The Message

John 15

The Vine and the Branches

11-3 “I am the Real Vine and my Father is the Farmer. He cuts off every branch of me that doesn’t bear grapes. And every branch that is grape-bearing he prunes back so it will bear even more. You are already pruned back by the message I have spoken.

“Live in me. Make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch can’t bear grapes by itself but only by being joined to the vine, you can’t bear fruit unless you are joined with me.

5-8 “I am the Vine, you are the branches. When you’re joined with me and I with you, the relation intimate and organic, the harvest is sure to be abundant. Separated, you can’t produce a thing. Anyone who separates from me is deadwood, gathered up and thrown on the bonfire. But if you make yourselves at home with me and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened to and acted upon. This is how my Father shows who he is—when you produce grapes, when you mature as my disciples.

9-10 “I’ve loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. If you keep my commands, you’ll remain intimately at home in my love. That’s what I’ve done—kept my Father’s commands and made myself at home in his love.

11-15 “I’ve told you these things for a purpose: that my joy might be your joy, and your joy wholly mature. This is my command: Love one another the way I loved you. This is the very best way to love. Put your life on the line for your friends. You are my friends when you do the things I command you. I’m no longer calling you servants because servants don’t understand what their master is thinking and planning. No, I’ve named you friends because I’ve let you in on everything I’ve heard from the Father.

16 “You didn’t choose me, remember; I chose you, and put you in the world to bear fruit, fruit that won’t spoil. As fruit bearers, whatever you ask the Father in relation to me, he gives you.

17 “But remember the root command: Love one another.

Hated by the World

18-19 “If you find the godless world is hating you, remember it got its start hating me. If you lived on the world’s terms, the world would love you as one of its own. But since I picked you to live on God’s terms and no longer on the world’s terms, the world is going to hate you.

20 “When that happens, remember this: Servants don’t get better treatment than their masters. If they beat on me, they will certainly beat on you. If they did what I told them, they will do what you tell them.

21-25 “They are going to do all these things to you because of the way they treated me, because they don’t know the One who sent me. If I hadn’t come and told them all this in plain language, it wouldn’t be so bad. As it is, they have no excuse. Hate me, hate my Father—it’s all the same. If I hadn’t done what I have done among them, works no one has ever done, they wouldn’t be to blame. But they saw the God-signs and hated anyway, both me and my Father. Interesting—they have verified the truth of their own Scriptures where it is written, ‘They hated me for no good reason.’

26-27 “When the Friend I plan to send you from the Father comes—the Spirit of Truth issuing from the Father—he will confirm everything about me. You, too, from your side must give your confirming evidence, since you are in this with me from the start.”

Ang Pulong Sa Dios

Juan 15

Si Jesus ang Tinuod nga Punoan sa Ubas

1Nagpadayon si Jesus sa pagsulti, “Ako ang tinuod nga punoan sa ubas, ug ang akong Amahan mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga putlon niya, ug ang matag sanga nga mamunga, pul-ungan niya aron mamunga pa gayod ug daghan. Kamo nahinloan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kon dili magpabilin sa punoan, kamo dili usab makapamunga[a] kon mobulag kamo kanako.

“Ako mao ang punoan sa ubas, ug kamo ang akong mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin kanako ug ako diha kaniya, maoy mamungag daghan, kay kon wala ako kaninyo wala gayod kamoy mahimo. Ang tawo nga mobulag kanako ibalibag, sama sa mga sanga nga ibalibag ug unya malaya, dayon tigomon ug ilabay ngadto sa kalayo aron masunog. Kon magpabilin kamo kanako ug tipigan ninyo sa inyong mga kasingkasing ang akong mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa nga inyong gusto, ug madawat ninyo kini. Kon padayon kamo nga mamungag daghan, dayegon sa mga tawo ang akong Amahan, ug pinaagi niini masayran nga kamo akong mga sumusunod. Kon unsa ang paghigugma sa Amahan kanako mao usab ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. 10 Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo; sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong Amahan, busa nagpadayon usab ang iyang paghigugma kanako.

11 “Gisulti ko kini kaninyo aron malipay usab kamo sama kanako, ug mahimong hingpit gayod ang inyong kalipay. 12 Mao kini ang akong sugo kaninyo: paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. 13 Kon adunay tawo nga magpakamatay alang sa iyang mga higala, kana nga paghigugma dili na gayod malabwan. 14 Mga higala ko kamo kon tumanon ninyo ang akong mga sugo. 15 Dili ko kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon wala masayod kon unsa ang ginabuhat sa iyang agalon. Tawgon ko na kamo karon nga akong mga higala, kay kon unsa ang akong nadungog gikan sa akong Amahan mao usab ang akong gisulti kaninyo. 16 Dili kamo ang nagpili kanako kondili ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manglakaw ug mamunga sa mga bunga nga molungtad; aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa Amahan pinaagi sa akong ngalan ihatag niya kaninyo. 17 Busa mao kini ang akong sugo kaninyo: paghigugmaay kamo.”

Ang mga Nagatuo kang Jesus Gikasilagan sa mga Tawo sa Kalibotan

18 Miingon pa gayod si Jesus, “Kon gikasilagan kamo sa mga tawo sa kalibotan, ayaw kamo katingala tungod kay nahibalo kamo nga ako mao ang una nilang gikasilagan. 19 Kon sama kamo sa mga tawo sa kalibotan, higugmaon nila kamo. Apan gikasilagan nila kamo tungod kay dili nila kamo kauban, kondili gipili ko kamo gikan kanila. 20 Hinumdomi ninyo ang akong gisulti kaninyo nga walay sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Busa kon gilutos nila ako, lutoson usab nila kamo. (Ug kon tumanon nila ang akong pulong, tumanon usab nila ang inyong pulong.) 21 Kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kay nagatuo kamo kanako, ug wala sila makaila sa nagpadala kanako. 22 Kon wala ako moanhi dinhi sa kalibotan ug magtudlo kanila, wala unta silay tulubagon, apan karon dili na gayod sila makapangulipas sa ilang mga sala. 23 Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong Amahan. 24 Kon wala ako maghimo ug mga milagro sa ilang taliwala, nga walay laing makahimo, wala unta silay tulubagon. Apan bisan nakita na gayod nila ang akong mga gihimo, nasilag pa gihapon sila kanako ug sa akong Amahan. 25 Sa ilang ginabuhat natuman ang nahisulat sa ilang Kasugoan nga nagaingon, ‘Gikasilagan nila ako sa walay igong hinungdan.’”[b]

26 Miingon dayon si Jesus kanila, “Ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan. Siya mao ang Magdadasig ug siya usab ang magtutudlo sa kamatuoran. Ug kon moabot na siya, mosulti siya mahitungod kanako. 27 Ug kamo kinahanglan mosulti usab mahitungod kanako tungod kay kauban ko na kamo sukad pa kaniadto.[c]

Footnotes

  1. Juan 15:4 makapamunga: buot ipasabot, makabuhat sa maayo nga mga binuhatan.
  2. Juan 15:25 Tan-awa usab ang Salmo 35:19; 69:4.
  3. Juan 15:27 sukad pa kaniadto: siguro ang buot ipasabot sukad pa sa pagsugod sa akong pagpanudlo.