Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 3

1¡Yaya Dios ima shina jatunta c'uyashcata ñucanchijtaca, Paipaj huahuacunata rurashcata yuyarichigari! ¡Chaimantami cai pachapaj cajcunaca, Paita mana rijsishcamanta, ñucanchijtapish mana rijsincuna! Ñuca c'uyashcacuna, ñucanchijca ña Diospaj huahuacuna cashpapish, shamuj punllapi ñucanchij ima shina cana cashcataca manaraj ricushcanchijchu. Shina cajpipish Jesucristo ricurijpica, Pai shina cana cashcataca yachanchijmi. Pai ima shina cajta ricushcamanta, Pai shinami cashun. Maijanpish chai yuyailla shuyacujca, Jesucristo ima jucha illaj caj shinallataj cangapajmi, pai quiquinllataj millaimanta chuyayacun.

Maijanpish millaita rurajca, Dios Mandashcatami p'aquin. Dios Mandashcata p'aquinami jucha. Jesucristo cai pachaman shamushpaca, ñucanchij juchacunata anchuchingapaj shamushcatapish, Paipica ima jucha mana tiyashcatapish yachanguichijmi. Maijanpish Paihuan cashpaca, ña mana juchata rurashpa causanchu. Maijanpish millaita rurashpa causajca, Paitaca mana ricushcachu, mana rijsishcapishchu.

C'uyashca huahuacuna, ñataj cancunata pi crichinman. Maijanpish Dios munashcata rurajca, cashcata ruraj Cristo shinallataj cashcata rurajmi. Maijanpish millaita rurashpa causajca, diablopajmi. Diabloca callarimantapachami juchata rurarca. Diospaj Churi Jesucristoca, diablo imalla rurashcata chingachingapajmi shamurca. Maijanpish Diospaj huahuataj tucushca cashpaca, Taita Dios cushca mushuj causaita charishcamanta, ña mana millaita rurashpa causai tucunchu. Diospaj huahuataj cashcamantami, ña mana juchata rurashpa causai tucun. 10 Maijanlla Diospaj huahuacuna cashcatapish, diablopaj huahuacuna cashcatapish, cashnapi ricunallamari: Maijanpish Dios munashcata mana ruraj, quiquin huauquitapish mana c'uyajca, mana Diospaj huahuachu.

Caishuj chaishuj c'uyanacushunchij

11 Cancunaca callarimantami: “Caishuj chaishujhuan c'uyanacuichij” nishpa huillashcataca uyarcanguichij. 12 Ñucanchijca, Caín shinaca mana canachu canchij. Paica diablopaj cashpami, paipaj quiquin huauquita huañuchirca. ¿Imamanta paipaj huauquita huañuchishcata yachanguichijchu? Pai rurashcacunaca millai cajpi, huauquipaj rurashcacunaca alli cajllapimi huañuchishca.

13 Ñuca huauquicuna, cai pachapaj cajcuna cancunata p'iñajpica, ama mancharichijchu. 14 Ñucanchij huauquicunata c'uyashpami, huañushca cashcamanta, huiñai causaiman ch'imbashcata yachanchij. Pipish paipaj huauquita mana c'uyajca, huañushca shinallatajmi. 15 Maijanpish paipaj huauquita p'iñajca, huañuchij runallatajmi. Maijanpish huañuchijca, huiñai causaita mana charishcataca yachanguichijmi.

16 Jesucristoca, ñucanchijpaj randimi huañurca. Chaimantami c'uyana ima shina cashcataca yachanchij. Ñucanchijpish ñucanchij huauquicunata c'uyashpaca, paicunamanta huañuna cajpipish, huañunallami canchij. 17 Ashtahuanpish paipaj huauqui ima illaj cashcata ricushpapish, cai pachapi charishca jahua, mana imallatapish cujca, ¿ima shinataj Diospaj c'uyaitaca paipaj shungupi charingari? 18 Ñuca c'uyashca huahuacuna, ama shimillahuan, c'allullahuan ‘C'uyanimi’ nishunchijchu. Ashtahuanpish imatapish rurashpataj, c'uyashcataca ricuchishunchij.

19 Chashna c'uyaj cashpami, cashcata yachachijpaj cashcata yachanchij. Shinallataj ñucanchij shungullapitajmi, Diospaj ñaupajpi alli cashcamanta mana manchashun. 20 Ñucanchij shungullataj juchachijpica, Taita Dioscarin ñucanchij shungutapish yalli yachaj cashcamanta, tucuitamari yachan. 21 Ñuca c'uyashcacuna, ñucanchij shungupish imata mana juchachijpica, Diospaj ñaupajpipish mana manchashunchu. 22 Pai mandashcata caźushpa, Pai munashcata rurashpa causacushpami, Diosta ñucanchij imata mañashpapish paimanta chasquinchij. 23 Diosca caitami mandashca: Paipaj Churi Jesucristota crichun. Shinallataj Pai mandashca shinataj, caishuj chaishujhuan c'uyanacuchun nishcami. 24 Taita Dios mandashcacunata caźujca, Dioshuanmi causan, Diospish paihuanmi causan. Dios Paipaj Espirituta ñucanchijman cushcamantami, Pai ñucanchijpi causacushcataca yachanchij.