The Message

Nahum 1

God Is Serious Business

1A report on the problem of Nineveh, the way God gave Nahum of Elkosh to see it:

2-6 God is serious business.
    He won’t be trifled with.
He avenges his foes.
    He stands up against his enemies, fierce and raging.
But God doesn’t lose his temper.
    He’s powerful, but it’s a patient power.
Still, no one gets by with anything.
    Sooner or later, everyone pays.
Tornadoes and hurricanes
    are the wake of his passage,
Storm clouds are the dust
    he shakes off his feet.
He yells at the sea: It dries up.
    All the rivers run dry.
The Bashan and Carmel mountains shrivel,
    the Lebanon orchards shrivel.
Mountains quake in their roots,
    hills dissolve into mud flats.
Earth shakes in fear of God.
    The whole world’s in a panic.
Who can face such towering anger?
    Who can stand up to this fierce rage?
His anger spills out like a river of lava,
    his fury shatters boulders.

7-10 God is good,
    a hiding place in tough times.
He recognizes and welcomes
    anyone looking for help,
No matter how desperate the trouble.
    But cozy islands of escape
He wipes right off the map.
    No one gets away from God.
Why waste time conniving against God?
    He’s putting an end to all such scheming.
For troublemakers, no second chances.
    Like a pile of dry brush,
Soaked in oil,
    they’ll go up in flames.

A Think Tank for Lies

11 Nineveh’s an anthill
    of evil plots against God,
A think tank for lies
    that seduce and betray.

12-13 And God has something to say about all this:
    “Even though you’re on top of the world,
With all the applause and all the votes,
    you’ll be mowed down flat.

“I’ve afflicted you, Judah, true,
    but I won’t afflict you again.
From now on I’m taking the yoke from your neck
    and splitting it up for kindling.
I’m cutting you free
    from the ropes of your bondage.”

14 God’s orders on Nineveh:

“You’re the end of the line.
    It’s all over with Nineveh.
I’m gutting your temple.
    Your gods and goddesses go in the trash.
I’m digging your grave. It’s an unmarked grave.
    You’re nothing—no, you’re less than nothing!”

15 Look! Striding across the mountains—
    a messenger bringing the latest good news: peace!
A holiday, Judah! Celebrate!
    Worship and recommit to God!
No more worries about this enemy.
    This one is history. Close the books.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nahumu 1

1Uthenga wonena za Ninive. Buku la masomphenya a Nahumu wa ku Elikosi.

Mkwiyo wa Yehova pa Ninive

Yehova ndi Mulungu wansanje
ndiponso wobwezera;
    Yehova amabwezera ndipo ndi waukali.
Yehova amabwezera adani ake
    ndipo ukali wake umakhala nthawi zonse pa adani akewo.
Yehova sakwiya msanga koma ndi wa mphamvu yayikulu;
    ndipo sadzalola kuti munthu
    wolakwa asalangidwe.
Iye amayenda mʼkamvuluvulu ndi mʼnamondwe,
    ndipo mitambo ndi fumbi la ku mapazi ake.
Amalamulira nyanja ndipo imawuma;
amawumitsa mitsinje yonse.
Zomera za ku Basani ndi Karimeli zimawuma
    ndipo maluwa a ku Lebanoni amafota.
Mapiri amagwedera pamaso pake
ndipo zitunda zimasungunuka.
Dziko lapansi limanjenjemera pamaso pake,
    dziko lonse ndi zonse zokhala mʼmenemo.
Ndani angathe kuyima pamaso pake Iye akalusa?
    Ndani angapirire mkwiyo wake woopsa?
Ukali wake ukuyaka ngati moto;
    matanthwe akunyeka pamaso pake.

Yehova ndi wabwino,
    ndiye kothawirako nthawi ya masautso.
Amasamalira amene amamudalira,
koma ndi madzi achigumula choopsa
Iye adzawononga adani ake (Ninive);
    adzapirikitsira adani ake ku malo a mdima.

Chiwembu chilichonse chimene akukonzekera kumuchitira Yehova
    adzachiwononga kotheratu;
    msautso sudzabweranso kachiwiri.
10 Iwo adzakodwa mu ziyangoyango za minga
    ndipo adzaledzera ndi vinyo wawo;
    adzatenthedwa ngati ziputu zowuma.
11 Kwa iwe, Ninive, kunachokera munthu wa cholinga choyipa,
    wofuna kuchitira Yehova chiwembu,
    amene amapereka uphungu woyipa.
12 Yehova akuti,
“Ngakhale Asiriyawo ali ndi abwenzi,
    kaya iwowo ndi ambiri,
    koma adzawonongedwa ndi kutheratu.
Ngakhale ndinakuzunza iwe Yuda,
    sindidzakuzunzanso.
13 Tsopano ndidzathyola goli lake pa khosi lako
    ndipo ndidzadula maunyolo ako.”

14 Yehova walamulira za iwe, Ninive kuti,
    “Sudzakhala ndi zidzukulu
    zimene zidzadziwike ndi dzina lako.
Ndidzawononga zifanizo zosema ndi mafano owumba
    amene ali mʼnyumba ya milungu yako.
Ine ndidzakukumbira manda
    chifukwa ndiwe woyipitsitsa.”
15 Taonani, pa phiripo,
    mapazi a munthu amene akubweretsa nkhani yabwino,
    amene akulengeza za mtendere!
Inu anthu a ku Yuda, chitani madyerero anu
    ndipo kwaniritsani malumbiro anu.
Anthu oyipa sadzakuthiraninso nkhondo;
    iwo adzawonongedwa kotheratu.