Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 13

Mandajcunataca Diosmi churashca

1Mandajcunataca, tucuicunami caźuna. Mandajta Dios mana churajpica, pi mana tiyanchu. Cunan tiyaj mandajcunaca, Dios churashcami. Chaimanta, pipish mandajcunata mana caźujca, Taita Dios churashca mandajtami mana caźun. Chai mana caźujcunaca, llaquita japingacunatajmi. Mandajcunaca allita rurajcunata manchachingapajca, mana tiyacunchu, millaita rurajcunallatami manchachincuna. Mandajcunata mana manchasha nishpaca, allita rurashpa causai. Can allita rurajpica, mandajcunaca alli ningacunami. Mandajcunaca, cambaj allipajllataj Dios churashcapimi, paita servicuncuna. Mana allita rurajllapimi, cantaca manchachingacuna. Paicunaca, Taita Diosta servijcunami. Chaimanta, espadataca mana yangamanta charincunachu. Millaita rurajcunataca manchachina cajpitajmi, llaquichishpa jarcancuna. Chaimanta, mandajcunataca caźunatajmi. Ama manchashcallamanta caźuichijchu. Ashtahuanpish cancunapaj yuyaipitaj, alli cana yuyaihuan caźuichij.

Mandajcunaca, Taita Diosta servijcuna cashpami, punllanta chai ruranapi tiyancuna. Chaimantami paicunamanca, impuestota cunguichij. Paicunaman imata cuna cajpica, cunatajmi canguichij. Imamanta ramachijpipish ramaichij, impuesto cuna cajpipish impuestota cuichij. Alli nina cajpica, alli nichij. Cumurina cajpica, cumurichij.

Shujtajcunapajpish alli ruranami

Piman ama imata dibichijchu, c'uyanallata piman cashpapish dibichij. Caishuj chaishuj c'uyanacushpallami, Mandashcataca pajtachinguichij. Mandashcapica: «Ama huainayangui, ama huañuchingui, ama shuhuangui, ama llullangui, shujtajcunapaj imacunatapish ama munangui» ninmi. Tucui caishuj mandashcacunapish: «Can quiquinta c'uyarij shinallataj, shujtajcunatapish c'uyangui» nishpa mandashcapimi, tandachishca tiyacun. 10 C'uyajca, pita mana llaquichinchu. Chashna cajpica, c'uyajmi Mandashcapi nishcataca, tucuita pajtachin.

11 Ima punllacunapi causacushcataca, cancunallataj yachanguichijmi. Ña rijcharishpa, jatarinami canguichij. Ñucanchijta quishpichinaca, crishca punllamanta cunancamaca, ñamari ashtahuan quichquiyamushca. 12 Amsaca ñallami achijyagrin, ñamari punlla callarigrin. Chaimanta, amsapi ruracushcataca saquishun, achijpi causangapaj macanacunata churarishunchij. 13 Punllapi puricuj shinataj sumajta causashunchij. Ama jatun micuillapi, ubyaicunallapi purishunchijchu. Ama huainayashunchijchu, chai millai munaicunahuan ama ruparishpa purishunchijchu, ama p'iñanacushunchijchu, pipaj imacunatapish ama munashunchij. 14 Ashtahuanpish, Apunchij Jesucristota churarichij. Quiquin aicha munashcataca, ama ruraichijchu.