The Message

2 Corinthians 6

Staying at Our Post

11-10 Companions as we are in this work with you, we beg you, please don’t squander one bit of this marvelous life God has given us. God reminds us,

I heard your call in the nick of time;
The day you needed me, I was there to help.

Well, now is the right time to listen, the day to be helped. Don’t put it off; don’t frustrate God’s work by showing up late, throwing a question mark over everything we’re doing. Our work as God’s servants gets validated—or not—in the details. People are watching us as we stay at our post, alertly, unswervingly . . . in hard times, tough times, bad times; when we’re beaten up, jailed, and mobbed; working hard, working late, working without eating; with pure heart, clear head, steady hand; in gentleness, holiness, and honest love; when we’re telling the truth, and when God’s showing his power; when we’re doing our best setting things right; when we’re praised, and when we’re blamed; slandered, and honored; true to our word, though distrusted; ignored by the world, but recognized by God; terrifically alive, though rumored to be dead; beaten within an inch of our lives, but refusing to die; immersed in tears, yet always filled with deep joy; living on handouts, yet enriching many; having nothing, having it all.

11-13 Dear, dear Corinthians, I can’t tell you how much I long for you to enter this wide-open, spacious life. We didn’t fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren’t small, but you’re living them in a small way. I’m speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively!

14-18 Don’t become partners with those who reject God. How can you make a partnership out of right and wrong? That’s not partnership; that’s war. Is light best friends with dark? Does Christ go strolling with the Devil? Do trust and mistrust hold hands? Who would think of setting up pagan idols in God’s holy Temple? But that is exactly what we are, each of us a temple in whom God lives. God himself put it this way:

“I’ll live in them, move into them;
    I’ll be their God and they’ll be my people.
So leave the corruption and compromise;
    leave it for good,” says God.
“Don’t link up with those who will pollute you.
    I want you all for myself.
I’ll be a Father to you;
    you’ll be sons and daughters to me.”
The Word of the Master, God.

Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 6

1 Ako Boží služobníci vás naliehavo prosíme: nepremárnite milosť, ktorú ste dostali od Boha! Pán Boh vraví:

V čase milosti som vypočul tvoju modlitbu a v deň záchrany som ti pomohol."

Deň záchrany je dnes -- neprepaste ho!

Vernosť v službe

Nikomu nechceme svojím správaním dať dôvod na urážky, aby nevznikli nejaké pochybnosti o našom poslaní.

Z celého nášho života má každý poznať, že stojíme v službách Božích.

Preto sa neponosujeme na starosti, biedu alebo ťažkosti, bezsenné noci, ťažkú prácu a hlad, útoky nepriateľov, bitky a väznenie. Ako Boží spolupracovníci to všetko znášame bez reptania.

Našou legitimáciou je bezúhonný život, trpezlivosť a prívetivosť za všetkých okolností a pravdivé poznanie. Všetky tieto schopnosti nám dáva Duch Svätý, navyše úprimnú lásku,

pravdivé slová a Božiu silu pre hlásanie pravdy. Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi.

Stojíme verne pri Pánu Bohu, už či nás za to oslavujú, alebo nám nadávajú, či nám veria, alebo hovoria o nás, že sme podvodníci.

Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili.

10 Stále nám hádžu polená pod nohy, ale o radosť nás tým nepripravia. Sme chudobní, a predsa rozdávame poklady nesmiernej ceny. Nemáme nič -- a predsa nám patrí všetko!

11 Moji drahí priatelia, musel som vám to napísať tak, ako to cítim.

12 Nič neskrývam ani neprikrášľujem. Nik vás predsa nemá väčšmi rád ako ja! Ak je medzi vami ešte nejaká prekážka, nie je to nedostatok mojej lásky k vám, ale vaše výhrady voči mne.

13 Vravím vám to ako svojim vlastným deťom: opätujte moju lásku!

Oddeľte sa od zla

14 Nespriahajte sa s neveriacimi. Čo môže mať spoločné svetlo s tmou, spravodlivosť s bezprávím?

15 Je azda možné nejaké dorozumenie medzi Kristom a diablom?

16 Viete si predstaviť pohanských bôžikov v kresťanskom chráme? A čo iné sme, ak nie chrám živého Boha? Boh povedal: Budem žiť uprostred nich a s nimi budem bývať, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom."

17 A ďalej povedal: Oddeľte sa a odíďte od nich, preč od všetkého nečistého. Len tak vás prijmem za svojich,

18 aby som bol vaším Otcom a vy mojimi synmi a dcérami," vraví všemocný Pán Boh.