Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Timoteo 1:1-20

1Ñucaca, huillagrichun Cristo Jesús mingashca Pablomi cani. Ñucanchijta Quishpichij Taita Diosllataj, ñucanchij shuyacushca Cristo Jesusllatajmi, ñucataca chaita rurachun mandarca.

2Caitaca, Timoteomanmi quillcani: Canca Jesucristota crij cashcamanta, ñuca quiquin huahua shinami cangui.

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Cristo Jesuspish canmanca, jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun.

‘Mandashcata yachachij’ nishca llulla yachachijcunataca jarcachun nishcami

3Macedoniaman sarun ricushpami, cantaca ‘Efesopi saquiringuilla’ nircani. Chaipi llullashpa pandata yachachicujcunata jarcachunmi mingarcani. 4Yanga parlocunatapish, ñaupa yayacunamanta mana yupaipaj shuticunatapish ama yuyarichun. Chai parlocunaca, yanga rimanacuillapimi churan. Taita Diospi shunguta churashpa ashtahuan alli catingapajca, ‘Chai parlocunaca mana allichu’ nircanimi. Cunanpish chaicunallatatajmi jarcachun mingani. 5Chuya shunguhuan, ima mapata mana yuyashpa cʼuyanacuchun, shinallataj alli crijcuna cachunmi, caicunataca mandana cangui. 6Maijancunaca, chashna causanataca saquishpami, yanga parlocunallapi yuyaita churashpa huatarishcacuna. 7Paicunaca imata nicushcatapish, imata yachachicushcatapish mana yachancunachu. Shina cashpapish, ‘Mandashcata jatun yachachijcunami canchij’ nincuna.

8Ashtahuanpish Mandashca imata nisha nicushcata alli yachajpica, alli cashcatamari yachanchij. 9Mandashcataca, cashcata rurajcunamanca mana cushcachu, chaitaca yachanchijmi. Ashtahuanpish chai Mandashcaca, mana caźujcunapaj, cʼariyajcunapaj, Diosta mana manchajcunapaj, juchayujcunapaj, Diosta mana manchashpa juchata rurajcunapaj, Diosta cʼamijcunapaj, imapish Diospajtaca yanganchijcunapaj, yaya mamata huañuchijcunapaj, shujtajcunatapish huañuchijcunapaj, 10manaraj caźarashpa chayarijcunapaj, cʼaricunapura chayarijcunapaj, gentecunata shuhuajcunapaj, llullajcunapaj, llullashpa juchachijcunapaj, allita yachachishcata tucui pʼiñajcunapajpishmi cushca. 11Alli nishca Taita Dios ñucaman mingashca alli huillaimari, chashnaca yachachicun.

Dios cʼuyashpallami Pablotaca huillaj cachun mingashca

12Ñucanchij Apu Cristo Jesusmi, ñucataca sinchiyachirca. Paillatajmi ñucataca, alli pajtachi tucuipajta ricushpa, cai ruranapi churarca. Chaimantami, Paita pagui nini. 13Ñaupaca ñucaca, Paita cʼamij, llaquichij, millajmi carcani. Manaraj crij cashpa, imata ruracushcata mana yachashpa chashna ruracujpipish, Diosca jatunta llaquishpallami chasquihuarca. 14Chashna mana cʼuyaipaj cajpipish, ñucanchij Apu Cristo Jesusmi ñucataca cʼuyahuarca. Chaimantami ñucamanca crijtapish, cʼuyajtapish rurahuarca.

15Caitaca, tucuicuna crishpa chasquinalla shimicunatami huillani: “Cristo Jesusca, juchayujcunata quishpichingapajmi, cai pachamanca shamurca.” Ñucamari, tucui juchayujcunata yalli juchayuj cani. 16Chashna cajpimari, Jesucristoca alli shunguhuan chasquijlla cashcata shujtajcunamanpish ricuchingapaj, ñucataraj llaquishpa chasquihuarca. Shujtajcunapish crij tucushpa, huiñai causaita charichun ricuchingapajmi chashna rurarca. 17Chashna cajpimari, huiñaita Jatun Mandaj, mana huañuj, mana ricuipaj, tucuita yachaj, shujlla Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishpa, huiñai huiñaita sumajyachina canchij. Chashna cachun.

18Timoteo, ñuca huahualla, Dios yuyaita cujpimi, sarunca canmanta huillarcacuna. Paicuna nishca shinataj, alli soldado macanacuj shina, Diospajta alli rurai nishpami, cantaca mingani. 19Canca, alli crishpa catinatapish, alli yuyanatapish ama saquinguichu. Maijancunaca, quiquin shungupi yuyachicujta mana caźushpami, yacupi huambunata atichij shina, crinataca saquishcacuna. 20Himeneohuan, Alejandrohuanca paicunapurami. Paicunataca, ama Diosta ashtahuan pʼiñashpa cʼamichunmi, Satanasman curcani.

Słowo Życia

1 Tymoteusza 1:1-20

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany na apostoła Chrystusa Jezusa przez samego Boga, naszego Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, który jest naszą nadzieją, 2piszę do ciebie, Tymoteuszu, mój prawdziwy synu w wierze. Niech Bóg Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swoją łaską, miłością i pokojem!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

3Udając się do Macedonii, poleciłem ci zostać w Efezie, abyś zabronił pewnym ludziom głoszenia błędnych nauk 4oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to bowiem tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie pomaga ludziom w poznaniu Bożego zbawienia, które przyjmuje się wiarą. 5Ty zaś pobudzaj wierzących do miłości—płynącej z czystego serca, prawego sumienia i autentycznej wiary. 6Niektórzy bowiem nie pojęli tych spraw i wciąż tracą czas na bezsensowne dyskusje. 7Chcą być nauczycielami Prawa Mojżesza, a nie mają zielonego pojęcia o tym, czego próbują nauczać ludzi.

8My wiemy, że Prawo jest dobre—jeśli się je prawidłowo stosuje. 9Wiemy też, że zostało ono ustanowione nie dla ludzi prawych, lecz dla tych, którzy łamią wszelkie zasady: dla zbuntowanych, bezbożnych, grzeszników, gardzących świętością, bluźnierców, morderców—posuwających się nawet do zabójstwa rodziców, 10ludzi prowadzących rozwiązłe życie, homoseksualistów, handlarzy żywym towarem, kłamców oraz tych, którzy fałszywie przysięgają. Prawo to zostało ustanowione dla wszystkich, których czyny przeciwstawiają się zdrowym zasadom 11dobrej nowiny, przekazanej mi przez godnego chwały, wspaniałego Boga.

Miłość okazana Pawłowi

12Jestem niezmiernie wdzięczny Temu, który dodaje mi sił—Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu—za to, że zaufał mi i powierzył mi misję głoszenia dobrej nowiny. 13Dawniej obrażałem Go i prześladowałem oraz gnębiłem Jego wyznawców. On jednak okazał mi miłość, ponieważ byłem wtedy niewierzący i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, co czyniłem. 14Pan okazał mi wielką łaskę i wlał w moje serce wiarę i miłość samego Jezusa Chrystusa.

15Prawdą, której w pełni można zaufać, jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników—a ja byłem największym z nich! 16Ale Bóg okazał mi miłość, aby na mnie pierwszym pokazać ludziom, jak wielka jest cierpliwość Chrystusa. Przez mój przykład Bóg zachęcił innych, aby również uwierzyli Jezusowi i otrzymali życie wieczne. 17Niech więc jedyny Bóg, który jest nieśmiertelnym i niewidzialnym Królem wieków, będzie otoczony wieczną chwałą. Amen!

18Tymoteuszu, jesteś mi jak rodzony syn! Zgodnie z wcześniejszymi proroctwami, nakazuję ci więc, abyś jako żołnierz Pana dzielnie walczył w tej służbie, 19zachowując wiarę i czyste sumienie. Niektórzy bowiem zatracili je i stali się rozbitkami w wierze. 20Przykładem takich ludzi są Hymenajos i Aleksander, których oddałem w ręce szatana, aby przestali obrażać Boga.