Okukungubaga 1 – LCB & KLB

Luganda Contemporary Bible

Okukungubaga 1:1-22

Yerusaalemi Kifuuse Matongo

1Ekibuga ekyajjulanga abantu nga kyabuliddwa!

Ekyabanga eky’amaanyi mu mawanga,

nga kifuuse nga nnamwandu!

Eyali kabaka omukazi ng’alina amasaza,

afuuse omuddu omukazi.

2Ekiro akaaba nnyo nnyini,

n’amaziga ne gakulukuta ku matama ge.

Mu baganzi be bonna,

talina n’omu amubeesabeesa.

Mikwano gye bonna bamuliddemu olukwe,

bafuuse balabe be.

3Yuda agenze mu buwaŋŋanguse

oluvannyuma lw’okubonaabona n’okukozesebwa n’obukambwe ng’omuddu.

Kati abeera mu bannamawanga,

talaba kifo kya kuwummuliramu.

Bonna abamunoonya bamusanga

mu nnaku ye.

4Enguudo za Sayuuni zikungubaga,

kubanga tewali n’omu ajja ku mbaga zaakyo ezaalagibwa.

Emiryango gye gyonna girekeddwa awo,

bakabona be, basinda;

bawala be abaweereza bali mu buyinike,

naye yennyini ali mu nnaku.

5Abamuyigganya bafuuse bakama be;

abalabe be beeyagala,

kubanga Mukama amuleeseeko ennaku,

olw’ebibi bye ebingi.

Abaana be batwalibbwa mu buwaŋŋanguse,

bawambiddwa omulabe.

6Ekitiibwa kyonna ekyali ku muwala wa Sayuuni

kimuweddeko,

abalangira be bafuuse ng’ennangaazi

ezibuliddwa omuddo;

mu bunafu,

badduse ababagoba.

7Mu nnaku ez’okubonaabona kwe ng’asagaasagana,

Yerusaalemi ajjukira ebintu eby’omuwendo byonna

bye yalinanga mu nnaku ez’edda.

Abantu be bwe baagwa mu mikono gy’omulabe,

tewaali n’omu amubeera;

abalabe be ne bamutunuulira

ne bamusekerera olw’okugwa kwe.

8Yerusaalemi yayonoona nnyo nnyini,

bw’atyo n’afuuka atali mulongoofu.

Bonna abaamussangamu ekitiibwa bamunyooma,

kubanga balabye bw’asigalidde awo;

ye yennyini asinda,

era akwatibwa ensonyi.

9Obutali bulongoofu bwe bwali mu birenge bye;

teyassaayo mwoyo ku bulamu bwe obw’ebiseera ebijja.

Okugwa kwe kwali kwa kyewuunyo;

tewaali n’omu amubeesabeesa.

“Ayi Mukama, tunuulira okubonaabona kwange,

kubanga omulabe awangudde.”

10Omulabe yagololera omukono

ku bintu bya Yerusaalemi byonna eby’omuwendo;

yalaba amawanga amakaafiiri

nga gayingira awatukuvu we,

beebo be wali ogaanye

okuyingira mu kuŋŋaaniro lyo.

11Abantu be bonna basinda

nga bwe banoonya ekyokulya;

eby’obugagga byabwe babiwanyisaamu emmere,

okusobola okuba abalamu.

“Laba, Ayi Mukama Katonda, onziseeko omwoyo

kubanga nnyoomebwa.”

12“Mmwe tekibakwatako, mmwe mwenna abayitawo?

mwetegereze mulabe

obanga waliwo obuyinike obwenkana,

obwantukako,

Mukama bwe yanteekako

ku lunaku olw’obusungu bwe obungi.

13“Yaweereza omuliro okuva waggulu,

ne gukka mu magumba gange.

Yatega ebigere byange akatimba,

n’anzizaayo emabega.

Yandeka mpuubadde,

nga nzirise olunaku lwonna.

14“Ebibi byange binfuukidde ekikoligo;

bisibiddwa ne binywezebwa omukono gwe.

Binzitoowerera mu bulago,

era bimmazeemu amaanyi.

Mukama ampaddeyo mu mikono gy’abo

be siyinza kugumiikiriza.

15“Mukama anyoomye

abalwanyi abazira bonna abaali nange;

akuŋŋaanyizza eggye okunwanyisa,

okuzikiriza abavubuka bange.

Mukama alinnyiridde Omuwala Embeerera owa Yuda,

ng’omuntu bw’asambirira ezabbibu mu lyato ng’asogola.

16“Kyenva nkaaba,

amaaso gange ne gajjula amaziga,

kubanga tewali n’omu andi kumpi okumbeesabeesa,

ayinza okunzizaamu amaanyi.

Abaana bange banakuwavu

kubanga omulabe awangudde.”

17Sayuuni agolola emikono gye,

naye tewali n’omu amudduukirira.

Mukama awadde ekiragiro ku Yakobo

baliraanwa be babeere balabe be;

Yerusaalemi afuuse

ekintu ekitali kirongoofu wakati mu bo.

18Mukama mutuukirivu,

newaakubadde nga najeemera ekiragiro kye.

Muwulirize mmwe amawanga gonna,

mutunuulire okubonaabona kwange;

Abavubuka bange ne bawala bange

batwalibbwa mu busibe.

19“Nakoowoola bannange bannyambe,

naye tebanfaako;

bakabona bange n’abakadde b’ekibuga kyange

bazikiririra mu kibuga

nga banoonya ekyokulya

baddemu amaanyi.

20“Laba, Ayi Mukama Katonda bwe ndi omunakuwavu!

Ndi mu kubonaabona,

n’omutima gwange teguteredde

kubanga njeemye nnyo ekiyitiridde.

Ebweru ekitala kirindiridde okunsanyaawo,

ne mu nnyumba mulimu kufa kwereere.

21“Abantu bawulidde okusinda kwange,

naye tewali n’omu ananyamba.

Abalabe bange bonna bawulidde okusinda kwange;

basanyukidde ekyo ky’okoze.

Olunaku lwe walangirira,

lubatuukeko, babeere nga nze.

22“Obabonereze olw’obutali butuukirivu bwabwe bwonna,

nga nze bwe wambonereza.

Okusinda kwange kungi

n’omutima gwange guzirika.”

Korean Living Bible

예레미야애가 1:1-22

예루살렘의 슬픔

1아, 슬프다! 예루살렘성이여, 한때는 사람들로 붐비더니 이제는 적막하게 되었 구나. 한때는 모든 나라 가운데서 1:1 또는 ‘크던 자가’위세를 떨치던 자가 이제는 과부처럼 되었으며 본래 모든 나라 가운데서 여왕으로 군림하던 자가 이제는 조공을 바치는 노예가 되었구나.

2밤새도록 슬픔에 흐느껴 눈물이 뺨을 적셔도 사랑하던 자 중에 그를 위로하는 자가 없고 친구도 다 그를 배반하여 원수가 되었네.

3유다 사람들이 많은 고통과 시련을 겪고 포로로 잡혀갔으니 그들이 남의 땅에 살게 되어 평안이 없구나. 그들을 추격하는 자들이 그들을 궁지에 몰아 넣고 말았네.

4시온의 거리가 처량하게 되었으니 명절이 되어도 그 곳을 찾는 자 없음이라. 모든 성문이 적적하게 되었고 제사장들은 탄식하며 처녀들은 근심하니 시온이 괴로운 처지에 빠졌구나.

5대적이 그의 주인이 되고 원수가 번영을 누리게 되었으니 그의 죄가 많으므로 여호와께서 그를 슬픔 가운데 빠지게 하셨음이라. 그 어린 자녀들이 대적에게 멀리 사로잡혀갔구나.

6시온의 영광이 다 떠나 버렸다. 그 지도자들은 꼴을 얻지 못해 기진 맥진하여 몰이꾼 앞에서 더 이상 달아날 수 없는 사슴처럼 되었네.

7환난과 시련을 당한 예루살렘이 옛날의 즐거웠던 일들을 회상하는구나. 그 백성이 원수의 손아귀에 들어가도 그를 돕는 자가 없으니 그의 대적들이 그를 보고 그가 멸망당한 것을 비웃고 있네.

8예루살렘이 크게 범죄하여 더럽혀지고 말았다. 전에 그를 높이던 자가 그의 벌거벗은 수치를 보고 그를 멸시하니 그가 탄식하며 자기 얼굴을 가리는구나.

9더러운 것이 치마에 묻었으나 그가 자기 운명을 생각지 않았다. 그 멸망의 상태가 비참하여도 그를 위로할 자 없으니 그가 부르짖는구나. “여호와여, 원수가 의기 양양합니다. 나의 환난을 돌아보소서.”

10여호와께서는 이방인이 성전에 들어가는 것을 금하셨으나 예루살렘은 원수들이 성전에 들어가서 보물을 모두 가져가는 것을 목격하였다.

11예루살렘 주민이 먹을 것을 구하다가 탄식하며 목숨을 이으려고 보물로 양식을 바꾸었네. 1:11 암시됨.그가 부르짖는 소리를 들어 보아라. “여호와여, 내가 가련하게 되었습니다. 나를 돌아보소서.”

12“지나가는 모든 사람들아, 이것이 너희에게는 아무렇지도 않느냐? 내가 당하는 이런 고통이 어디 있는가? 이것은 여호와께서 분노하시던 날에 그가 나에게 주신 고통이란다.

13“그가 하늘에서 불을 보내 내 뼈에까지 사무치게 하시고 내 길에 그물을 쳐서 나를 물러가게 하였으며 하루 종일 나를 내버려 두어 고통을 당하게 하였다.

14“그가 내 죄악으로 멍에를 만들어 그것을 내 목에 메우고 내 힘을 빼셨으며 내가 당해 낼 수 없는 자의 손에 나를 넘기셨네.

15“여호와께서 나의 모든 용사들을 짓밟으시고 큰 군대를 모아 나의 젊은이들을 부수시며 내 백성을 포도즙틀의 포도처럼 밟으셨다.

16“그래서 내가 울지 않을 수 없으니 내 눈에서 눈물이 쏟아져 내리는구나. 나를 위로할 자가 내 곁에 없고 내 영혼을 소생시킬 자가 멀리 떠나고 말았네. 원수들이 나를 이겼으므로 내 자녀들이 처량하게 되었구나.

17“내가 손을 내밀어도 나를 도와주는 자가 없다. 여호와께서 내 주변에 있는 자들을 내 대적이 되게 하셨으므로 그들이 나를 더러운 물건으로 취급하는구나.

18“여호와는 의로우신 분이신데도 나는 그의 명령을 거역하였다. 너희 모든 백성들아, 내 말을 듣고 나의 고통을 보아라. 나의 처녀들과 청년들이 다 사로잡혀갔단다.

19“내가 내 사랑하는 자들을 불렀으나 그들이 나를 배신했으며 나의 제사장들과 장로들은 목숨을 이으려고 먹을 것을 구하다가 성 안에서 쓰러지고 말았다.

20“여호와여, 나의 고통을 보소서. 내가 주를 거역한 죄 때문에 이처럼 번민하며 괴로워하고 있습니다. 거리에는 칼이 사람을 기다리고 집 안에는 질병과 죽음이 있습니다.

21“사람들이 나의 탄식 소리를 들었지만 나를 위로하는 자는 아무도 없습니다. 나의 모든 원수들이 내 고통에 대해서 들었으나 오히려 기뻐하고 있습니다. 주께서 선포하신 날이 이르게 하셔서 내 원수들도 나처럼 고난받게 하소서.

22“여호와여, 저들의 죄악을 드러내시고 나의 모든 죄 때문에 나를 벌하신 것처럼 저들에게도 벌을 내리소서. 나에게 탄식할 일이 많고 내 마음이 나약해졌습니다.”