Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 12

‘Crijcunaca Diospajlla causaichij’ nishcami

1Chaimanta huauqui, panicuna, Taita Dios jatunta llaquishcata yuyaipi charinguichij. Chai yuyaihuan cancunaca, quiquin aichata Paiman cushpa rupachij shina, Pai cushicuchun, Paipajlla, chuyata causaichij. Tucui shunguhuan Diosta yuyarishpatajca chashnami causana. Cunan punlla millai runacunataca, ama catichijchu. Chaipaj randica, yuyaimantapacha mushujyarishpa, mushuj causaita causaichij. Chashnami, Taita Dios munashca shina allita rurashpa, paita cushichishpa, ima pandata mana rurashpa causai tucunguichij.

Ñucataca mana c'uyaipaj cajpipish Diosmi c'uyahuarca. Chaillamantami, cancunataca tucuicunallatataj caita nini: Ama shuj ashtahuan, shuj ashtahuan cashcata yuyaichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios tucui cancunaman crina yuyaita cushca shinalla, alli yuyaiyuj caichij. Ñucanchijca, shuj cuerpollapimi imalla tiyajcunataca, achcata charinchij. Chashna cashpapish, mana tucui chaicuna shujlla ruranata charinchu. Ñucanchijpish, Cristohuan shujlla tucushcamantaca, achcacuna cashpapish, shuj cuerpollami canchij. Chaimantami, caishuj chaishuj chaipurallataj canchij.

Diosca mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashpallami ñucanchijmanca, ch'ican ch'ican rurai tucunata, pai munashca shina curca. Dios ima nishcata huillaj cashpaca, crijpi Dios cushca shinalla huillachun. Shujtajcunata servij canata cushca cajpica, servina yuyailla cachun. Yachachij cashpaca, yachachina yuyailla cachun. Maijanpish cunaj cashpaca, alli yuyaihuan cunachun. Huajchacunaman caraj cashpaca, ama mitsaj mitsajlla carachun. Pushaj cai tucushpaca, ama q'uilla q'uillalla purichun. Shujtajcunata ayudaj cashpaca, cushicuihuan ayudachun.

Shunguhuantaj c'uyanacunguichij

Shungumantataj c'uyanacuichij. Imapish mana allitaca p'iñaichij, allitaca ashtahuan ruracuichijlla. 10 Huauquipura shinataj, caishuj chaishuj c'uyanacuichij. Caishuj chaishuj randinmanta alli ninacushpa, valichinacuichij.

11 Imata ruracushpapish, ama q'uilla caichijchu. Diospaj Espíritu yuyachishca shina, rupaj shunguhuan, Apunchij Jesusta servichij. 12 Shuyacushcataca, cushicuihuan shuyaichij. Ima llaqui japijpipish, apaichijlla, Diostaca mañaracuichijlla. 13 Diospajlla cajcunapaj ima illajpica, charishcata raquinacuichij. Cancunapaj huasiman shamujcunatapish, alli chasquichijlla. 14 Cancunata llaquichijcunataca, bendiciaichij. Llaqui tucuchun ninapaj randica bendiciaichij. 15 Cushicuihuan cajcunahuanca cushicuichij, huacajcunahuanca huacaichij. 16 Caishuj chaishuj, shujlla yuyaihuan sumajta causaichij. Ama jatun tucuichijchu, ashtahuanpish huajchacunahuan apanacuichij. Ama, ‘Alli yachajmi cani’ yuyaichijchu.

17 Cancunata llaquichijcunataca, ama tigra llaquichichijchu. Tucuicunapaj ñaupajpi allita ruraichij. 18 Tucuicunahuan sumajta causangapaj ima allita rurai tucushpaca, ruraichijlla. 19 Ñuca c'uyashca crijcuna, cancunata p'iñajcunataca, ama cancunallataj llaquichichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquichichun saquichijlla. Mandaj Diosllatajmi Pai Quillcachishcapica: «Ñucami llaquichisha, ñucami paicuna japina cashcataca cusha» nicun. 20 Chashna cajpica:

«Canta p'iñaj yaricachijpica, caranguilla,
    Yacunachijpipish, yacuta cunguilla.
Chashna rurajpica Paica llaquiringami,
    ñahui pucayajta pingaringami» ninpishmi.

21 Ima millai yuyai shamujpipish, ama atichinguichu. Ashtahuanpish allita rurashpa, millaitaca mishanguitaj.

Thai New Contemporary Bible

โรม 12

เครื่องบูชาอันมีชีวิต

1เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์[a] และที่พระเจ้าพอพระทัย นี่เป็นการนมัสการที่แท้จริง[b] อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่ แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้า คือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์

เพราะโดยพระคุณซึ่งได้ประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่พวกท่านทุกคนว่าอย่าคิดประเมินตนเองสูงกว่าที่ควร แต่จงคิดประเมินตนอย่างมีสติตามระดับความเชื่อที่พระเจ้าได้ประทานแก่ท่าน เราแต่ละคนมีกายเดียวซึ่งประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะเหล่านั้นล้วนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันฉันใด ในพระคริสต์พวกเราซึ่งมีกันหลายคนก็ประกอบเข้าเป็นกายเดียว และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดฉันนั้น เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา ถ้าผู้ใดมีของประทานด้านการเผยพระวจนะ ก็ให้ผู้นั้นใช้ของประทานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามี[c] ถ้ามีด้านการปรนนิบัติรับใช้ ก็ให้เขาปรนนิบัติรับใช้ ถ้ามีด้านการสั่งสอน ก็ให้เขาสั่งสอน ถ้ามีด้านการให้กำลังใจ ก็ให้เขาให้กำลังใจ ถ้ามีด้านการช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้อื่นขัดสน ก็ให้เขาให้ด้วยใจกว้างขวาง ถ้ามีด้านการเป็นผู้นำ ก็ให้เขาปกครองด้วยความเอาใจใส่ ถ้ามีด้านการแสดงความเมตตา ก็ให้เขาทำด้วยใจยินดี

ความรัก

จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี 10 จงรักกันฉันพี่น้อง จงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตน 11 อย่าขาดความกระตือรือร้น แต่จงรักษาความร้อนรนฝ่ายจิตวิญญาณของท่านไว้และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยากและสัตย์ซื่อในการอธิษฐาน 13 จงแบ่งปันแก่ประชากรของพระเจ้าที่ขาดแคลน จงสำแดงน้ำใจรับรองแขก

14 จงอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงท่าน จงอวยพรและอย่าแช่งด่าเลย 15 จงชื่นชมยินดีร่วมกับผู้ที่ชื่นชมยินดี จงเศร้าโศกร่วมกับผู้ที่เศร้าโศก 16 จงอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียว อย่าหยิ่งผยอง แต่จงเต็มใจคบหาสมาคมกับคนที่มีฐานะต่ำ[d] อย่าทะนงตน

17 อย่าทำชั่วตอบแทนคนที่ทำชั่ว จงใส่ใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของทุกคน 18 ถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่ร่วมกับทุกคนอย่างสงบสุข 19 เพื่อนเอ๋ย อย่าแก้แค้น แต่จงปล่อยให้พระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธ เพราะมีเขียนไว้ว่า “การแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเอง เราจะคืนสนอง”[e] องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ 20 อย่าแก้แค้นเลย ตรงกันข้าม

“หากศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารแก่เขา
เมื่อเขากระหาย จงให้เขาดื่ม
การทำเช่นนี้ ท่านจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา”[f]

21 อย่าพ่ายแพ้แก่ความชั่ว แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี

Footnotes

  1. 12:1 หรือที่ได้รับการแยกไว้สำหรับพระเจ้า
  2. 12:1 หรือที่สมเหตุสมผล
  3. 12:6 หรือให้สอดคล้องกับความเชื่อ
  4. 12:16 หรือเต็มใจทำงานที่ต่ำต้อย
  5. 12:19 ฉธบ.32:35
  6. 12:20 สภษ. 25:21,22