Mikka 1 – LCB & NUB

Luganda Contemporary Bible

Mikka 1:1-16

1Mu mirembe Yuda gye yagenda efugibwa bakabaka bano: Yosamu, ne Akazi, ne Keezeekiya, Mikka eyali Omumolasuuti, yafuna obubaka obuva eri Mukama, obukwata ku kibuga Samaliya ne Yerusaalemi.

2Muwulire mmwe abantu mwenna,

muwulire mmwe ebintu byonna ebiri mu nsi, ne bonna abagirimu,

Mukama Ayinzabyonna asinziira mu yeekaalu ye entukuvu,

ng’alina by’abalumiriza.

3Mulabe, Mukama ajja ng’ava mu ggulu ku ntebe ye

ng’akka ku nsi ng’atambulira ku nsozi waggulu.

4N’ensozi zirisaanuukira wansi w’ebigere bye

era n’ebiwonvu ne byatika ne bisaanuuka

ng’ebisenge by’emizindu by’enjuki ebyokeddwa omuliro,

ng’amazzi g’ekiyiriro bwe gakulukuta ku lusozi nga gayirira ku bbangabanga.

5Bino byonna biribeerawo olw’okwonoona kwa Yakobo,

olw’ebibi by’ennyumba ya Isirayiri.

Ekibi kya Yakobo kye kiruwa?

Si ye Samaliya?

Kifo ki ekigulumivu ekya Yuda?

Si Yerusaalemi?

6“Noolwekyo nzija kubetenta Samaliya ngifuule ebifunfugu,

kifuuke nga ennimiro ey’okusimbamu emizabbibu.

Ndiyiwa amayinja gaakyo mu kiwonvu

N’emisingi gyakyo ne ngireka nga gyasamye.

7Bakatonda baakyo bonna be basinza, balisekulwasekulwa;

ebintu byonna ebyaweebwayo ng’ebirabo mu yeekaalu biriggya omuliro;

ndizikiriza bakatonda baakyo bonna be beekolera.

Ng’ebirabo ebyo bwe byafunibwa mu bwenzi,

bwe bityo bwe biritwalibwa mu bwenzi ne bikozesebwa.”

Okukaaba n’Okukungubaga

8Kyendiva nkaaba ne nkuba ebiwoobe,

ne ntambula nga sambadde ngatto, era nga ndi bukunya.

Ndikaaba ng’ekibe,

ne nkuba ebiwoobe ng’abaana b’ekiwuugulu.

9Ekiwundu kye tekiwonyezeka,

ne Yuda ky’alwadde.

Kituukidde ddala ku mulyango gw’abantu bange,

ne ku Yerusaalemi yennyini.

Omulabe Asemberera Yerusaalemi

10Temukibuulira mu Gaasi,

temukaaba maziga n’akatono.

Mwevulungulire mu nfuufu

mu Besuleyafula.

11Muyiteewo nga muli bwereere nga muswadde,

mmwe ababeera mu Safiri.

Ababeera mu Zanani

tebalifuluma.

Beswezeeri ekuba ebiwoobe,

kubanga tokyalinayo buddukiro.

12Abo ab’omu Malosi bali mu kulumwa okw’amaanyi

nga balindirira okubeerwa,

kubanga ekibonoobono kivudde eri Mukama,

ne kituuka ne ku mulyango gwa Yerusaalemi.

13Mwanguwe okusiba amagaali ku mbalaasi

mmwe ababeera mu Lakisi.

Mmwe nsibuko y’ekibi

mu Bawala ba Sayuuni,

kubanga ebibi bya Isirayiri byasangibwa mu mmwe.

14Noolwekyo muligabira Molesesu eky’e Gaasi

ebirabo ebimusiibula.

Ebibuga by’e Akuzibu birikakasibwa nga bya bulimba

eri bakabaka ba Isirayiri.

15Mmwe abantu b’omu Malesa,

ndibasindikira alibawangula n’abafuga.

Oyo ekitiibwa kya Isirayiri

alijja mu Adulamu.

16Mukungubage, n’emitwe mugimwe

olw’abaana bammwe be mwesiimisa;

mumwe enviiri zammwe nga mukungubaga, emitwe gyammwe gibe ng’egy’ensega,

kubanga abaana bammwe balibaggyibwako ne batwalibwa mu buwaŋŋanguse.

Swedish Contemporary Bible

Mika 1:1-16

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra!1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.