Mikka 7 – LCB & VCB

Luganda Contemporary Bible

Mikka 7:1-20

1Ddala zinsanze nze.

Ndi ng’omuntu akungula ebibala

okuva mu bifo eby’enjawulo eby’ennimiro y’emizabbibu;

tewali kirimba kya mizabbibu kulyako,

wadde emizeeyituuni egisooka okwengera gye njagala ennyo.

2Abantu abatya Katonda, baweddewo mu nsi;

tewali n’omu mulongoofu asigaddewo.

Bonna banoonya okuyiwa omusaayi,

buli omu anoonya okutega muganda we ekitimba.

3Emikono gyabwe gyombi mikugu mu kukola ebibi;

omufuzi asaba ebirabo,

n’omulamuzi alya enguzi,

n’ab’amaanyi mu nsi, beekolera kye baagala

nga basala enkwe.

4Mu abo bonna asingamu obulungi, afaanana ng’omweramannyo;

asingamu ku mazima y’asinga olukomera lw’amaggwa obubi.

Naye olunaku lw’abakuumi bammwe lutuuse,

era kino kye kiseera eky’okutabukatabuka.

5Tewesiga muntu n’omu,

wadde mukwano gwo,

newaakubadde mukazi wo,

Weegendereze by’oyogera.

6Kubanga omulenzi agaya kitaawe,

n’omwana alwanyisa nnyina,

muka mwana n’alwanyisa nnyazaala we.

Abalabe b’omuntu, bantu be, ab’omu nju ye bennyini.

7Naye nze nnindirira Mukama nga nnina essuubi,

nnindirira Katonda Omulokozi wange;

Katonda wange anampulira.

8Tonjeeyereza ggwe omulabe wange,

kubanga wadde ngudde, nnaayimuka.

Ne bwe naatuula mu kizikiza,

Mukama anaabeera ekitangaala kyange.

9Nnaagumikirizanga Mukama bw’anaabanga ambonereza,

kubanga nnyonoonye mu maaso ge,

okutuusa lw’alimpolereza,

n’anziza buggya.

Alindeeta mu kitangaala,

era ndiraba obutuukirivu bwe.

10Olwo omulabe wange alikiraba,

n’aswala,

oyo eyanjeeyerezanga ng’agamba nti,

“Ali ludda wa Mukama Katonda wo?”

Ndisanyuka ng’agudde,

era alirinnyirirwa ng’ebitoomi eby’omu nguudo.

11Olunaku olw’okuzimba bbugwe wo lulituuka,

olunaku olw’okugaziya ensalo yo.

12Mu biro ebyo abantu balijja gy’oli

nga bava mu Bwasuli ne mu bibuga by’e Misiri,

n’okuva e Misiri okutuuka ku mugga Fulaati,

n’okuva ku nnyanja emu okutuuka ku nnyanja endala,

n’okuva ku lusozi olumu okutuuka ku lusozi olulala.

13Ensi erifuuka matongo,

olw’ebikolwa by’abantu abagibeeramu.

Okusaba n’Okutendereza

14Lunda abantu bo n’omuggo gwo,

ekisibo kye weeroboza,

ababeera bokka mu kibira

mu malundiro amagimu.

Baleke baliire mu Basani ne Gireyaadi, nga mu biseera eby’edda.

15Nga bwe kyali mu nnaku ze mwaviiramu mu Misiri,

nzija kubalaga ebikulu eby’ekitalo.

16Amawanga galikiraba ne gakwatibwa ensonyi,

ne gamalibwamu amaanyi.

Abantu baago balikwata ku mimwa gyabwe

n’amatu gaabwe ne gaziba.

17Balirya enfuufu ng’omusota,

ng’ebisolo ebyewalula.

Balifuluma obunnya bwabwe nga bakankana

ne bakyuka okudda eri Mukama Katonda waffe, ne babatya.

18Katonda ki omulala ali nga ggwe,

asonyiwa ekibi era n’asonyiwa ebyonoono byabo

abaasigalawo ku bantu be?

Obusungu bwe tebubeerera emirembe gyonna,

naye asanyukira okusaasira.

19Alikyuka n’atukwatirwa ekisa nate; alirinnyirira ebibi byaffe,

n’asuula ebyonoono byaffe byonna mu buziba bw’ennyanja.

20Olikola eby’amazima bye wasuubiza Yakobo,

n’ebyekisa bye wasuubiza Ibulayimu,

nga bwe weeyama eri bajjajjaffe

okuva mu nnaku ez’edda.

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 7:1-20

Nỗi Thất Vọng

1Khốn nạn cho tôi!

Tôi như người đi hái trái sót lại sau mùa thu hoạch

nhưng không tìm được gì để ăn.

Không một chùm nho nào

hay trái vả non nào để dằn cơn đói.

2Người đạo đức đã bị quét sạch tất cả;

người chính trực cũng chẳng còn trên đất.

Mọi người đều rình rập giết người,

giăng lưới săn bắt anh em.

3Tay chúng thành thạo làm việc gian ác!

Các quan quyền đều đòi ăn hối lộ.

Bậc lãnh đạo chẳng còn che giấu tham vọng của họ;

tất cả đều toa rập nhau chà đạp công lý.

4Người tốt nhất giống như cây gai;

người chính trực nhất như hàng rào gai độc.

Nhưng ngày xử đoán ngươi sắp đến rồi.

Ngày Chúa trừng phạt ngươi đã gần, đó là thời rối loạn.

5Đừng tin bất cứ ai—

đừng tin cậy bạn bè hay ngay cả vợ ngươi.

6Vì con trai làm nhục cha.

Con gái thách thức mẹ.

Nàng dâu chống mẹ chồng.

Người trong gia đình trở thành kẻ thù của nhau!

7Riêng tôi, tôi ngưỡng vọng Chúa Hằng Hữu.

Tôi chờ đợi Đức Chúa Trời giải cứu tôi,

Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tôi.

8Kẻ thù tôi ơi, khi thấy tôi đừng vội vui mừng!

Dù bị ngã, tôi sẽ vùng dậy.

Khi tôi ngồi trong bóng tối,

Chúa Hằng Hữu là ánh sáng của tôi.

9Tôi sẽ kiên nhẫn chịu Chúa Hằng Hữu sửa trị7:9 Nt công phẫn

vì tôi đã phạm tội với Ngài.

Nhưng cuối cùng, Ngài sẽ biện hộ cho tôi

và thực hiện điều công chính cho tôi.

Chúa Hằng Hữu sẽ đem tôi ra ánh sáng,

và tôi sẽ chiêm ngưỡng đức công chính của Ngài.

10Rồi kẻ thù sẽ thấy Chúa Hằng Hữu bên cạnh tôi.

Chúng sẽ xấu hổ vì đã chế nhạo tôi rằng:

“Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi ở đâu?”

Chính tôi sẽ thấy chúng ngã gục;

và chúng sẽ bị chà đạp như bùn ngoài đường.

11Sẽ có ngày, Ít-ra-ên, thành của ngươi được xây dựng lại,

và biên giới của ngươi được mở rộng.

12Ngày ấy, các dân tộc sẽ đến và tôn ngợi ngươi—

từ A-sy-ri chạy dài đến Ai Cập,

từ Ai Cập chạy dài đến Sông Ơ-phơ-rát,

từ biển này đến đại dương kia,

từ núi này qua núi nọ.

13Nhưng đất này sẽ hoang tàn

vì hậu quả những việc ác dân nó đã làm.

Lòng Thương Xót Của Chúa Hằng Hữu Đối Với Dân Ít-ra-ên

14Lạy Chúa Hằng Hữu, xin dùng cây trượng chăn dắt dân của Ngài;

là bầy chiên, là cơ nghiệp của Ngài.

Họ đang ở lẻ loi trong rừng sâu

trên miền Núi Cát-mên,

xin cho họ vui hưởng đồng cỏ Ba-san và Ga-la-át như thời xưa cũ.

15Chúa Hằng Hữu đáp:

“Ta sẽ cho họ7:15 Nt nó thấy những việc diệu kỳ

như Ta đã làm khi Ta giải cứu ngươi ra khỏi Ai Cập.”

16Các nước sẽ ngạc nhiên

về những việc Chúa Hằng Hữu đã làm cho ngươi.

Chúng sẽ hổ thẹn về sức lực chẳng bao nhiêu của chúng.

Chúng sẽ che miệng như bị câm và bịt tai để

không nghe được gì chung quanh.

17Như con rắn bò trong hang mình,

chúng sẽ bò ra để gặp Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta.

Chúng sẽ kinh hãi run rẩy trước mặt Ngài.

18Ai là Đức Chúa Trời giống như Chúa,

tha thứ tội ác của dân sống sót

bỏ qua vi phạm của dân thuộc cơ nghiệp Ngài?

Chúa không giận dân Ngài đời đời

vì Ngài là Đấng yêu thương.

19Một lần nữa Chúa sẽ tỏ lòng thương xót.

Ngài sẽ chà đạp tội ác chúng con dưới chân Ngài

và ném bỏ tất cả tội lỗi chúng con xuống đáy biển.

20Chúa sẽ tỏ lòng thành tín

và lòng thương xót với chúng con,

như lời Ngài đã hứa với tổ tiên chúng con

là Áp-ra-ham và Gia-cốp

từ những ngày xa xưa.