Koseya 2 – LCB & TNCV

Luganda Contemporary Bible

Koseya 2:1-23

1“Mwogere ku baganda bammwe nti, ‘bantu bange,’ mwogere ne ku bannyinammwe nti, ‘baagalwa bange.’ ”

Okubonerezebwa kwa Isirayiri, n’Okuzzibwa Obuggya kwabwe

2Munenye nnyammwe,

mumunenye,

kubanga si mukazi wange, so nange siri bba.

Aggyewo obukaba obuli mu maaso ge,

n’obwenzi obuva wakati w’amabeere ge;

3nneme okumwambulira ddala

ne mmulekeraawo nga bwe yali ku lunaku kwe yazaalibwa;

ne mmufuula ng’eddungu,

ne mmulekawo ng’ensi enkalu eteriiko ky’egasa,

ne mmussa ennyonta.

4Sirilaga kwagala kwange eri abaana be,

kubanga baana ba bwenzi.

5Nnyabwe yakola obwenzi,

n’abazaalira mu buwemu.

Yayogera nti, “Ndigenda eri baganzi bange abampa emmere n’amazzi,

n’ebimbugumya n’ebyokwambala,

n’amafuta n’ekyokunywa.”

6Kyendiva nziba ekkubo lye n’amaggwa,

ne mmuzimbako bbugwe okumwetooloola, aleme okulaba ekkubo wayitira.

7Aligezaako okugoberera baganzi be abakwate,

naye talibatuukako, alibanoonya naye talibalaba.

Oluvannyuma alyogera nti, “Naagenda eri bba wange eyasooka,

kubanga mu biro ebyo nabanga bulungi

okusinga bwe ndi kaakano.”

8Tajjukira nga nze namuwanga eŋŋaano,

ne wayini n’amafuta,

era eyamuwa effeeza ne zaabu

bye baakozesanga okuweerezanga Baali.

9“Kyendiva neddiza emmere yange ey’empeke ng’eyengedde,

ne wayini wange ng’atuuse;

era nzija kumuggyako ebyambalo byange eby’ebbugumu n’ebyambalo byange ebya bulijjo,

bye yayambalanga.

10Era kyenaava nyanika obukaba bwe

mu maaso ga baganzi be,

so tewaliba amuwonya mu mukono gwange.

11Ndikomya ebinyumu bye byonna, n’embaga ze eza buli mwaka,

n’embaga ze ez’emyezi egyakaboneka, ne ssabbiiti ze,

n’enkuŋŋaana ze zonna entukuvu.

12Ndizikiriza emizabbibu gye n’emitiini gye,

gye yayogerako nti, ‘Guno gwe musaala baganzi bange gwe bansasula.’

Ndibizisa,

era n’ensolo ez’omu nsiko ziribyonoona.

13Ndimubonereza olw’ennaku

ze yayotereza obubaane eri Babaali,

ne yeeyambaza empeta n’ebintu eby’omuwendo ennyo,

n’agenda eri baganzi be,

naye nze n’aneerabira,”

bw’ayogera Mukama.

14Kale kyendiva musendasenda,

ne mmutwala mu ddungu,

ne njogera naye n’eggonjebwa.

15Era eyo ndimuddiza ennimiro ze ez’emizabbibu,

ne nfuula Ekiwonvu kya Akoli2:15 Akoli kitegeeza emitawaana oluggi olw’essuubi.

Alimpuliriza nga bwe yampulirizanga mu nnaku ez’obuvubuka bwe,

era nga mu biro bye yaviira mu nsi ya Misiri.

16“Ku lunaku olwo,” bw’ayogera Mukama,

“olimpita nti, ‘mwami wange;’

toliddayo nate kumpita, ‘Mukama wange.’ ”

17Ndiggya amannya ga Babaali mu kamwa ke,

so taliddayo nate okwasanguza amannya gaabwe.

18Ku lunaku olwo ndibakolera endagaano

n’ensolo ez’omu nsiko n’ennyonyi ez’omu bbanga,

n’ebyewalula ku ttaka,

era ndiggyawo obusaale, n’ekitala, n’entalo mu nsi,

bonna ne batuula mirembe.

19Era ndikwogereza ennaku zonna,

ndikwogereza mu butuukirivu, ne mu mazima,

ne mu kwagala ne mu kusaasira.

20Ndikwogereza mu bwesigwa,

era olimanya Mukama.

21“Ku lunaku olwo,

ndyanukula eggulu,

nalyo ne lyanukula ensi;

22ensi erimeramu emmere ey’empeke,

ne wayini n’amafuta,

nabyo ne bifunibwa Yezuleeri,2:22 Yezuleeri kitegeeza Katonda asimba

bw’ayogera Mukama.

23“Ndimwesimbira mu nsi,

ndisaasira oyo eyayitibwanga nti, atasaasirwa,

era ndigamba abataali bantu bange nti, ‘Bantu bange,’

era nabo balyogera nti, ‘Ggwe Katonda wange.’ ”

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 2:1-23

1“จงเรียกน้องชายของเจ้าว่า ‘ประชากรของเรา’ และเรียกพี่สาวของเจ้าว่า ‘ผู้เป็นที่รักของเรา’

อิสราเอลถูกลงโทษและกลับสู่สภาพดี

2“จงตำหนิมารดาของเจ้า จงตำหนินางเถิด

เพราะนางไม่ใช่ภรรยาของเรา

และเราไม่ใช่สามีของนาง

ให้นางทิ้งความยั่วยวนจากใบหน้าของนาง

และทิ้งความไม่ซื่อสัตย์จากอกของนางเถิด

3มิฉะนั้นเราจะเปลื้องนางให้เปลือยเปล่า

ล่อนจ้อนเหมือนวันที่นางเกิดมา

เราจะทำให้นางเหมือนถิ่นกันดาร

ให้นางเป็นดินแดนแห้งผาก

และประหารนางด้วยความกระหาย

4เราจะไม่แสดงความรักต่อลูกๆ ของนาง

เพราะเป็นลูกชู้

5แม่ของเขาไม่ซื่อสัตย์

และให้กำเนิดพวกเขามาอย่างน่าอดสู

นางกล่าวว่า ‘ฉันจะตามบรรดาชู้รักไป

เขาให้อาหารและน้ำ

ให้ขนสัตว์ ผ้าลินิน น้ำมัน และเครื่องดื่มแก่ฉัน’

6ฉะนั้นเราจะเอาพุ่มหนามกีดขวางหนทางของนาง

เราจะล้อมกรอบจนนางหมดทางไป

7นางจะวิ่งไล่ตามชู้รัก แต่ไม่ทัน

นางจะเสาะหาพวกเขา แต่ไม่พบ

แล้วนางจะบอกว่า

‘ฉันจะกลับไปหาสามีคนแรกของฉัน

เพราะเมื่อก่อนฉันมีชีวิตที่ดีกว่านี้มากนัก’

8นางไม่รับรู้ว่าเรานี่แหละ

คือผู้ที่ให้เมล็ดข้าว เหล้าองุ่นใหม่ และน้ำมันแก่นาง

คือผู้ที่ให้เงินและทอง

ซึ่งพวกเขาใช้บูชาพระบาอัล

9“ดังนั้นเราจะริบเมล็ดข้าวของเราเมื่อมันสุก

และริบเหล้าองุ่นใหม่เมื่อได้ที่แล้ว

เราจะเอาผ้าขนสัตว์และผ้าลินินของเราคืน

ซึ่งเราตั้งใจให้นางไว้ปกปิดความเปลือยเปล่าของนาง

10ดังนั้นในบัดนี้เราจะแฉความสำส่อนของนาง

ต่อหน้าชู้รักทั้งหลาย

และจะไม่มีผู้ใดช่วยนางให้พ้นมือเราไปได้

11เราจะยุติงานฉลองทั้งปวงของนาง

ได้แก่เทศกาลประจำปีทั้งหลาย วันขึ้นหนึ่งค่ำและวันสะบาโต

ทั้งหมดนี้เป็นเทศกาลตามกำหนดของนาง

12เราจะทำลายบรรดาเถาองุ่นและต้นมะเดื่อของนาง

ซึ่งนางกล่าวว่าชู้รักให้มาเป็นค่าตัว

เราจะทำให้มันกลายเป็นพุ่มหนาม

และสัตว์ป่าทั้งหลายจะเข้ามารุมกิน

13เราจะลงโทษนาง

ที่นางเผาเครื่องหอมบูชาแก่พระบาอัลในวันเหล่านั้น

นางประดับกายด้วยแหวนและเพชรพลอยแพรวพราว

แล้วโลดแล่นตามชู้รักไป

แต่นางกลับลืมเรา”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

14“ดังนั้นเรากำลังจะเกลี้ยกล่อมนาง

เราจะพานางเข้าไปในถิ่นกันดาร

และพูดกับนางอย่างอ่อนโยน

15ที่นั่นเราจะคืนสวนองุ่นแก่นาง

และจะทำให้หุบเขาอาโคร์2:15 แปลว่าลำบากเดือดร้อนกลายเป็นประตูแห่งความหวัง

ที่นั่นนางจะร้องเพลง2:15 หรือตอบสนองเหมือนเมื่อครั้งแรกรุ่น

เหมือนวันที่นางออกมาจากอียิปต์”

16องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศแก่ชาวอิสราเอลว่า

“ในวันนั้นเจ้าจะเรียกเราว่า ‘สามีของฉัน’

และไม่เรียกว่า ‘นายของฉัน2:16 ภาษาฮีบรูว่าบาอัล’ อีกต่อไป

17เราจะกำจัดชื่อของพระบาอัลออกจากริมฝีปากของนาง

จะไม่มีการเอ่ยถึงชื่อเหล่านี้อีกต่อไป

18ในวันนั้นเราจะทำพันธสัญญา

กับสัตว์ในท้องทุ่ง นกในอากาศ

และสัตว์ที่เลื้อยคลานเพื่อพวกเจ้า

เราจะกำจัดธนู ดาบ และสงคราม

ให้หมดสิ้นจากดินแดนนี้

เพื่อทุกชีวิตจะอยู่อย่างปลอดภัย

19เราจะหมั้นเจ้าไว้ให้เป็นของเราชั่วนิรันดร์

เราจะหมั้นเจ้าไว้ใน2:19 หรือด้วยเช่นเดียวกับข้อ 20ความชอบธรรมและความยุติธรรม

ใน2:19 หรือด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจ

20เราจะหมั้นเจ้าไว้ในความซื่อสัตย์

และเจ้าจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า”

21องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ในวันนั้นเราจะตอบสนอง

โดยเราจะทำให้ท้องฟ้าเกิดฝน

ตามคำเรียกร้องของแผ่นดิน

22และจะให้ผืนดินเกิดเมล็ดข้าว

เหล้าองุ่นใหม่และน้ำมัน

ตามคำเรียกร้องของยิสเรเอล2:22 แปลว่าพระเจ้าทรงปลูก

23เราจะปลูกนางไว้ในดินแดนนั้นเพื่อเรา

เราจะแสดงความรักแก่ผู้ที่เราเรียกว่า ‘ไม่เป็นที่รักของเรา2:23 ภาษาฮีบรูว่าโลรุหะมาห์

เราจะเรียกผู้ที่ ‘ไม่ใช่ประชากรของเรา2:23 ภาษาฮีบรูว่าโลอัมมี’ ว่า ‘เจ้าคือประชากรของเรา’

และพวกเขาจะเรียกเราว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา’ ”