Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 12

‘Crijcunaca Diospajlla causaichij’ nishcami

1Chaimanta huauqui, panicuna, Taita Dios jatunta llaquishcata yuyaipi charinguichij. Chai yuyaihuan cancunaca, quiquin aichata Paiman cushpa rupachij shina, Pai cushicuchun, Paipajlla, chuyata causaichij. Tucui shunguhuan Diosta yuyarishpatajca chashnami causana. Cunan punlla millai runacunataca, ama catichijchu. Chaipaj randica, yuyaimantapacha mushujyarishpa, mushuj causaita causaichij. Chashnami, Taita Dios munashca shina allita rurashpa, paita cushichishpa, ima pandata mana rurashpa causai tucunguichij.

Ñucataca mana c'uyaipaj cajpipish Diosmi c'uyahuarca. Chaillamantami, cancunataca tucuicunallatataj caita nini: Ama shuj ashtahuan, shuj ashtahuan cashcata yuyaichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios tucui cancunaman crina yuyaita cushca shinalla, alli yuyaiyuj caichij. Ñucanchijca, shuj cuerpollapimi imalla tiyajcunataca, achcata charinchij. Chashna cashpapish, mana tucui chaicuna shujlla ruranata charinchu. Ñucanchijpish, Cristohuan shujlla tucushcamantaca, achcacuna cashpapish, shuj cuerpollami canchij. Chaimantami, caishuj chaishuj chaipurallataj canchij.

Diosca mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashpallami ñucanchijmanca, ch'ican ch'ican rurai tucunata, pai munashca shina curca. Dios ima nishcata huillaj cashpaca, crijpi Dios cushca shinalla huillachun. Shujtajcunata servij canata cushca cajpica, servina yuyailla cachun. Yachachij cashpaca, yachachina yuyailla cachun. Maijanpish cunaj cashpaca, alli yuyaihuan cunachun. Huajchacunaman caraj cashpaca, ama mitsaj mitsajlla carachun. Pushaj cai tucushpaca, ama q'uilla q'uillalla purichun. Shujtajcunata ayudaj cashpaca, cushicuihuan ayudachun.

Shunguhuantaj c'uyanacunguichij

Shungumantataj c'uyanacuichij. Imapish mana allitaca p'iñaichij, allitaca ashtahuan ruracuichijlla. 10 Huauquipura shinataj, caishuj chaishuj c'uyanacuichij. Caishuj chaishuj randinmanta alli ninacushpa, valichinacuichij.

11 Imata ruracushpapish, ama q'uilla caichijchu. Diospaj Espíritu yuyachishca shina, rupaj shunguhuan, Apunchij Jesusta servichij. 12 Shuyacushcataca, cushicuihuan shuyaichij. Ima llaqui japijpipish, apaichijlla, Diostaca mañaracuichijlla. 13 Diospajlla cajcunapaj ima illajpica, charishcata raquinacuichij. Cancunapaj huasiman shamujcunatapish, alli chasquichijlla. 14 Cancunata llaquichijcunataca, bendiciaichij. Llaqui tucuchun ninapaj randica bendiciaichij. 15 Cushicuihuan cajcunahuanca cushicuichij, huacajcunahuanca huacaichij. 16 Caishuj chaishuj, shujlla yuyaihuan sumajta causaichij. Ama jatun tucuichijchu, ashtahuanpish huajchacunahuan apanacuichij. Ama, ‘Alli yachajmi cani’ yuyaichijchu.

17 Cancunata llaquichijcunataca, ama tigra llaquichichijchu. Tucuicunapaj ñaupajpi allita ruraichij. 18 Tucuicunahuan sumajta causangapaj ima allita rurai tucushpaca, ruraichijlla. 19 Ñuca c'uyashca crijcuna, cancunata p'iñajcunataca, ama cancunallataj llaquichichijchu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquichichun saquichijlla. Mandaj Diosllatajmi Pai Quillcachishcapica: «Ñucami llaquichisha, ñucami paicuna japina cashcataca cusha» nicun. 20 Chashna cajpica:

«Canta p'iñaj yaricachijpica, caranguilla,
    Yacunachijpipish, yacuta cunguilla.
Chashna rurajpica Paica llaquiringami,
    ñahui pucayajta pingaringami» ninpishmi.

21 Ima millai yuyai shamujpipish, ama atichinguichu. Ashtahuanpish allita rurashpa, millaitaca mishanguitaj.

Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 12

živa žrtva Bogu

1Zaklinjem vas, draga braćo, milosrđem Božjim da predate svoja tijela Bogu. Neka ona budu živa, sveta žrtva - njemu ugodna.

Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno.

Kao Božji poslanik upozoravam svakoga od vas: ne precjenjujte se! Cijenite sebe razborito, prema mjeri vjere koju vam je Bog dao.

Baš kao što naša tijela imaju mnogo udova, a svaki od njih svoju zadaću,

tako je i s Kristovim tijelom. Svi smo mi udovi njegova tijela i svatko treba obavljati različitu zadaću. A kako smo u Kristu jedno tijelo, pripadamo jedni drugima i svatko od nas treba sve druge.

Bog je svakome od nas dao sposobnost da neke zadaće dobro obavljamo. Zato, ako vam je Bog dao dar prorokovanja, govorite kada vjerujete da Bog govori kroz vas.

Ako imate dar služiti drugima, svesrdno im služite. Ako ste učitelj, dobro poučavajte.

Imate li dara da hrabrite druge, činite tako! Imate li novca, velikodušno ga dijelite. Ako vam je Bog dao sposobnost vodstva, ozbiljno shvaćajte svoju odgovornost. Imate li dar milosrđa, radosno ga iskazujte!

Nemojte se samo pretvarati da volite ljude. Iskreno ih volite. Mrzite zlo. Zalažite se za dobro!

10 Iskreno se volite i neka vam bude ugodno da jedni drugima iskazujete poštovanje.

11 Ne budite lijeni, već revno i gorljivo služite Gospodinu!

12 Radosno se nadajte svemu što vam je Bog namijenio. U nevolji budite strpljivi, u molitvi ustrajni.

13 Pritječite u pomoć svetima koji su u potrebi i uvijek budite gostoljubivi!

14 Progone li vas zato što ste Kristovi, ne proklinjite ih, nego se molite da ih Bog blagoslovi.

15 Radujte se sa sretnima i plačite s ožalošćenima.

16 živite u slozi. Ne težite za visokim, nego budite skromni. Ne umišljajte sebi da ste mudri.

17 Nikada nikome ne vraćajte zlo za zlo. Sve što činite, činite zalažući se za dobro.

18 Trudite se da, ako je moguće, živite u miru sa svima.

19 Dragi moji, nikada se ne osvećujte. Prepustite to Bogu jer u Svetome pismu piše:
    '"Osveta je moja;
            ja ću vratiti onima koji to zaslužuju

20 Naprotiv,
    'ako ti je neprijatelj gladan, nahrani ga.
    ako je žedan, daj mu piti.
    Postupajući tako,
            zgrnut ćeš goruću žeravicu na njegovu glavu.'[a]

21 Ne daj te svlada zlo, nego zlo svladavaj dobrim.

Footnotes

  1. Poslanica Rimljanima 12:20 Izreke 25:21-22.