wɔ m’agya nkyɛn daa. 11 Na me, Agyenkwa no, mebae sɛ merebegye wɔn a wɔayera no nkwa.

12 “Sɛ onipa bi wɔ nguan ɔha, na wɔn mu baako kokyin na ɔyera a, dɛn na ɔbɛyɛ? Ɔrennyaw aduɔkron akron no hɔ nkokyinkyin mmepɔw so ne abon mu nhwehwɛ nea wayera no? 13 Na sɛ ɛba sɛ ohu saa oguan no a, n’ani gye no ho sen aduɔkron akron a wɔwɔ fie no. 14 Saa ara nso na m’agya a ɔwɔ soro no mpɛ sɛ nketewa yi mu baako bɛyera.

Onua fom wo a, w’asɛde

15 “Sɛ wo nua fom wo a, kɔ ne nkyɛn na wo ne no baanu no nka nea ɔyɛɛ wo a ɛnyɛ wo dɛ no. Sɛ otie nea woka no, na ɔte ne ho ase a, onua ayɛ onua. 16 Na sɛ wantie nso a, san fa onipa baako anaa baanu ka wo ho kɔ ne nkyɛn na wɔadi nea ebesi hɔ no nyinaa ho adanse. 17 Sɛ wantie wo ara a, fa asɛm no kɔma asafo. Na sɛ wudi bem asafo no anim na ɔnte ne ho ase ara a, asafo no mpam no mfi wɔn mu. 18 Mereka akyerɛ mo se, biribiara a mobɛkyekye wɔ asase so no, wɔakyekye wɔ soro; na biribiara a moasan wɔ asase so no, wɔasan wɔ soro.

19 “Meresan aka akyerɛ mo bio se, sɛ mo mu baanu biara a wɔte asase yi so hwehwɛ biribi, na wɔde nokware bisa m’agya a ɔwɔ soro no a, ɔbɛyɛ ama wɔn. 20 Na nea baanu anaa baasa ahyia wɔ me din mu no, na mewɔ wɔn mfinimfini.”

Ɔpaani tirimɔdenfo no

21 Petro baa Yesu nkyɛn bebisaa no se, “Awurade, mpɛn ahe na sɛ me nua fom me a, memfa nkyɛ no? Mpɛn ason anaa?”

22 Yesu buaa no se, “Dabi! Mpɛn aduɔson ahorow ason!

23 “Ɔsoro ahenni no te sɛ ɔhene bi a ɔpɛe sɛ ɔne n’apaafo bu nkontaa. 24 Nkontaabu no mu no, wɔde ɔpaani bi a ɔde no ka sidi ɔpepem du brɛɛ no. 25 Esiane sɛ na onni sika a ɔde betua ka no nti, ɔhene no hyɛe sɛ wɔntɔn ɔne ne yere ne ne mma ne biribiara a ɔwɔ na wɔmfa mmetua ka no.

26 “Ɔpaani no de n’anim butuw fam srɛɛ ne wura yi se, ‘Me wura, hu me mmɔbɔ, na tɔ wo bo ase ma me, na mɛba abetua ka a mede wo no nyinaa.’

27 “Ɔpaani yi asɛm a ɔkae yi yɛɛ ɔhene no mmɔbɔ, ma ogyaa no de ne ka no nyinaa nso kyɛɛ no.

28 “Saa ɔpaani yi fi hɔ no, okohuu ɔpaani foforo bi a ɔde no ka sidi mpenu. Otim no amenewa sɛ ontua no ka a ɔde no no wɔ hɔ ara.

29 “Ɔkafo no kotow, paa no kyɛw se ɔntɔ ne bo ase mma no na obetua no ka.

30 “Nanso, ɔno de, wampene. Ɔma wɔde ɔkafo yi kɔtoo afiase sɛ gye sɛ watua no ka a ɔde no no nyinaa ansa na ɔbɛma wɔagyaa no.

31 “Ɔkafo yi nnamfo kɔkaa asɛm a asi no nyinaa kyerɛɛ ɔhene no. 32 Ɔhene no tee no, ɔfrɛɛ saa ɔpaani a ɔde ne ho kyɛɛ no no baa n’anim. Ɔka kyerɛɛ no se, ‘Onipa bɔne ne otirimɔdenfo! Wosrɛɛ me no, mede ka kɛse a wode me no nyinaa kyɛɛ wo; 33 ɛnsɛ wo sɛ wo nso wuhu wo yɔnko mmɔbɔ sɛnea mihuu wo mmɔbɔ no anaa?’

34 “Ɔhene no de abufuw ma wɔde ɔpaani yi kɔtoo afiase kae se, gye sɛ watua ka a ɔde no no nyinaa ansa na ɔbɛma wɔayi no. 35 Saa ara na sɛ moamfa mo nuanom mfomso ankyɛ wɔn a, me soro Agya nso, remfa mo mfomso nkyɛ mo.”

Ang Pulong Sa Dios

Mateo 18

Kinsa gayod ang Labaw sa Tanan?

(Mar. 9:33-37; Luc. 9:46-48)

1Niadtong higayona miduol kang Jesus ang iyang mga tinun-an ug nangutana, “Kinsa man gayod ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sa Dios?” Gitawag ni Jesus ang usa ka bata ug gipaatubang niya kanila. Unya miingon siya, “Sa pagkatinuod, kon dili kamo magbag-o ug mahisama sa mga gagmayng bata, dili gayod kamo maapil sa paghari sa Dios. Kay ang tawo nga nagapaubos sama niini nga bata, mao ang labaw sa tanan nga sakop sa paghari sa Dios.

“Ug si bisan kinsa nga tungod sa iyang pagsunod kanako modawat sa bata nga sama niini, nagadawat usab kanako. Apan si bisan kinsa nga mahimong hinungdan sa pagbiya niining gagmayng kabataan sa ilang pagtuo kanako, maayo pa nga higtan ang iyang liog ug galingan nga bato ug ihulog siya ngadto sa lawod.”

Ang mga Pagtintal

(Mar. 9:42-48; Luc. 17:1-2)

“Alaot ang mga tawo dinhi sa kalibotan kay ang pagtintal kanunayng moabot kanila. Hinuon kini mahitabo gayod. Apan alaot gayod ang tawo nga maoy manintal sa iyang isigka-tawo.

“Kon ang imong kamot o tiil mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, putla kana ug ilabay! Mas maayo pa nga usa ra ang imong kamot o tiil apan may kinabuhi ka nga walay kataposan kaysa kompleto ang imong kamot ug tiil apan itambog ka man lang ngadto sa kalayo nga nagadilaab sa walay kataposan. Ug kon ang imong mata mahimong hinungdan sa imong pagbiya kanako, lugita kana ug ilabay! Mas maayo pa nga usa ra ang imong mata apan may kinabuhi ka nga walay kataposan kaysa kompleto ang imong mata apan itambog ka man lang ngadto sa kalayo sa impiyerno.”

Ang Sambingay bahin sa Karnero nga Nawala

(Luc. 15:3-7)

10 “Pagbantay nga dili gayod ninyo tamayon bisan ang usa niining mga bata. Kay ang tinuod, ang mga anghel sa Dios nga nagabantay kanila anaa kanunay sa atubangan sa akong Amahan sa langit. 11 [Kay ako nga Anak sa Tawo mianhi dinhi sa kalibotan sa pagluwas sa mga tawo nga nangawala tungod sa ilang mga sala.]

12 “Kon ang usa ka tawo may 100 ka mga karnero ug mawala ang usa niini, unsa man ang iyang buhaton? Sigurado gayod nga biyaan niya ang 99 nga nanabsab didto sa bungtod ug pangitaon niya ang karnero nga nawala. 13 Ug kon iya kining makita malipay gayod siya. Ang tinuod, mas dako ang iyang kalipay sa usa nga nawala nga iya rang nakit-an kaysa 99 nga wala mawala. 14 Mao usab kana ang bation sa inyong Amahan nga langitnon. Dili gayod niya buot nga mawala ang bisan usa lang ka gamay nga bata.

Kon Nakasala Kanimo ang Imong Isigka-tumutuo

15 “Kon ang imong isigka-tumutuo nakasala kanimo, adtoi siya ug sultihi sa iyang gibuhat nga sala. Apan kini buhaton mo nga kamo-kamo ra. Kon maminaw siya kanimo, magkasinabtanay kamo pag-usab, ug mapabalik mo siya sa Dios. 16 Apan kon dili siya maminaw kanimo, pagdala ug usa o duha ka tumutuo aron matuman mo ang nahisulat sa Kasulatan nga ‘ang inyong panagsulti mapamatud-an sa duha o tulo ka saksi.’[a] 17 Apan kon dili pa gayod siya maminaw kanila, isulti kini sa iglesia. Ug kon dili pa gayod siya maminaw kanila, ayaw na ninyo siya pagtagda. Isipa na lang ninyo nga sama siya sa mga tawo nga wala motuo sa Dios o sama sa mga maniningil ug buhis.”[b]

Ang Gidili ug ang Gitugot

18 “Sa pagkatinuod, ang bisan unsa nga dili ninyo itugot dinhi sa kalibotan mao man ang wala itugot sa Dios, ug ang bisan unsa nga itugot ninyo mao man ang gitugot sa Dios.

19 “Ug buot ko nga mahibaloan ninyo nga kon ang duha kaninyo dinhi sa kalibotan magkauyon bahin sa bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, buhaton kana alang kaninyo sa akong Amahan sa langit. 20 Kay kon may duha o tulo nga nagatigom tungod kanako, ako uban kanila.”

Ang Sambingay bahin sa Sulugoon nga Dili Mopasaylo

21 Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, “Ginoo, kon ang akong igsoon[c] kanunay lang makasala kanako, kapila ko ba gayod siya pasayloon? Makapito ba?”

22 Mitubag si Jesus kaniya, “Dili lang kapito, kondili ka-77.[d] 23 Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. 24 Samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidala kaniya ang sulugoon nga nakautang kaniya ug minilyon. 25 Tungod kay dili siya makabayad nagsugo ang hari nga ibaligya siya isip ulipon lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ug ibaligya usab ang tanan niyang kabtangan aron mabayran niya ang iyang utang. 26 Ang sulugoon miluhod atubangan sa hari ug nagpakilooy nga miingon, ‘Pasensyahi lang una ako kay bayran ko ra ikaw sa tanan!’ 27 Nalooy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya ug wala na pabayara sa iyang utang, ug gipapauli siya.”

28 “Sa pag-uli niadtong sulugoon natagboan niya ang iyang isigka-sulugoon nga nakautang kaniya ug gamay ra kaayo. Gilabnot niya kini, gituok, ug giingnan, ‘Bayri ako sa imong utang!’ 29 Miluhod ang iyang kauban nga sulugoon ug nagpakilooy kaniya, ‘Pasensyahi lang una ako kay bayran ko ra ikaw!’ 30 Apan wala gayod siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kadto nga sulugoon hangtod nga kini makabayad. 31 Pagkakita niadto sa uban nga mga sulugoon nasubo kaayo sila, busa miadto sila sa ilang hari ug gisulti ang nahitabo. 32 Gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, ‘Labihan ka kadaotan nga sulugoon. Gipasaylo ko ikaw sa imong utang kanako tungod kay nagpakilooy ka. 33 Ngano bang wala mo kaloy-i ang imong isigka-sulugoon ingon nga ako nalooy kanimo?’ 34 Nasuko gayod ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron nga masilotan hangtod mabayran ang tanan niyang utang.” 35 Unya miingon si Jesus kanila, “Mao usab kini ang buhaton kaninyo sa akong Amahan nga langitnon kon dili kamo makapasaylo sa inyong isigka-tawo sa kinasingkasing gayod.”

Footnotes

  1. 18:16 Tan-awa usab ang Deu. 19:15.
  2. 18:17 maniningil ug buhis: ginaila sa mga Judio nga mga daotan gayod nga mga tawo.
  3. 18:21 igsoon: Tingali ang buot ipasabot, isigka-tumutuo.
  4. 18:22 ka-77: o, 70×7.