Luganda Contemporary Bible

Nakkumu 1:1-15

11:1 a Is 13:1; 19:1; Yer 23:33-34 b Yon 1:2; Nak 2:8; Zef 2:13Kuno kwe kwolesebwa Katonda kwe yalaga Nakkumu, Omwerukoosi okukwata ku bibambulira ebyali bijjira Nineeve.

Obusungu bwa Mukama ku Nineeve

21:2 a Kuv 20:5 b Ma 32:41; Zab 94:1Katonda wa buggya era Mukama awalana eggwanga.

Mukama awalana eggwanga era ajudde ekiruyi.

Mukama yeesasuza ku balabe be

era aterekera abamuwakanya obusungu bwe.

31:3 a Nek 9:17 b Kuv 34:7 c Zab 104:3Mukama tatera kusunguwala, ate nga wa maanyi mangi

era tayinza n’akatono butabonereza oyo gwe gusinze.

Ekkubo lye liri mu mpewo ey’akazimu ne mu kibuyaga,

n’ebire ye nfuufu y’ebigere bye.

41:4 Is 33:9Akangavvula ennyanja n’agikaza

era akaza emigga gyonna,

ennimiro ez’omu Basani zikala, olusozi Kalumeeri lwonna lukayuse,

n’ebimuli bya Lebanooni biwotose.

51:5 a Kuv 19:18 b Mi 1:4Ensozi zikankanira mu maaso ga Katonda,

obusozi ne busaanuuka,

ettaka ne lyatikayatika mu maaso ge,

ensi n’ekankana n’abantu bonna abagirimu.

61:6 a Mal 3:2 b Yer 10:10 c 1Bk 19:11Ani ayinza okuyimirira mu maaso ge ng’asunguwadde?

Ani ayinza okugumira obusungu bwe obw’amaanyi?

Ekiruyi kye kibuubuuka ng’omuliro,

n’enjazi n’eziyatikayatika.

71:7 a Yer 33:11 b Zab 1:6Mukama mulungi,

kiddukiro mu kiseera eky’okulabiramu ennaku,

era alabirira abo bonna abamwesiga.

8Naye alisaanyaawo abalabe be mu mataba amazibu,

ekizikiza kiribawondera.

9Buli kye mwekobaana okukola Mukama,

alikikomya.

Akabi tekalijja mulundi gwakubiri.

101:10 a 2Sa 23:6 b Is 5:24; Mal 4:1Kubanga baliba ng’amaggwa agakwataganye,

era nga batamidde,

balyoke bookebwe omuliro ng’ekisambu ekikalu.

11Mu ggwe Nineeve muvuddemu omuntu

alowooza akabi

era ateesa ebibi ku Mukama.

121:12 a Is 10:34 b Is 54:6-8; Kgb 3:31-32Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Newaakubadde nga balina be bakolagana nabo bangi, ate nga bangi,

balizikirizibwa ne baggwaawo.

Newaakubadde nga mbabonereza mmwe abantu bange,

siriddayo kukikola nate.

131:13 Is 9:4Kaakano nzija kumenya ekikoligo kyabwe nkibaggyeko

era n’ebibasibye nnaabikutulakutula.”

141:14 a Is 14:22 b Mi 5:13 c Ez 32:22-23Kino Mukama ky’alagidde ekikwata ku Nineeve:

“Erinnya lyo terikyayala nate.

Ndizikiriza ekifaananyi ekyole n’ekifaananyi ekisaanuuse

ebiri mu masabo g’abakatonda bo;

ndisima entaana yo

kubanga oyinze obugwagwa.”

151:15 a Is 40:9; Bar 10:15 b Is 52:7 c Lv 23:2-4 d Is 52:1Yimusa amaaso, tunula ku nsozi, laba,

ebigere ebirungi eby’oyo aleese amawulire amalungi,

alangirira emirembe.

Ggwe Yuda kwata embaga zo entukuvu,

era otuukirize obweyamo bwo;

omubi kaakano takyakulumba,

azikiririzibbwa ddala, tolimulaba nate.

Korean Living Bible

나훔 1:1-15

니느웨에 대한 여호와의 분노

1이것은 엘고스 사람 나훔이 니느웨에 대하여 계시받은 말씀이다.

2여호와는 시기하시며 보복하시는 하나님이시다. 여호와는 보복하시며 분노하시되 자기 대적에게 보복하시고 자기 원수에게 분노를 품으신다.

3여호와는 좀처럼 화를 내지 않으시고 그 능력이 크시지만 죄인을 벌하지 않은 채 그대로 내버려 두는 법이 없으시다. 여호와의 길은 회오리바람과 폭풍 속에 있고 구름은 그 발밑의 티끌이다.

4그가 바다를 꾸짖어 말리시고 모든 강들을 마르게 하시니 바산 들과 갈멜산이 메마르고 레바논의 꽃이 시든다.

5여호와 앞에서 높은 산들이 진동하고 야산이 녹으며 땅이 흔들리고 세계와 그 가운데 사는 모든 자들이 떠는구나.

6누가 분노하신 여호와 앞에 설 수 있으며 누가 그의 무서운 진노에 살아 남을 수 있는가? 그가 진노를 불처럼 쏟으시므로 그 앞에서 바위들이 깨어진다.

7여호와는 선하시고 환난 때에 피난처가 되시며 자기를 신뢰하는 자들을 보호하신다.

8그가 큰 홍수로 자기 대적들을 쓸어 버리고 그들을 흑암으로 쫓아내실 것이다.

9너희가 여호와께 무슨 음모를 꾸미느냐? 그가 너희를 완전히 멸망시킬 것이니 1:9 또는 ‘재난이 다시 일어나지 아니하리라’다시 칠 필요가 없을 것이다.

10뒤엉킨 가시덤불 같고 술 취한 사람 같은 그들은 바싹 마른 지푸라기처럼 불에 타서 없어질 것이다.

11니느웨야, 여호와께 악을 꾀하는 한 사람이 네 가운데서 나와 악을 권유하고 있다.

12여호와께서 말씀하신다. “1:12 원문에는 ‘그들이’앗시리아 사람들이 아무리 강하고 수가 많아도 그들은 멸망하여 사라질 것이다. 유다야, 지금까지 내가 너를 괴롭혔으나 더 이상 너를 괴롭히지 않을 것이다.

13이제 내가 앗시리아 왕이 메게 한 너의 멍에를 깨뜨리고 너를 묶고 있는 사슬을 끊어 버리겠다.”

14니느웨야, 여호와께서 너에 대하여 말씀하셨다. “네 이름이 더 이상 존재하지 않을 것이다. 내가 너의 신전에 있는 우상들을 깨뜨려 버리고 너의 무덤을 준비하겠다. 이것은 네가 아주 더러워졌기 때문이다.”

15보라, 좋은 소식을 가지고 평화를 전하는 자의 발이 산 위에 있다! 유다야, 네 명절을 지키고 네가 서약한 것을 이행하라. 악인들이 전멸되었으므로 그들이 다시는 네 땅을 침략하지 못할 것이다.