Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 12

‘Crijcunaca Diospajlla causaichij’ nishcami

1Chaimanta huauqui, panicuna, Taita Dios jatunta llaquishcata yuyaipi charinguichij. Chai yuyaihuan cancunaca, quiquin aichata Paiman cushpa rupachij shina, Pai cushicuchun, Paipajlla, chuyata causaichij. Tucui shunguhuan Diosta yuyarishpatajca chashnami causana. Cunan punlla millai runacunataca, ama catichijchu. Chaipaj randica, yuyaimantapacha mushujyarishpa, mushuj causaita causaichij. Chashnami, Taita Dios munashca shina allita rurashpa, paita cushichishpa, ima pandata mana rurashpa causai tucunguichij.

Ñucataca mana c'uyaipaj cajpipish Diosmi c'uyahuarca. Chaillamantami, cancunataca tucuicunallatataj caita nini: Ama shuj ashtahuan, shuj ashtahuan cashcata yuyaichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios tucui cancunaman crina yuyaita cushca shinalla, alli yuyaiyuj caichij. Ñucanchijca, shuj cuerpollapimi imalla tiyajcunataca, achcata charinchij. Chashna cashpapish, mana tucui chaicuna shujlla ruranata charinchu. Ñucanchijpish, Cristohuan shujlla tucushcamantaca, achcacuna cashpapish, shuj cuerpollami canchij. Chaimantami, caishuj chaishuj chaipurallataj canchij.

Diosca mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashpallami ñucanchijmanca, ch'ican ch'ican rurai tucunata, pai munashca shina curca. Dios ima nishcata huillaj cashpaca, crijpi Dios cushca shinalla huillachun. Shujtajcunata servij canata cushca cajpica, servina yuyailla cachun. Yachachij cashpaca, yachachina yuyailla cachun. Maijanpish cunaj cashpaca, alli yuyaihuan cunachun. Huajchacunaman caraj cashpaca, ama mitsaj mitsajlla carachun. Pushaj cai tucushpaca, ama q'uilla q'uillalla purichun. Shujtajcunata ayudaj cashpaca, cushicuihuan ayudachun.

Shunguhuantaj c'uyanacunguichij

Shungumantataj c'uyanacuichij. Imapish mana allitaca p'iñaichij, allitaca ashtahuan ruracuichijlla. 10 Huauquipura shinataj, caishuj chaishuj c'uyanacuichij. Caishuj chaishuj randinmanta alli ninacushpa, valichinacuichij.

11 Imata ruracushpapish, ama q'uilla caichijchu. Diospaj Espíritu yuyachishca shina, rupaj shunguhuan, Apunchij Jesusta servichij. 12 Shuyacushcataca, cushicuihuan shuyaichij. Ima llaqui japijpipish, apaichijlla, Diostaca mañaracuichijlla. 13 Diospajlla cajcunapaj ima illajpica, charishcata raquinacuichij. Cancunapaj huasiman shamujcunatapish, alli chasquichijlla. 14 Cancunata llaquichijcunataca, bendiciaichij. Llaqui tucuchun ninapaj randica bendiciaichij. 15 Cushicuihuan cajcunahuanca cushicuichij, huacajcunahuanca huacaichij. 16 Caishuj chaishuj, shujlla yuyaihuan sumajta causaichij. Ama jatun tucuichijchu, ashtahuanpish huajchacunahuan apanacuichij. Ama, ‘Alli yachajmi cani’ yuyaichijchu.

17 Cancunata llaquichijcunataca, ama tigra llaquichichijchu. Tucuicunapaj ñaupajpi allita ruraichij. 18 Tucuicunahuan sumajta causangapaj ima allita rurai tucushpaca, ruraichijlla. 19 Ñuca c'uyashca crijcuna, cancunata p'iñajcunataca, ama cancunallataj llaquichichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquichichun saquichijlla. Mandaj Diosllatajmi Pai Quillcachishcapica: «Ñucami llaquichisha, ñucami paicuna japina cashcataca cusha» nicun. 20 Chashna cajpica:

«Canta p'iñaj yaricachijpica, caranguilla,
    Yacunachijpipish, yacuta cunguilla.
Chashna rurajpica Paica llaquiringami,
    ñahui pucayajta pingaringami» ninpishmi.

21 Ima millai yuyai shamujpipish, ama atichinguichu. Ashtahuanpish allita rurashpa, millaitaca mishanguitaj.

Swedish Contemporary Bible

Romans 12

Att leva för att tjäna Gud

1Därför uppmanar jag er nu, syskon, vid Guds barmhärtighet, att ge era kroppar som ett levande och heligt offer till Gud, till hans behag. Det ska vara er andliga gudstjänst. 2Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt.

Ödmjuk tjänst i Kristus kropp

3Men med stöd av det som Gud i sin nåd har gett mig vill jag varna er var och en för att ha för höga tankar om er själva. Tillämpa självkritik, i enlighet med hur mycket tro ni har, och tron har ni fått från Gud. 4Det finns många delar i den kropp vi har, och varje del har sin speciella funktion. 5På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra.

6Vi har olika gåvor utifrån den nåd vi fått. Någon kan profetera och ska göra det i förhållande till sin tro. 7Den som kan tjäna ska göra det. Den som kan undervisa, ska undervisa. 8Den som kan uppmuntra andra, ska göra det. Den som har förmågan att ge till den som behöver, ska göra det med ett generöst hjärta. Den som har förmågan att leda andra, ska ta sin ledaruppgift på allvar. Och den som visar barmhärtighet, ska göra det med glädje.

Aktiv kärlek

9Visa varandra uppriktig kärlek. Avsky det onda, och håll fast vid det som är gott. 10Älska varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra. 11Var inte slöa utan brinnande i anden när det gäller att tjäna Herren.

12Var glada i hoppet, uthålliga när ni får lida, och be ständigt. 13Hjälp de heliga med allt de behöver, och visa gästfrihet.

14Välsigna dem som förföljer er, välsigna, förbanna dem inte. 15Gläd er tillsammans med dem som är glada, och gråt med dem som gråter. 16Behandla alla lika. Anse er inte för fina för att umgås med dem som är ringa. Och tro inte att ni vet allt.

17Hämnas inte på den som gör er något ont. Försök istället att göra gott mot alla människor. 18Gör allt ni kan för att leva i frid med alla. 19Det är inte ni som ska utdöma straff, mina kära. Lämna plats åt Guds vrede, för det står skrivet: ”Hämnden är min, och jag ska straffa, säger Herren.” [a]20Nej,

”om din fiende är hungrig, ge honom något att äta.

Om han är törstig, ge honom något att dricka.

Då samlar du glödande kol på hans huvud.”[b]

21Låt inte det onda segra över dig, utan besegra det onda med det goda.

Footnotes

  1. 12:19 Se 5 Mos 32:35.
  2. 12:20 Se Ords 25:21-22.