Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 1:1-23

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani.

Cai quillcataca, Efesopi Cristo Jesusta alli caticuj, Taita Diospajlla crijcunamanmi cachani:

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Cristollamantami Dios cushcataca chasquinchij

3Cristohuan shujlla tucujpimi, Taita Diosca Paipaj Espirituhuan, ñucanchijmanca jahua pachapi Pai tucui imalla charishcacunata curca. Chaimanta Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchij. 4Diosca ñucanchijtaca, cai pachata manaraj rurashpallatajmi, Cristomantaca Paipajlla, chuyata causachun agllarca. 5Diosca jatunta cʼuyashcallamantami, Pai quiquin chashna ruranata munashca. Chaimantami ñucanchijtaca, Jesucristomanta Paipaj quiquin huahuacuna cachun, ñaupamanta chʼicanchishca. 6Mana cʼuyaipajta Pai cʼuyaj, sumaj cashcata alabachunmi, Paipaj cʼuyashca Churihuan shujlla tucujpi, ñucanchijtaca chasquirca. 7Paica, mana cʼuyaipajta cʼuyaj Dios cashpami, Paipaj Churipaj yahuarmantaca, ñucanchij juchacunata anchuchishpa, quishpichirca. 8Chaimantami Diosca, ñucanchijmanca mana mitsashpa, tucui alli yachaita cushpa, alli yuyaiyujcunata rurarca. 9Chashnamari, Pai munashca shina rurasha nicushca pi mana yachashcataca, ñucanchijman ricuchishca. 10Pai imalla rurana tucushcata pajtachina punllapimi, jahua pachapi cajcunatapish, cai pachapi cajcunatapish, tucuita Cristo mandachun, Paipajlla tandachinga.

11Ñucanchijtapish Diosllatajmi, Pai imalla charishcacunataca Cristollamanta chasquichun munashca. Cashna rurana Paipaj yuyaipi alli cajpimi, ñaupamanta Pai munashca shinallataj chʼicanchishca. 12Ñucanchij ña ñaupamanta Cristota shuyacujcunaraj, Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nishpa causachunmi, chashnaca agllarca. 13Chai huashaca, cancunapish quishpirinata cuj alli huillaita uyashpaca, Cristotami cringuichij. Chaimantami Diosca Pai cusha nishca, jucha illaj Espirituta cancunapaj shungupi churashpa, Paipajlla chʼicanchirca. 14Diosca, Pai charishcacunata ñucanchij jahua pachapi chasquinataj cashcata ricuchichunmi, Paipaj Espirituta curca. Tucui chaicunamanta Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nichunmi, chashna rurashca.

Crijcunamantami Pablo Diosta mañashca

15Ñucaca, Apunchij Jesusta cancuna crishcatapish, tucui Diospajlla cajcunata cʼuyaj cashcatapish uyarcanimari. Chaita yachashpamari, 16cancunamanta Diosta mañashpa, punllanta Paita pagui nicunilla. 17Apunchij Jesucristopaj sumaj Yaya Diostaca, cancunaman alli yachaitapish, paita ashtahuan alli rijsi tucuchun yachachij Espirituta cuchunmari mañacuni. 18Cancunapaj shungu yuyaitaca, Paillataj achijyachishca cachun. Chashna rurajpimi, imata shuyachun Dios cayashcatapish, Diospajlla cajcunahuan tucuita yalli sumajta chasquina cashcatapish ricunguichij. 19Ñucanchij crijcunataca, pi mana jarcai tucuipaj rurai tucunahuanmi pushacun. Tucuita Rurai Tucuj Diosllatajmari, chashna imatapish ruracun. 20Paillatajmi Cristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa, jahua pachapi, Paipaj alli maquiman tiyachirca. 21Cunan punllacunapish, shamuj punllacunapish tucuita mandachunmi, chaipi tiyachirca. Chaimantami Cristoca, tucui mandajcunapaj, mandanata charijcunapaj, imatapish rurai tucujcunapaj, caźuchijcunapaj, jahuapi, ima rijsishca shuticunapaj jahuapipish tiyacun. 22Chashnami tucuita Cristopaj chaqui ucupi churarca. Shinallataj tandanacushca crijcunamanpish, tucuita cushca jahuapimi, Cristotaca paicunata Mandaj Uma cachun churarca. 23Tandanacushca crijcunaca, tucuipi tucuita jundachij Cristohuan shujlla tucushca Paipaj Cuerpomi.

Słowo Życia

Efezjan 1:1-23

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa. 2Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Szczęście w Chrystusie

3Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana—Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem. 4Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości. 5Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi—pragnął bowiem 6objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna. 7To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna! 8Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy 9tajemnicę odwiecznego planu Boga. 10A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko—zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie—zostanie podporządkowane Chrystusowi.

11Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga—zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem. 12My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu. 13Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że zostaniemy odkupieni przez Boga i że na pewno otrzymamy od Niego obiecany dar. A wszystko to przyniesie Bogu chwałę!

Podziękowanie i modlitwa

15Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących, 16nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się za was. 17Proszę też Boga, Ojca naszego Pana—Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać. Jemu należy się bowiem chwała. 18Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych, 19a także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy Mu uwierzyli.

20Ta sama Boża moc wzbudziła z martwych Chrystusa i wyniosła Go na najbardziej zaszczytne miejsce w niebie, znajdujące się po prawej stronie Boga. 21On stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami—zarówno obecnymi, jak i przyszłymi. 22Bóg rzucił Mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił Go Głową całego kościoła, 23który jest Jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu!