Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 1:1-18

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani. Taita Dios Cristo Jesusmanta causaita cusha nishcatami huillacuni.

2Caitaca can Timoteomanmi quillcani: Canca ñuca cʼuyashca churi shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish, jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun.

‘Mingashcataca alli pajtachicuilla’ nishcami

3Tutapish punllapish Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpami, mana samashpa pagui nicunilla. Ñuca Diostaca, ñuca ñaupa yayacuna shinallataj, ima mapa yuyai illajllamari imatapish Paipajlla ruracuni. 4Ñucaca, can huacashcata yuyaricunillami. Chaimantami ñuca shungu cushicuchun, ñuca ñahuihuantaj cantaca ricusha nini. 5Cantaca, mana nij tucushpalla, crijtaj cashcataca yuyaricunillami. Cambaj abuela Loidapish, cambaj mama Eunicepish, paicunami punta alli crijcuna carca. Cantapish paicuna shinallataj, alli crij cashcata rijsinimi. 6Chashna cajpimi, cambaj jahuapi ñuca maquita churajpi Dios canman cushca ruranataca, huañucuj ninata ashtahuan japichij shina, alli catilla nini. 7Taita Diosca ñucanchijmanca, manchana yuyaita cuj espiritutaca mana curcachu. Ashtahuanpish imatapish rurai tucujta, cʼuyajta, quiquinllataj jarcarijta ruraj Espiritutamari curca.

8Chaimanta Apunchij Jesusta huillanatapish, Paita huillacushcamanta preźu tiyacuj ñucamantapish ama pingaringuichu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquita apai tucunata cushcahuanca, canpish alli huillaimantaca llaquita apailla. 9Diosmari ñucanchijtaca, Paipajlla causachun cayashpa quishpichirca. Mana ñucanchij ima allita rurashcamantachu, chashnaca rurarca. Ashtahuanpish Paillatajmi tucuipaj ñaupa chashna ruranata munashca. Chaimantami, mana cʼuyaipajta Cristo Jesusllamanta cʼuyashpalla, ñucanchijtaca quishpichirca. 10Chashna rurasha nicushcatamari, Diosca ñucanchijta Quishpichij Jesucristota cachashpa, cunan ricuchirca. Pai shamushpamari, alli huillaita huillashpa, huañuitaca anchuchishpa, mana tucurij causaita achijman llujshichishpa ricuchirca. 11Chaita mana israelcunaman huillachunmari, ñucataca churarca. Chaimantami paicunaman huillajpish, huillagrichun mingashcapish, yachachijpish cani. 12Ñucaca, chaita pajtachingaraicumi, cai llaquicunataca apacuni. Chashna llaquita apacushpapish, manataj pingarinichu. Ñucaca, Pita crishcata yachanimari. Pai ñucaman mingashcatapish, shamuj punllacama Pai huaquichi tucuna cashcata yachanimi.

13Allita ñuca yachachishcataca, chai yuyai huaquichingui. Cristo Jesuspi shunguta churashpa, paita cʼuyashpa caticunguilla. 14Dios canman mingashca sumaj ruranataca, ñucanchijpi causacuj Diospaj jucha illaj Espirituhuan alli pajtachicunguilla.

15Asiamanta cajcuna tucuicuna ñucata shitashpa rishcataca, canllataj yachanguimi. Figelopish, Hermogenespish chai ñucata shitashpa rijcunapurami.

16Onesiforollami ñuca llaquihuan cajpica, tauca cutin cushichij shamurca. Paica, cadenacunahuan ñuca huatashca cajpipish, mana pingarircachu. Chaimanta Apunchij Jesusca, paipaj huasipi cajcunataca achcata llaquichun. 17Onesiforoca, Romaman chayamushpapish, ñucataca japingacamami mashcarca. 18Paica, Efesopipish ñucanchijta llaquishpa, achca allicunata rurashcataca canllataj allimari yachangui. Pai chashna cashcamantaca, shamuj punllapica Apunchij Jesusca, paita ashtahuan llaquishca cachun.

Słowo Życia

2 Tymoteusza 1:1-18

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa, i głoszący ludziom obiecane życie wieczne, 2piszę do ciebie, Tymoteuszu. Jesteś mi bowiem jak rodzony syn. Niech Bóg Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swoją łaską, miłością i pokojem.

Zachęta do wierności

3Podobnie jak moi przodkowie, tak i ja z czystym sumieniem służę Bogu. A zawsze, gdy modlę się do Niego—we dnie czy w nocy—dziękuję Mu za ciebie, drogi Tymoteuszu, i proszę Go, aby miał Cię w swojej opiece. 4Chciałbym znowu cię zobaczyć i doznać radości, bo mam w pamięci twoje łzy rozstania. 5Dobrze pamiętam również, że szczerze uwierzyłeś Chrystusowi, podobnie jak to wcześniej uczyniła twoja babcia—Lois i mama—Eunika. Jestem pewien, że masz w sercu tę samą wiarę. 6Dlatego ponownie pragnę cię zachęcić, abyś w pełni wykorzystał ten duchowy dar, który otrzymałeś od Boga, gdy położyłem na ciebie ręce. 7Bóg nie obdarował nas strachem, ale—poprzez Ducha Świętego—dał nam moc, miłość i rozsądek.

8Nie wstydź się mówić ludziom o naszym Panu oraz przyznawać się do mnie, który—z powodu wierności Chrystusowi—trafiłem do więzienia. Wierz w to, że Bóg da ci siłę, i—podobnie jak ja—bądź gotowy cierpieć z powodu głoszenia innym dobrej nowiny. 9To On zbawił nas i powołał do życia w świętości. Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, ale z własnej woli i dzięki łasce Chrystusa Jezusa. Zaplanował to już bowiem przed wiekami, 10a teraz ujawnił ten plan, posyłając na świat naszego Zbawiciela—Chrystusa Jezusa. On pokonał śmierć i dzięki swojej dobrej nowinie wskazał ludziom drogę do życia i nieśmiertelności. 11Mnie zaś uczynił apostołem i nauczycielem, abym wszystkim o tym opowiadał. 12Z tego właśnie powodu spotykają mnie cierpienia. Nie wstydzę się jednak tego, bo wiem, komu uwierzyłem. Jestem też pewien, że Chrystus—aż do dnia swojego powrotu—może ochronić wszystko to, co mi powierzył.

13Trzymaj się więc zdrowych zasad, które ode mnie usłyszałeś, i naśladuj wiarę oraz miłość samego Chrystusa. 14Z pomocą Ducha Świętego, który w tobie mieszka, pilnuj tego wszystkiego, co ci powierzył Bóg.

15Jak już wiesz, opuścili mnie wszyscy wierzący, którzy przybyli tu z Azji, między innymi Figelos i Hermogenes. 16Niech Bóg ma w swojej opiece Onezyfora i jego bliskich. Często bowiem podnosił mnie na duchu i wcale nie wstydził się tego, że jestem w więzieniu. 17Wręcz przeciwnie, gdy przybył do Rzymu, wszędzie mnie szukał, aż wreszcie mnie odnalazł. 18Sam zresztą dobrze wiesz, że już wcześniej bardzo pomagał mi w czasie mojego pobytu w Efezie. Niech Pan okaże mu miłość w dniu swojego powrotu.