Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 2

Taita Diosca juchachina cajpitajmi juchachinga

1Chaimanta, canca pi cashpapish, mana canlla alli ricuri tucunguichu. Shujtajllata juchachishpaca, can juchachishca runallapitajmi canllataj mana alli cashcata ricucungui. Can juchachishca runa shinallatajmari causangui. Chashna millaillapi causajcunataca, Taita Diospaj juchachishpa llaquichinataj cashcataca yachanchijmi. Canpish can juchachishca runacuna shinallatajmi rurashpa causangui. Chashna cashca jahuaca, ¿‘Taita Dios juchachishpa llaquichinamantaca, quishpirishami’ yuyanguichari? Taita Diosca alli cashpaca, mana utca p'iñarij cashpamari, ima laya cajpipish mana utca llaquichin. Mana cashpaca chaitachu, ¿yangapi churangui? Diospajman cutirichun yuyachisha nishpalla, canta chashna shuyacushcataca, ¿manachu yachangui?

Pai shuyacujpipish canca rumi shungu cashpami Diospajmanca manataj tigraringui. Chashnami Taita Dios p'iñari punlla, llaquichinataj cajpi llaquichichunca, ashtahuan ashtahuan paita p'iñachicungui. Chaipimi Diosca, tucuicunaman imallata rurashcamantaca, japina cashcatataj cunga. Tucui causaipi allita rurashpa, Dios sumajyachishca canata, jatun nishca canata, huiñai causaita mashcajcunamanca, huiñai causaitami cunga. Chashna cajpipish p'iñanacushpalla purijcunata, cashcatataj huillashcatapish mana caźushpa, mana rurana cashcata rurajcunataca, Diosca jatunta p'iñarishpami, juchachishpa, jatun llaquiman cachanga. Millaita rurajcunataca tucuicunatami judiocunataraj, griegocunatapish jatun llaquipish, jatun manchaipish japinga. 10 Ashtahuanpish allita rurajcunataca, judiocunataraj, griegocunatapish tucuicunatami Diosca sumajyachinga, jatunyachinga, sumaj causaitapish cunga. 11 Taita Diosca, mana pipaj ñahuita ricushpalla imatapish ningachu.

12 Moisés Mandashcata mana yachashpa millaita rurajcunaca, chai Mandashcahuan mana juchachishca cashpapish, chingaringallatajmi. Chai Mandashcata yachashca jahua millaita rurajcunatacarin, chai Mandashcallatajmi juchachinga. 13 Mandashcata uyashcallamantaca, Taita Diospaj ñaupajpica, mana ima juchachina illajcuna tucunchu. Ashtahuanpish Mandashcapi nishcata rurajcunatamari, Diosca ima juchachina illajta ruran. 14 Mana israelcunaca, chai Mandashcata mana yachashpapish paicunapaj yuyaimanta, chai Mandashcapi nishca shinata rurashpaca, paicunallatajmi quiquin mandashca tucun. 15 Mandashcapi nishca shina causashpami, chai mandashcataca shungupi quillcashcata ricuchin. Paicunapaj quiquin yuyaillatajmi, chaitaca huillan. Shinallataj paicunapaj yuyaicunallatajmi, mana alli nishpa juchachinga, mana cashpaca mitsanga. 16 Ñuca huillacuj alli huillaipi nicuj shinallataj, Taita Dios tucui runacuna pacalla rurashcacunatapish Jesucristomanta ricuchi punllami chashna canga.

Mandashcata charishcamantami israelcunaca jatun tucushca

17 Riqui, canca, “Judiomi cani” niringuimi, “Mandashcata charinimi, Diosta charinimi” nishpami jatun tucungui. 18 Diospaj munaitapish allimi yachangui. Mandashcata yachashcamanta ashtahuan allita agllanatapish yachajmi cangui. 19 Chashnallataj: “Ñahui mana ricujcunata alli pushajmi cani, amsapi cajcunata achijyachij luzmi cani. 20 Imata mana yachajcunatapish, huahua shinacunatapish yachachijmi cani” niringuimi. Yachana cashcatataj Diosmanta yachachij Mandashcacunata charishpami, chashnaca yuyangui. 21 Canca, shujtajcunata yachachij cashpapish, ¿ima nishpataj canllatajca mana yachachiringuiari? Canca, “Mana shuhuanachu” nishpapish, ¿ima nishpataj shuhuanguiari? 22 Canca, “Mana huainayanachu” nishpapish, ¿ima nishpataj huainayanguiari? Rurashcalla dioscunata p'iñashpapish, ¿ima nishpataj chai dioscunapaj huasimanta imatapish shuhuanguiari? 23 Mandashcata charishcamanta jatun tucushpapish, canca, ¿ima nishpataj chai Mandashcata p'aquishpa, Taita Diostaca pingachinguiari? 24 Chaimantami Dios Quillcachishcapica: “Cancunamantami mana israelcunaca, Taita Diospaj shutitaca c'amincuna” nicun.

25 Mandashcata can caźujllapimi, can charishca aicha punta carata p'itichishcapish alli. Ashtahuanpish Mandashcata mana caźujpica, cambaj aicha punta carata p'itichishcapish mana rurashca shinallatajmi. 26 Maijanpish, aicha punta carata mana p'itichishca cashpapish, Mandashcapi nishcacunata pajtachijpica, ¿manachu Diosca aicha punta carata p'itishcata shinallatataj ricunga? 27 Maijanpish paipaj aicha punta carata mana p'itichishca cashpapish, Mandashcata pajtachishpaca, paimi cantaca pingachinga. Canca quillcashca Mandashcata charishca jahua, aicha punta caratapish p'itishca cashca jahuamari, Mandashcataca mana caźungui.

28 Jahua shimillahuan “Judiomari cani” nijca, mana judiotajchu. Paipaj aicha punta carata p'itichishcapish, mana rurashca shinallatajmi. 29 Ashtahuanpish ucu shungupitaj aicha punta carata p'itishca shina cajmi, judiotajca. Chaitaca, quillcashca Mandashcaca mana rurai tucunchu, Diospaj Espiritullami ruran. Chashna rurashcataca, mana runacunaca alli ninchu, ashtahuanpish Taita Diosmari alli nin.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

羅馬書 2

上帝公義的審判

1因此,你這論斷人的啊,不管你是誰,都難逃罪責。你在什麼事上論斷別人,就在什麼事上定了自己的罪,因為你論斷別人的事,自己也在做。 我們都知道,上帝必按真理審判做這些事的人。 你這人啊,你論斷別人,自己卻做同樣的事,你以為自己能逃脫上帝的審判嗎? 還是你藐視祂深厚的慈愛、寬容和忍耐,不知道祂的慈愛是要引導你悔改嗎? 你這樣硬著心不肯悔改等於是為自己積蓄烈怒,上帝的烈怒在祂施行公義審判的那天必臨到你。 上帝必照各人的行為施行賞罰。 凡是恆心行善、尋求榮耀、尊貴和永恆福分的人,祂要把永生賜給他們; 至於那些自私自利、違背真理、行為不義的人,祂的烈怒和怒氣要降在他們身上。 一切作惡之人必受患難和痛苦,先是猶太人,然後是希臘人。 10 祂要將榮耀、尊貴和平安賜給一切行善的人,先是猶太人,然後是希臘人。 11 因為上帝不偏待人。

12 沒有上帝律法的人若犯罪,雖然不按律法受審判,仍要滅亡;有上帝律法的人若犯罪,必按律法受審判。 13 因為上帝眼中的義人不是聽到律法的人,而是遵行律法的人。 14 沒有律法的外族人若順著天性做合乎律法的事,他們雖然沒有律法,自己就是自己的律法。 15 這表明律法的要求刻在他們心裡,他們的良心也可以證明,因為他們的思想有時指控他們,有時為他們辯護。 16 按照我所傳的福音,到了審判之日,上帝要藉著耶穌基督審判人一切隱祕的事。

猶太人與律法

17 你自稱是猶太人,倚仗上帝所賜的律法,自誇與上帝有特別的關係; 18 你受過律法的教導,知道上帝的旨意,能明辨是非; 19 你自信可以做盲人的嚮導、黑暗中的人的光、 20 愚昧人的師傅、小孩子的老師,因為你從律法中得到了知識和真理。 21 那麼,你這教導別人的,為什麼不教導自己呢?你教導人不可偷盜,自己卻偷盜嗎? 22 你告訴他人不可通姦,自己卻通姦嗎?你憎惡偶像,自己卻去偷廟裡的東西嗎? 23 你以律法自誇,自己卻違犯律法羞辱上帝嗎? 24 正如聖經上說:「因你們的緣故,上帝的名在外族人中受到褻瀆!」

25 如果你遵行律法,割禮才有價值;如果你違犯律法,受了割禮也如同未受割禮。 26 如果未受割禮的人遵行律法的教導,他豈不算是受了割禮嗎? 27 身體未受割禮卻遵行律法的人,必審判你這有律法條文、受了割禮卻違犯律法的人。 28 因為徒具外表的猶太人不是真正的猶太人,身體上的割禮也不是真正的割禮。 29 唯有從心裡做猶太人的才是真猶太人,真割禮是藉著聖靈在心裡受的割禮,不在於律法條文。這樣的人得到的稱讚不是從人來的,而是從上帝來的。