Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 2

1Ña nicushca shinaca huauqui, panicuna, ñuca cancunaman Taita Diosmanta huillagrishpaca, manamari jatun yachaj cashcata ricuchingaraicu, mai, allichishca shimicunahuan huillarcanichu. Ñuca cancunahuan cashpaca, ima shujtajta mana yachasha nircanichu, Jesucristota rijsina yuyaillami carcani. Ashtahuancarin Paita chacatashcamanta huillanallapimi yuyaita churarcani. Cancunahuan cashpaca, manchaihuan chujchucuj, irqui shinami carcani. Cancunaman alli huillaimanta parlashpapish, huillashpapish, jatun yachaj shina jahualla crichisha yuyashpa, allichishca shimicunahuanca mana rimarcanichu. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu imatapish rurai tucunata cujpi, chaicunata rurashpa ricuchishpandijmi huillarcani. Cancuna ama runacunapaj yuyaimanta yachachishcallata crishpa causachun, ashtahuanpish Dios tucuita rurai tucuj cashcata crichunmi chashna huillarcani.

Diospajtaca Paipaj Espiritullami yachachin

Shina cashpapish cancunapura sinchi crijcunamanca, jatun yachaitami huillacunchij. Cai jatun yachaica, mana cai pachamantachu, mana cai pachata mandajcunamantapishchu. Cai pachata mandajcunaca, chingarijllacunami. Ashtahuanpish ñucanchijca, Taita Dios cai pachata manaraj rurashpami, ñucanchijca sumaj llajtapi causagrichun pushana tucushca. Chai alli yachaitamari, pacalla tiyacujta cunanca cancunaman huillacunchij. Chai yachaitaca, cai pachata maijan mandajpish ima cashcata mana yacharcacunachu. Yachashca cashpaca, sumaj Apunchij Jesustaca mana chacatanmanchu carca. Shina cajpipish, Dios Quillcachishcallapitajmi cashna nicun:

«Pi mana ricushcata, pi mana uyashcata,
    shungullapipish pi mana yuyashcatamari
Taita Diosca, Paita c'uyajcunapajca allichishca» nicunmi.

10 Ashtahuanpish Taita Diosca ñucanchijmanmari, chai pi mana yachashcataca, Paipaj Espirituhuan yachachishca. Diospaj Espirituca tucuitamari yachan, Taita Dios imalla yuyashcatapishmi tucuita yachan. 11 Pi cashpapish shujtaj imata yuyacushcataca mana yachanchu, paipaj espiritullami yachan. Shinallataj Taita Diospajtaca, pi mana yachanchu, Diospaj Espiritullami chaitaca yachan. 12 Ñucanchijca, mana cai pachapaj espirituta chasquircanchijchu, ashtahuanpish Dios cachashca Espiritutamari chasquircanchij. Paimari, Taita Dios c'uyashpa cushcacunataca yachachicun. 13 Chaicunataca, mana cai pachapi causajcunapaj yuyaillamanta yachachishca shimicunahuanchu huillacunchij. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu yachachishca shimicunahuanmari huillacunchij. Chashnami Espiritupajta yachachishpaca, Espíritu yuyaita cushca yachaita yachachicunchij. 14 Maijanpish Diospaj Espirituta mana charijca, Pai cushcacunataca mana yachasha ninchu. Chaicunaca, paipajca musparishca shinalla cajpimi, mana yachai tucun. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu yuyaita cujllapimi, chaicunataca yachai tucun. 15 Diospaj Espirituta charijca, alli cashcata, mana alli cashcatapish tucuitami yachan. Paitaca pi mana imata ni tucunchu.

16 «Mandaj Diospaj yuyaitaca, ¿pitaj yachai tucushcari?
    Paitaca, ¿pitaj yachachi tucungari?»

Shina cajpipish ñucanchijca, Cristopaj yuyaitami charinchij.