The Message

Matthew 11

John the Baptizer

1When Jesus finished placing this charge before his twelve disciples, he went on to teach and preach in their villages.

2-3 John, meanwhile, had been locked up in prison. When he got wind of what Jesus was doing, he sent his own disciples to ask, “Are you the One we’ve been expecting, or are we still waiting?”

4-6 Jesus told them, “Go back and tell John what’s going on:

The blind see,
The lame walk,
Lepers are cleansed,
The deaf hear,
The dead are raised,
The wretched of the earth learn that God is on their side.

“Is this what you were expecting? Then count yourselves most blessed!”

7-10 When John’s disciples left to report, Jesus started talking to the crowd about John. “What did you expect when you went out to see him in the wild? A weekend camper? Hardly. What then? A sheik in silk pajamas? Not in the wilderness, not by a long shot. What then? A prophet? That’s right, a prophet! Probably the best prophet you’ll ever hear. He is the prophet that Malachi announced when he wrote, ‘I’m sending my prophet ahead of you, to make the road smooth for you.’

11-14 “Let me tell you what’s going on here: No one in history surpasses John the Baptizer; but in the kingdom he prepared you for, the lowliest person is ahead of him. For a long time now people have tried to force themselves into God’s kingdom. But if you read the books of the Prophets and God’s Law closely, you will see them culminate in John, teaming up with him in preparing the way for the Messiah of the kingdom. Looked at in this way, John is the ‘Elijah’ you’ve all been expecting to arrive and introduce the Messiah.

15 “Are you listening to me? Really listening?

16-19 “How can I account for this generation? The people have been like spoiled children whining to their parents, ‘We wanted to skip rope, and you were always too tired; we wanted to talk, but you were always too busy.’ John came fasting and they called him crazy. I came feasting and they called me a lush, a friend of the riffraff. Opinion polls don’t count for much, do they? The proof of the pudding is in the eating.”

The Unforced Rhythms of Grace

20 Next Jesus let fly on the cities where he had worked the hardest but whose people had responded the least, shrugging their shoulders and going their own way.

21-24 “Doom to you, Chorazin! Doom, Bethsaida! If Tyre and Sidon had seen half of the powerful miracles you have seen, they would have been on their knees in a minute. At Judgment Day they’ll get off easy compared to you. And Capernaum! With all your peacock strutting, you are going to end up in the abyss. If the people of Sodom had had your chances, the city would still be around. At Judgment Day they’ll get off easy compared to you.”

25-26 Abruptly Jesus broke into prayer: “Thank you, Father, Lord of heaven and earth. You’ve concealed your ways from sophisticates and know-it-alls, but spelled them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that’s the way you like to work.”

27 Jesus resumed talking to the people, but now tenderly. “The Father has given me all these things to do and say. This is a unique Father-Son operation, coming out of Father and Son intimacies and knowledge. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I’m not keeping it to myself; I’m ready to go over it line by line with anyone willing to listen.

28-30 “Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.”

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 11

Isus şi Ioan Botezătorul

1După ce a terminat de dat porunci celor doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să dea învăţătură şi să predice în cetăţile lor.

Ioan a auzit în închisoare despre lucrările lui Cristos şi a trimis cuvânt prin ucenicii săi, ca să-L întrebe astfel:

– Tu eşti Cel Care urma să vină sau trebuie să aşteptăm pe altul?

Isus le-a răspuns:

– Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan ceea ce vedeţi şi auziţi: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii[a] sunt curăţiţi[b], surzii aud, morţii sunt înviaţi, iar săracilor li se vesteşte Evanghelia[c]. Fericit este cel care nu se poticneşte în Mine!

În timp ce plecau ei, Isus a început să le vorbească mulţimilor despre Ioan:

– Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine fine? Iată că cei ce poartă haine fine sunt în palatele regilor! Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Vă spun că da, şi chiar mai mult decât un profet! 10 Acesta este cel despre care a fost scris:

„Iată, Îl trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu,
    care va pregăti calea înaintea Ta!“[d]

11 Adevărat vă spun că, între cei născuţi din femei, nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul şi până acum, în Împărăţia Cerurilor se dă buzna şi cei năvalnici pun mâna pe ea.[e] 13 Căci până la Ioan au profeţit toţi Profeţii şi Legea. 14 Şi, dacă vreţi să acceptaţi ce vă spun, el este Ilie care urma să vină![f] 15 Cel ce are urechi, să audă!

16 Cu cine voi asemăna această generaţie? Cu nişte copii care stau în pieţe şi strigă la ceilalţi:

17 „V-am cântat din fluier, dar n-aţi dansat;
    v-am cântat de jale, dar nu v-aţi tânguit!“

18 Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând[g], iar ei zic: „Are demon!“ 19 A venit Fiul Omului mâncând şi bând, iar ei zic: „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al colectorilor de taxe şi al păcătoşilor!“ Totuşi înţelepciunea este îndreptăţită prin faptele ei.

Vai de cetăţile nepocăite

20 Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră: 21 „Vai de tine, Horazin! Vai de tine, Betsaida! Căci dacă ar fi avut loc în Tir şi Sidon minunile care au avut loc în voi, de multă vreme s-ar fi pocăit în sac şi cenuşă! 22 Dar Eu vă spun că, în Ziua Judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi! 23 Iar tu, Capernaum,

vei fi înălţat oare până la cer?
    Nu, ci vei coborî până în Locuinţa Morţilor[h]!

Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi dăinuit până astăzi! 24 De aceea îţi spun că, în Ziua Judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine!“

Odihnă pentru cei trudiţi şi împovăraţi

25 În vremea aceea, Isus a zis:

„Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit copilaşilor! 26 Da, Tată, pentru că aşa Ţi-a plăcut Ţie ...

27 Toate lucrurile Mi-au fost încredinţate Mie de către Tatăl Meu. Nimeni nu-L cunoaşte pe Fiul în afară de Tatăl şi nimeni nu-L cunoaşte pe Tatăl în afară de Fiul şi de cel căruia vrea Fiul să i-L descopere.

28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă! 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul Meu este bun, iar povara Mea este uşoară.“

Footnotes

  1. Matei 11:5 Vezi nota de la 8:1
  2. Matei 11:5 Vezi nota de la 8:2
  3. Matei 11:5 Vezi Isaia 29:18-21; 35:5-6; 61:1
  4. Matei 11:10 Vezi Mal. 3:1
  5. Matei 11:12 Sensul în greacă al acestui verset este nesigur, dând naştere la diferite interpretări; sau: Împărăţia Cerurilor avansează în forţă şi cei năvalnici pun mâna pe ea; sau: Împărăţia Cerurilor suferă atacuri, iar cei violenţi pun mâna pe ea; sensul poate fi pozitiv sau negativ; vezi Mic. 2:12-13 şi Mal. 3:1-2, pasaje care erau considerate de către evrei drept mesianice, fiind luate ca un întreg şi înţelese ca făcând referire la un anume predecesor al sosirii lui Mesia, care va pregăti calea acestui Împărat, va fi urmat de turmă şi va propăşi în lume
  6. Matei 11:14 Vezi Mal. 4:5-6, dar şi Lc. 1:17
  7. Matei 11:18 Adică: postind şi fără a bea vin, un mod de viaţă ascetic
  8. Matei 11:23 Gr.: Hades; cele două versuri fac trimitere la Isaia 14:13, 15