Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 2

Yachaj runacunami huahua Jesusta ricunaman shamushca

1Judea llajtapi caj Belén pueblopi Jesús huachari punllacunapica, jatun mandaj Herodesmi Judea llajtataca mandacurca. Chai punllacunami, inti llujshin ladomanta yachaj runacuna Jerusalenman shamurcacuna. Paicunami cashna tapurca:

–Judiocunata Jatun Mandaj cunanlla huacharishcatamari yachanchij. ¿Chai huahuaca maipitaj? Pai huacharishcata huillaj luźero Inti llujshin ladopi ricurijpimi, Paita adorangapaj shamuparcanchij– nircacunami.

Chaita uyashpaca, jatun mandaj Herodesca, achcatami mancharirca. Tucui Jerusalenpi causajcunapish mancharircami. Chaimantami Herodesca, pushaj curacunatapish, Mandashcata yachachijcunatapish cayachishpa:

–Cristoca, ¿maipitaj huacharinga nin?– nishpa tapurca.

Paicunaca cashnami nirca:

–“Judea llajtapi caj Belenpimi huacharinga” ninmi. Dios ima nishcata huillajca, cashnami quillcashca:

“Judá llajtapi caj Belenlla,
    canpish Judapica mandajcunapuramari cangui,
    mana yallitaj uchilla canguichu.
Canmantamari, shuj Mandajca llujshinga.
    Paimi, ñuca agllashca israelcunata Michij canga” ninmi– nircacunami.

Shina nijpica Herodesca, chai yachaj runacunata pacalla cayashpami, ima punllamanta chai luźero ricurishcata, alli alli tapurca. Paicuna ña alli huillajpimi, chai yachaj runacunataca, cashna nishpa Belenman cacharca:

–Chai huahuata alli mashcagrichij. Ñucapish paita adoranaman ringapaj, Huahuata ricushcahuan huillaj shamunguichij– nishpami cacharca.

Jatun mandaj Herodes chashna nijpica, yachaj runacunaca rircallami. Paicuna ñanta ricujpica, inti llujshin ladopi ricurishca luźerollatajmi cutin ricurishpa ñauparca. Chai luźeroca, huahua maipimi carca, chai jahuapimi shayarirca. 10 Chai luźero cutin ricurijpica, cushicushpami catircacuna. 11 Ña huasiman yaicushpaca, huahuata mama Mariandijtami ricurcacuna. Huahuataca pambacama cumurishpami adorarcacuna. Chai huashaca, paicuna apamushcacunata pascashpa, curita, inciensota, mirratami curcacuna. 12 Paicunaca, Herodespajman ama tigrachun nishpa Diosllataj muscuipi mandajpimi, paicunapaj llajtamanca shujtaj ñanta tigrarcacuna.

Herodesca Belén llajta huahuacunatami huañuchichishca

13 Chai yachaj runacuna ña rishca q'uipami, Mandaj Dios cachashca angelca ñapish Joseman muscuipi ricurirca. Paica: «Jatari, huahuata mamandij pushashpa Egiptoman ri. Ñuca cutin canman huillangacama, chai llajtapi pushashpa causangui. Herodesca, huahuata huañuchingapaj mashcagrinmi» nircami.

14 Chashna nijpimi Joseca, rijcharishpa jatarishcahuan, chai tutallataj huahuata mamandij Egiptoman pushashpa rirca. 15 Herodes huañungacamami, chai llajtapi causarca. Mandaj Diosllatajmi, Pai ima nishcata huillajhuanca: «Egiptomantami Ñuca Churitaca cayarcani» nishpa huillachishca carca. Chaimi chashnataj pajtarca. 16 Herodesca, chai yachaj runacuna paita umashcata yachashpaca, yallitajmi p'iñarirca. Chaimantami, yachaj runacuna parlashca punllamanta ishqui huatata pajtachigrij tucui c'ari huahuacunata Belenpipish, muyundij llajtacunapipish huañuchichirca. 17 Chashna rurajpimi, Dios ima nishcata huillaj Jeremías huillashca shinataj pajtarca. Paica:

18 «Ramá pueblopica, mana jahuallatamari capariricun,
‘¡Ai!’ nishpamari yallitaj huacacun.
Raquelmari, paipaj churicunamanta huacacun.
Churicuna illajmari saquirin,
imata nijpipish manataj upallanchu» nishpami, huillashca carca.

19 Herodes ña huañushca q'uipami, Mandaj Dios cachashca angelca, Egiptopi Joseman muscuipi ricurishpaca: 20 «Jatari, huahuata mamandij pushashpa Israel llajtaman tigrai. Huahuata huañuchisha nijcunaca, ñamari huañun» nirca. 21 Shina nijpimi Joseca, jatarishpa, huahuata mamandij pushashpa, Israel llajtaman tigramurca. 22 Ña chayamushpaca, Herodespaj churi Arquelao, Judea llajtata mandacushcata uyashpami, Judeapi saquirinata mancharca. Ashtahuanpish muscuillapitaj huillashcamantami, Joseca Galileaman rirca. 23 Chai llajtaman chayashpaca, Nazaret pueblopimi causagrirca. Dios ima nishcata huillajcuna: «Paica, nazareno runami canga» nishpa huillashcami chashnataj pajtarca.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 2

Ježišovo narodenie

1 Ježiš sa narodil v Betleheme, v Judsku, za vlády kráľa Herodesa. V tom čase prišli do Jeruzalema astrológovia z východných krajín

a vypytovali sa: Kde je ten židovský kráľ, ktorý sa práve narodil? Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť."

Táto novina veľmi znepokojila kráľa Herodesa, ale aj všetkých obyvateľov Jeruzalema.

Zvolal všetkých veľkňazov a učiteľov Zákona a vyzvedal sa ich, kde sa má Mesiáš narodiť.

Odpovedali mu: V Betleheme, v Judsku, lebo prorok Micheáš predpovedal:

Betlehem, nie si najbezvýznamnejší v Judsku, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý sa bude starať o môj ľud ako pastier o ovce."

Herodes si tajne pozval astrológov z východu a podrobne sa ich vypytoval, kedy sa tá hviezda po prvý raz zjavila.

Poslal ich do Betlehema a poveril úlohou: Choďte a dôkladne zistite všetko o tom dieťati, a keď ho nájdete, príďte mi to oznámiť; aj ja sa mu pôjdem pokloniť."

Astrológovia kráľa vypočuli a dali sa na cestu.

10 Hviezda sa im znova zjavila a viedla ich až na miesto, kde bolo dieťa. Nevýslovne sa z toho tešili.

11 Vošli do domu a našli tam dieťa s jeho matkou Máriou. Padli pred ním na kolená a klaňali sa mu. Potom otvorili klenotnice a dali mu vzácne dary: zlato, kadidlo a drahocenný olej.

12 Vo sne ich však Boh varoval, aby sa nevracali k Herodesovi. Do svojej krajiny sa teda pobrali inou cestou.

Útek do Egypta

13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil anjel a prikázal mu: Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a uteč s nimi do Egypta; zostaň tam, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž pátrať po dieťati, aby ho zahubil."

14 Jozef hneď v noci vstal, vzal dieťa i matku a pobral sa s nimi do Egypta.

15 Tam boli až do smrti kráľa Herodesa. Tak sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna."

16 Keď Herodes zistil, že ho astrológovia oklamali, vzbĺkol hnevom, do Betlehema i do jeho okolia poslal vojakov a dal povraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov; tento vek vyrátal podľa údajov astrológov.

17 Vtedy sa splnilo Jeremiášovo proroctvo:

18 V Ráme počuť nárek, plač a kvílenie. To Ráchel oplakáva svojich synov a nedá sa potešiť, lebo už nie sú nažive."

19 Keď Herodes zomrel, Jozefovi sa znova ukázal vo sne anjel

20 a povedal mu: Vezmi dieťa i jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo už zomreli tí, čo chceli dieťa zabiť."

21 Jozef poslúchol a vrátil sa.

22 Veľmi sa však zľakol, keď sa cestou dozvedel, že Herodesovým nástupcom v Judsku je jeho syn Archelaus. Vo sne dostal ďalší pokyn od Boha, aby šiel do Galiley.

23 Usadil sa v Nazarete, a tým sa splnilo ďalšie proroctvo o Mesiášovi, že sa bude volať Nazaretský.